59. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM • PROPOZICE

Celostátní přehlídka amatérského loutkářství

(POZOR – změna v kalendáři postupových přehlídek)

Propozice 59. LCH ve formátu rtf ke staženíPříloha propozic 2010 – Informace o inscenaci

1. – 6. července 2010, Chrudim

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a město Chrudim ve spolupráci s Chrudimskou besedou, občanským sdružením Společnost amatérské divadlo a svět a organi­zacemi sdruženými ve Festivalovém výboru Loutkářské Chrudimi.

Hlavním organizátorem v místě konání přehlídky je Chrudimská beseda.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

59. loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.

Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti.

PROGRAM Loutkářské Chrudimi se skládá z těchto částí:

 1. Hlavní program, složený z inscenací nominovaných a doporučených porotami postupových přehlí­dek. O jeho konkrétní podobě rozhoduje programová rada jmenovaná festivalovým výborem. Rozhodnutí programové rady je pro pořadatele závazné; včetně pořadí náhradních inscenací.
 2. Doprovodný program, který může obsahovat divadelní i nedivadelní produkci a vhodně doplní hlavní program:
  • Inspirativní program, kterým může být jakákoliv loutkářská i neloutkářská insce­nace amatérského i profesionálního souboru inspirativního charakteru.
  • Okno loutkářům dokořán.
  • Inscenace nebo krátké výstupy, které byly jako zajímavé doporučeny lektorským sborem nebo nezávislým odborníkem z některých jiných amatérských loutkářských přehlídek (např. Loutkářské letnice v Rakovníku a Přerově, Raškovy Louny apod.).
  • Inscenace nebo krátké výstupy, s nimiž se přihlásí soubory nebo jednotlivci sami.
  • Doplňkový program, jako je např. úvodní „Štrůdlování“, odpolední koncerty a další akce vhodně dramaturgicky doplňující hlavní náplň přehlídky.
  • Součástí 59. ročníku Loutkářské Chrudimi bude i projekt města Chrudimě – CHRUDIM HRAJE. Tento celoroční projekt je věnován divadlu a filmu. Proto bude součástí přehlídky i filmový festival loutkových filmů. Festival bude nevázaně, po vyhlášení výsledků LCH 6. července, pokračovat až do 8. července včetně loutkářských představení i koncertů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

1. HLAVNÍ PROGRAM

Inscenace (souboru či jednotlivce) se může zúčastnit hlavního programu LCH pokud:

 • Bude vytvořena amatérským souborem. To znamená, že účinkující
 • nejsou absolventy některé z akreditovaných divadelních škol (netýká se ZUŠ)
 • případně jejich hlavní osobní příjmy nepochází z divadelní činnosti. Spolupráci profesionálů v ostatních oborech (jako je výprava, hudba, režie apod.) je potřeba zvážit individuálně, ale není v zásadě překážkou.

Zvážení těchto skutečností a rozhodnutí je na pořadateli postupové přehlídky. Konečné rozhodnutí náleží programové radě.
Nevyhoví-li inscenace této podmínce, může být zařazena do inspirativního programu.

 • Bude nominována nebo doporučena odbornou porotou postupové přehlídky. (Viz příloha)
 • Bude doporučena odbornou porotou jiné oborové postupové přehlídky (jde zejména o postupové přehlídky Dětská scéna, Mladá scéna nebo Šrámkův Písek, a to za podmínky, že inscenace koresponduje s koncepcí LCH).
 • Bude následně přijata programovou radou LCH.

Každý soubor se může soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky, která je postupovou pro příslušnou LCH. Pokud ovšem nebyla tato insce­nace porotou postupové přehlídky na LCH vybrána nebo nebyla přijata programovou radou, může se soubor o účast na LCH pokusit v příštích letech znovu.

Poroty loutkářských postupových přehlídek mohou do hlavního programu nominovat jednu a do­poručit neomezený počet inscenací, pokud budou splněny tyto podmínky:

 • Postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace.
 • Všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo, člen odborné poroty LCH nebo lektor seminářů LCH apod.). 
  Členem těchto porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní.
 • Návrh je doručen, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky – 12. 4. 2010.

Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale za výše uvedených podmínek mohou do hlavního programu doporučit libovolný počet inscenací.

Pokud není možné z vážných důvodů některou z výše uvedených podmínek dodržet, je nutné, aby pořa­datel postupové přehlídky včas tuto situaci konzultoval s odborným pracov­níkem pro amatérské loutkářství NIPOS-ARTAMA a společně našli řešení. (Viz kontakt v bodě III.)

Navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) mají povinnost informovat vybrané soubory o jejich doporučení na LCH a zajistit zaslání potřebných podkladů na adresu NIPOS-ARTAMA (viz bod III.).

Každý návrh do hlavního programu musí obsahovat:

 • Úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI.
 • Zvláštní zprávu obsahující:
  • Název přehlídky, která inscenaci doporučila
  • Nominaci nebo doporučení inscenace
  • Hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospě­lé, mládež, děti – jakého věku) apod.; zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH. Toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale bude také uveřejněno ve zpravodaji LCH.
  • Doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější
  • Jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty

Soubory vybrané programovou radou k účasti v přehlídkovém programu LCH jsou povinny nejdéle do 10. 5. 2010 dodat pořadatelům

 • 1-5 fotografií použitelných pro propagaci v tisku a programových materiálech celo­státní přehlídky, jakož i vlastní programy nebo jiné propagační materiály souboru.
 • Text (textovou předlohu) inscenace.

Soubor je povinen mít vyřešená autorská práva k inscenaci.

2. DOPROVODNÝ PROGRAM

 • Inspirativní program dramaturgicky naplňují pořadatelé na základě návrhů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské loutkářství, festivalového výboru, oborových organizací, jednotlivců i samotných souborů. Mohou to být inscenace tuzemských i zahraničních, amatérských i profesionálních souborů a jednotlivců.
 • Okno loutkářům dokořán – o tomto programu rozhodují pořadatelé přehlídky na zá­kladě návrhů a přihlášek a na základě konzultace s programovou radou, s přihlédnutím k ekonomickým možnostem přehlídky. Navrhnout inscenaci může lektorský sbor (porota) příslušné přehlídky, případně nezávislý odborník. Přihlášku může podat jednotlivec nebo soubor.
  DŮLEŽITÉ – Pokud neexistuje odborné doporučení, je NUTNÉ do 12. 4. 2010 poslat obrazový záznam inscenace (VHS, DV, DVD apod.) pořadateli přehlídky (viz kontakt v bodě III.).
  Kritériem pro zařazení do programu je zejména dramaturgický a inscenační přínos dané inscenace v celkovém kontextu přehlíd­ky a její technická náročnost.
  Každý návrh či přihláška musí obsahovat:

  • Úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI.
  • Hodnocení nezávislého odborníka (např. porotce nebo lektora některé z přehlídek), z něhož je mimo jiné patrné, v čem navrhovatel spatřuje zajímavost, přínos, inspiraci či dokonce výjimečnost inscenace.
  • Krátký popis inscenace s upřesněním, pro jakého diváka je vhodná
  • 1 – 3 fotografie pro potřeby propagace.
 • Doplňkový program je otevřen komukoliv, kdo má o účast zájem. Jediným omezením je vhodnost v rámci LCH. Náplň této části programu je v kompetenci Chrudimské besedy.
 • Chrudim hraje – náplň a organizace tohoto projektu je plně v kompetenci Chrudimské besedy.

Představení doprovodného programu

 • Nebudou veřejně rozebírána ani hodnocena odbornou porotou. Nevylučuje se ale možnost reflexe v přehlídkovém zpravodaji, případně zřízení zvláštního se­mináře, přednášky nebo jiné doplňkové informační či vzdělávací akce.
 • Budou propagována odděleně od hlavního programu.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Uzávěrka pro všechny nominace, doporučení
a další návrhy do programu LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI je 12. 4. 2010

Kontakt pro zaslání všech potřebných materiálů a pro další komunikaci:
NIPOS-ARTAMA, Štěpán Filcík, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 960 • mobil: 777 560 339 • e-mail: filcik@nipos-mk.cz • web: www.artama.cz

Součástí LCH jsou tematické, popřípadě účelové (rodinné, dětské) semináře a dílny, jejichž náplň a personální obsazení je v kompetenci NIPOS-ARTAMA..

Představení hlavního programu bude sledovat a v diskusích a recenzích reflekto­vat odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA, která v závěru přehlídky navrhne ocenění nejlepších výkonů a inscenací. Tato porota má také možnost nominovat či doporučit vhodné inscenace na celostátní festival amatérského divadla se zahraniční účastí – Jiráskův Hronov.

Během LCH bude vycházet přehlídkový zpravodaj. Za personální obsazení redakce je zodpovědné NIPOS-ARTAMA, na realizaci se podílejí oba pořadatelé.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Štěpán Filcík
NIPOS-ARTAMA, říjen 2009

 


KALENDÁŘ POSTUPOVÝCH PŘEHLÍDEK PRO LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM 2009

 

DATUM KRAJ MÍSTO KONANÍ
19. – 21. 3. 2010 LIBERECKÝ KRAJ Turnov
19. – 21. 3. 2010 PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ Praha – Hostivař
20. – 21. 3. 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Chrudim
26. – 28. 3. 2010 MORAVSKOSLEZSKÝ a OLOMOUCKÝ KRAJ Opava
27. 3. 2010 KRAJ VYSOČINA A JIHOMORAVSKÝ a ZLÍNSKÝ KRAJ Třebíč
25. – 27. 3. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ Strakonice
26. – 28. 3. 2010 PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ Praha – Kobylisy
27. – 28. 3. 2010 ÚSTECKÝ KRAJ Louny
2. – 3. 4. 2010 PLZEŇSKY A KARLOVARSKY KRAJ Plzeň
9. – 11. 4. 2010 KRÁLOVÉHRADECKÝ a PARDUBICKÝ KRAJ Hradec Králové

 

HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj)
26. – 28. 3. 2010
Divadlo Jesličky, Hradec Králové
Kontakt: Naďa Gregarová
IMPULS, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové;
tel: 495 582 622, mobil: 773 133 743, fax: 495 546 560
e-mail: gregarova@vsvd.cz, web: www.vsvd.cz

CHRUDIM (Pardubický kraj)
20. – 21. 3. 2010
Divadlo Karla Pippicha, Chrudim
Kontakt: Libor Štumpf
Slovenská 398, 537 05 Chrudim
mobil 602 933 649, e-mail: lstumpf@seznam.cz (na začátku je malé L)
V případě potřeby lze volat také do Chrudimské besedy 469 660 666 (Jiří Kadeřávek)
k dispozici též na: www.chrudimka.cz/ahoj

LOUNY (Ústecký kraj) • Regionální loutkářská přehlídka Louny
27. – 28. 3. 2010
Kontakt: Stanislav Drobný
Stálé divadlo v Lounech, Štefánikova 1894, 440 01 Louny
mobil: 777 108 000
nebo Jiří Dragoun, mobil: 602 743 649
e-mail: louny@loutkove-divadlo.cz, www.loutkové-divadlo.cz

PLZEŇ (Plzeňský a Karlovarský kraj) • 6. pimprlení
2. – 3. 4. 2010
Divadlo Dialog, Plzeň
Kontakt: Občanské sdružení JOHAN, Jana Wertigová
DPL Havířská 11, 301 00 Plzeň
mobil: 775 131 309; e-mail: johan.c@seznam.cz

PRAHA (Praha a Středočeský kraj)
35. festival pražských amatérských loutkářů
26. – 28. 3. 2010
Divadlo Jiskra, Praha-Kobylisy, Klapkova 26
e-mail: info@divadlokh.cz
Kontakt: JUDr. Petr Slunečko
Za Sadem 213,182 00 Praha 8 – Březiněves;
tel.: Divadlo Jiskra: 284 681 103, 284 684 238
byt: 283 910 024, mobil: 732 926 612

PRAHA (Praha a Středočeský kraj) • 6. Pražský Tajtrlík
19. – 21. 3. 2010
Divadlo Frydolín, Praha-Hostivař
Kontakt: Mgr. Petra Šikýřová
Švehlova sokolovna, U branek 674/7, 102 00 Praha 15
mobil: 602 974 854
e-mail: petardab@seznam.cz

STRAKONICE (Jihočeský kraj) • 44. Skupovy Strakonice
25. – 27. 3. 2010
Kontakt: Dresslerová Eva
Městské kulturní středisko, Mírová 831, 386 01 Strakonice
tel. ústředna: 383 311 530, kancelář: 383 311 537
mobil ústředna: 724 022 641 
Skoupilová Dana mobil: 602 106 130
e-mail: meks@strakonice.cz

OPAVA (Moravskoslezský a Olomoucký kraj) • Opavská rolnička
26. – 28. 3. 2010
Kontakt: Jana Vondálová
Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 OPAVA
tel: 553 615 609, mobil: 604 558 428
e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz

TŘEBÍČ (Kraj Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj) • 43. Třebíčské jaro
27. 3. 2010
Kontakt: Miroslava Čermáková
Městské kulturní středisko
Masarykovo náměstí 1323, 674 01 Třebíč
tel: 568 610 030, mobil: 777 746 997, osobní mobil: 604 154 807
e-mail: m.cermakova@mkstrebic.cz

TURNOV (Liberecký kraj) • XX. Turnovský drahokam
19. – 21. 3. 2010
Městské divadlo Turnov, Trávnice 670
Kontakt: Petr Záruba
Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov
tel. práce: 481 357 270, do bytu: 481 325 306, mobil: 732 617 134
e-mail: (jen v nutném případě) divadlo.nazidli@seznam.cz