60. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM • PROPOZICE

Celostátní přehlídka amatérského loutkářství

30. června – 6. července 2011, Chrudim

Propozice ke stažení ve formátu RTF

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a město Chrudim ve spolupráci s Chrudimskou besedou, občanským sdružením Společnost amatérské divadlo a svět a oborovými občanskými sdruženími (České středisko UNIMA, VSVD, SAL-SČDO, DDD, STD, časopis LOUTKÁŘ, ČOS, TATRMANI).

Hlavním organizátorem v místě konání přehlídky je Chrudimská beseda.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

60. loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.

Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti.

PROGRAM Loutkářské Chrudimi se skládá z těchto částí:

 1. Hlavní program, složený z inscenací nominovaných a doporučených porotami postupových přehlídek.
 2. Inspirativní program, kterým může být jakákoliv loutkářská i neloutkářská inscenace amatérského i profesionálního souboru inspirativního charakteru.
 3. Doplňkový program, divadelní představení a výstupy, hudební i jiná produkce, případně další akce vhodně dramaturgicky doplňující hlavní náplň přehlídky.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

1. HLAVNÍ PROGRAM

O konkrétní podobě hlavního programu rozhoduje programová rada jmenovaná festivalovým výborem. Rozhodnutí programové rady je pro pořadatele závazné; včetně pořadí náhradních inscenací.

Inscenace (souboru či jednotlivce) se může zúčastnit hlavního programu LCH pokud:

 • Bude vytvořena amatérským souborem. To znamená, že účinkující
  • nejsou absolventy některé z akreditovaných divadelních škol (netýká se ZUŠ)
  • případně jejich hlavní osobní příjmy nepocházejí z divadelní činnosti. Spolupráci profesionálů v ostatních oborech (jako je výprava, hudba, režie apod.) je potřeba zvážit individuálně, ale není v zásadě překážkou.
   Zvážení těchto skutečností a rozhodnutí je na pořadateli postupové přehlídky. Konečné rozhodnutí náleží programové radě.
   Nevyhoví-li inscenace této podmínce, může být zařazena do inspirativního programu.
 • Bude nominována nebo doporučena odbornou porotou postupové přehlídky. (Viz příloha)
 • Bude doporučena odbornou porotou jiné oborové postupové přehlídky (jde zejména o postupové přehlídky Dětská scéna, Mladá scéna nebo Šrámkův Písek, a to za podmínky, že inscenace koresponduje s koncepcí LCH).
 • Bude následně přijata programovou radou LCH.

Každý soubor se může soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky, která je postupovou pro příslušnou LCH. Pokud ovšem nebyla tato inscenace porotou postupové přehlídky na LCH vybrána nebo nebyla přijata programovou radou, může se soubor o účast na LCH pokusit v příštích letech znovu.

Poroty loutkářských postupových přehlídek mohou do hlavního programu nominovat jednu a doporučit neomezený počet inscenací, pokud budou splněny tyto podmínky:

 • Postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace.
 • Všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo, člen odborné poroty LCH nebo lektor seminářů LCH apod.).
  Členem těchto porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní.
 • Návrh je doručen, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky – 10. 4. 2011.

Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale za výše uvedených podmínek mohou do hlavního programu doporučit libovolný počet inscenací.

Pokud není možné z vážných důvodů některou z výše uvedených podmínek dodržet, je nutné, aby pořadatel postupové přehlídky včas tuto situaci konzultoval s odborným pracovníkem pro amatérské loutkářství NIPOS-ARTAMA a společně našli řešení. (Viz kontakt v bodě III.)

Navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) mají povinnost informovat vybrané soubory o jejich doporučení na LCH a zajistit zaslání potřebných podkladů na adresu NIPOS-ARTAMA (viz bod III.).

Každý návrh do hlavního programu musí obsahovat:

 • úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI (viz příloha dole);
 • zvláštní zprávu obsahující:
  • název přehlídky, která inscenaci doporučila;
  • nominaci nebo doporučení inscenace;
  • hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod.; zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH; toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH;
  • doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější;
 • jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

Soubory vybrané krajskými porotami jsou povinny nejdéle do 14. 4. 2011 dodat do NIPOS-ARTAMA (viz kontakt v bodě III.) v elektronické podobě

 • 3 fotografie velikosti nejméně 2 Mpx (případně 9×13 cm v rozlišení 300DPI)
 • Text (textovou předlohu) inscenace.

Soubor je dále povinen mít vyřešená autorská práva k inscenaci.

2. INSPIRATIVNÍ PROGRAM

Dramaturgicky inspirativní program naplňují pořadatelé na základě návrhů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské loutkářství, oborových organizací, jednotlivců i samotných souborů. Mohou to být inscenace tuzemských i zahraničních, amatérských i profesionálních souborů a jednotlivců.

3. DOPLŇKOVÝ PROGRAM

Doplňkový program je otevřen komukoliv, kdo má o účast zájem. Jediným omezením je vhodnost v rámci LCH. Náplň této části programu je v kompetenci Chrudimské besedy.

Představení INSPIRATIVNÍHO a DOPLŇKOVÉHO programu

 • Nebudou veřejně rozebírána ani hodnocena odbornou porotou. Nevylučuje se ale možnost reflexe v přehlídkovém zpravodaji, případně zřízení zvláštního semináře, přednášky nebo jiné doplňkové informační či vzdělávací akce.
 • Budou propagována odděleně od hlavního programu.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

UZÁVĚRKA PRO VŠECHNY NOMINACE, DOPORUČENÍ
A DALŠÍ NÁVRHY DO PROGRAMU LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI JE 10. 4. 2011

Kontakt pro zaslání všech potřebných materiálů a pro další komunikaci:

NIPOS-ARTAMA, Štěpán Filcík,
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2

telefon: 221 507 960 • mobil: 777 560 339
e-mail:
filcik@nipos-mk.cz • web: www.artama.cz


Součástí LCH jsou tematické, popřípadě účelové (rodinné, dětské) semináře a dílny, jejichž náplň a personální obsazení je v kompetenci NIPOS-ARTAMA.

Představení hlavního programu bude sledovat a v diskusích a recenzích reflektovat odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA, která v závěru přehlídky navrhne ocenění nejlepších výkonů a inscenací. Tato porota má také možnost nominovat či doporučit vhodné inscenace na celostátní festival amatérského divadla se zahraniční účastí – Jiráskův Hronov.

Během LCH bude vycházet přehlídkový zpravodaj. Za personální obsazení redakce je zodpovědné NIPOS-ARTAMA, na realizaci se podílejí oba pořadatelé.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Štěpán Filcík
NIPOS-ARTAMA, listopad 2010

Příloha: INFORMACE O INSCENACI – formulář, který musí vyplnit každý soubor, který je doporučen na Loutkářskou Chrudim (viz výše).