53. ŠRÁMKOVA SOBOTKA 2009

DÍLNA UMĚLECKÉHO PŘEDNESU

s přehlídkou pro vysokoškolské studenty s jazykovým a pedagogickým zaměřením v rámci 53. ŠRÁMKOVY SOBOTKY

4. – 11. července 2009


Téma: Šrámkova Sobotka  on-line

Podtitul: Jazyk, literatura, škola a nová média

Vyhlašují: Městské kulturní středisko Sobotka

Město Sobotka a Občanské sdružení Šrámkova Sobotka za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA

Téma 53. Šrámkovy Sobotky reaguje na úroveň používání českého jazyka ve škole, literatuře, nových médiích (e-maily, SMS, mnohé rozhlasové a televizní stanice) i v současné literatuře. Dílna uměleckého přednesu úzce souvisí s přípravou budoucích pedagogů, kteří by měli hodnoty vlastního jazyka znát a ctít pravidla při zacházení s ním. Nabízíme účast všem studentům, které toto téma zajímá a chtějí se situací i nadále zabývat. Mnoho podnětů mohou načerpat na dopoledních odborných přednáškách a odpoledních seminářích, které budou k tématu zaměřeny. O čistotě mluveného projevu bude i ortoepická poradna.

I. Účast v dílně uměleckého přednesu s přehlídkou

a)        K účasti v dílně uměleckého přednesu s přehlídkou se může přihlásit každý posluchač filozofické nebo pedagogické fakulty, KVD DAMU v Praze a ADV JAMU v Brně a další studenti zajímající se o interpretaci literatury; maximálně 6ti členná skupina s pořadem literárním, literárně-hudebním nebo literárně výtvarným, případně s divadlem poezie.

b)        Vyplněné přihlášky do dílny uměleckého přednesu zašlou jednotliví zájemci nebo fakulty hromadně za všechny své studenty na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Jany Štefánkové, P.O.BOX 21 / Blanická 4, 120 21 Praha 2. Můžete využít také e-mailovou adresu: stefankova@nipos-mk.cz. Případné dotazy můžete telefonovat na tel.: 221 507 959. Uzávěrka přihlášek je 24. dubna 2009. Účastnický poplatek ve výši 2 900 Kč zašlete nejpozději do konce května peněžní poukázkou na adresu Městské kulturní středisko, náměstí Míru č. 3, 507 43 Sobotka, nebo na číslo účtu Městské kulturní středisko v Sobotce 451720277/0100.

II. Organizace a průběh dílny uměleckého přednesu s přehlídkou

Festival se váže k tématu 53. Šrámkovy Sobotky 2009: Šrámkova Sobotka on-line aneb Jazyk, literatura, škola a nová média. Výběrem textu mohou účastníci dílny vyslovit svůj názor k problematice, kterou letošní téma nabízí. V dílně si budou studenti připravovat interpretaci svého zvoleného textu, hudebního vystoupení, tvorbu literárního pořadu či divadla poezie. K dispozici všem účastníkům bude ortoepická poradna.

Sólový umělecký přednes

Interpreti vystoupí v úvodní pracovní přehlídce ve Šrámkově domě v sobotu 4. července 2009 v 15.00 hodin s přednesem textu, jehož výběr již nebude měněn. Interpretační nabídka bude východiskem k práci ve skupinách s odbornými lektory (Yvona Vašíčková, Libor Vacek, hudební skladatel Jiří Šlupka Svěrák, Jiřina Lhotská, Věra Slunéčková) s cílem připravit vystoupení k veřejné prezentaci ve Večeru dílen v pátek 10. července. Přednes prozaického nebo básnického textu by neměl přesáhnout 8 minut.

Kolektivní pořad

Kolektiv se představí na pracovní přehlídce s ukázkou připraveného pořadu, který by neměl přesáhnout 20 minut včetně hudební a výtvarné složky (5-6 stran scénáře). Jeho východiskem by měl být libovolný literární text, případně text reagující na letošní téma. Studenti by měli mít možnost samostatného textového výběru pro zpracování scénáře. Práce v této skupině bude zaměřena na dotvoření představení a vyvážení jeho jednotlivých složek.

III. Účastníci přehlídky

Přihlášení účastníci budou v květnu vyzváni k upřesnění výběru textu, na kterém budou s lektory pracovat a k uhrazení účastnického poplatku 2 900 Kč, který byl od loňského roku zvýšen podle narůstajících cen za ubytování a stravování, do konce května.

V průběhu celého pobytu bude studentům poskytnuta práce s odbornými lektory, ubytování, stravování a volný vstup na dopolední odborné přednášky, odpolední semináře a pořady, koncerty, výstavy a divadelní představení (permanentka  je zahrnuta v účastnickém poplatku).

Náklady na přehlídku pro jednoho účastníka jenom za ubytování a stravování činí 3 000 Kč. Prosíme proto všechny, včetně pedagogů, aby na přihlášce přesně vymezili dobu svého pobytu na Šrámkově Sobotce 2009. Pořadatel musí uhradit noclehy v Sobotce objednané, nikoliv odbydlené. Na přihlášce uveďte prosím své rodné číslo nutné k vašemu pojištění po dobu vaší účasti na festivalu. Na základě žádosti bude pro účastníky ze vzdálenějších míst zajištěno ubytování na koupališti již od 3. července. Počítejte s tím, že první jídlo ve školní jídelně bude večeře 4. července 2009. Další pokyny vám sdělí vedoucí Městského kulturního střediska v Sobotce pan Jan Janatka, tel.: 493 571 618, e-mail: mks@sobotka.cz.

P.S.: Pozor, změna! Středisko městské kultury se od ledna 2009 bude jmenovat Městské kulturní středisko, mění se i e-mail na mks@sobotka.cz, adresa: Nám. Míru 3, 507 43 Sobotka.

Přehlídka uměleckého přednesu s dílnou může být proti uvažovanému záměru krácena z ekonomických důvodů.


Zpracovala Jana Štefánková

NIPOS-ARTAMA, listopad 2008


PŘIHLÁŠKA