61. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM 2012• PROPOZICE

Pro­po­zice ve for­mátu pdf – LCH 2012 – propozice


Celostátní přehlídka amatérského loutkářství
29. června – 5. července 2012, Chrudim

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim
prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a občanské sdružení Společnost amatérské divadlo a svět.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
61. Loutkářská Chrudim
(dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech. Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.


II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla.
Soubory a jednotlivci se v daném roce mohou soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky postupové na LCH.


III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
O konkrétní podobě programu LCH rozhoduje programová rada, a to na základě nominacía doporučení porot z krajských loutkářských postupových přehlídek a doporučení porot z ostatních (neloutkářských) přehlídek. Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA z členů odborné rady pro loutkové divadlo, zástupců pořadatelů LCH, případně i zástupců přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.

Krajská přehlídka může být postupovou pro LCH, pokud budou splněny tyto podmínky:

 • pořadatel musí do konce listopadu 2011 informovat odpovědného pracovníka
 • NIPOS-ARTAMA o konání a datu postupové přehlídky směřující k LCH;
 • všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady
  NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo nebo člen odborné poroty LCH apod.);
 • postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace;
 • členem odborných porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní;
 • navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) informují na závěr přehlídky vybrané soubory o jejich nominaci nebo doporučení na LCH.


IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací. Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale mohou doporučit do hlavního programu libovolný počet inscenací, které splňují podmínky účasti na LCH.
Návrhy nominovaných a doporučených představení budou k jednání programové rady přijaty pouze v tom případě, že pořadatel dodá k termínu uzávěrky 61. loutkářské Chrudimi 18. dubna 2012 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: drtina@nipos-mk.cz tyto požadované podklady:

 1. úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI;
 2. zvláštní zprávu obsahující:
 3. název přehlídky, která inscenaci doporučila;
 4. informaci o tom, zda jde o nominaci nebo doporučení inscenace, hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod., zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH, toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH;
 5. doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější;
 6. jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

Pořadatel má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci a pokud nemá soubor vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude krajská postupová loutkářská přehlídka spojena s jinou postupovou přehlídkou, řídí se každá část přehlídky vlastními propozicemi.
Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Zpracoval Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA, říjen 2011