Festival sborového umění 2010

Propozice MFSU Jihlava 2010 ve formátu rtf ke stažení

FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ 2010
53. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ
25. – 27. června 2010, Jihlava

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava spolu s dalšími organizacemi a institucemi.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Jedná se o prestižní přehlídku sborového umění, která umožňuje prezentaci výsledků práce různých typů sborů a ansámblů z České republiky a jejich dramaturgickou a interpretační konfrontaci s podobnými kolektivy ze zahraničí.
     Součástí festivalu bude prezentace výsledků současného i předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů. Předpokládá se, že i letos budou některé z oceněných skladeb uvedeny účinkujícími sbory.
     Rok 2010 je rokem 120. výročí narození B. Martinů (1890-1959), což se může promítnout i do výběru skladeb zúčastněných sborů a zaměření ateliéru. Zájemcům z řad sbormistrů lze doporučit i tvorbu dalších jubilantů (např. M. Raichl, K. Slavický, Z. Šesták, Z. Pololánik, J. Teml) k případnému nastudování.
     53. ročník Festivalu sborového umění bude koncipován zčásti jako soutěžní ročník pro komorní sbory. Kromě vlastní soutěže se všechny sbory mohou zúčastnit ateliéru se společným nácvikem a následnou prezentací vybrané sborové skladby.
     Součástí FSU bude též nesoutěžní (přehlídková) část, umožňující prezentaci zejména zahraničním sborům.

II. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Česká veřejnost bude o FSU informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), souběžně též na webových stránkách DKO Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v novém katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (festivaly.ucps.cz).
     Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a v anglické ročence British and International Music Yearbook 2010.
     Zájemci o účast na festivalu zašlou přihlášku s uvedením volby do soutěžní či nesoutěžní (přehlídkové) části festivalu na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 15. 2. 2010. Přiloží charakteristiku sboru a zvukovou nahrávku ne starší jednoho roku. Všechny sbory zašlou též návrh svého programu, ve kterém by neměly chybět skladby současných autorů či skladatelů 20. století. Vybraným sborům bude v průběhu února 2010 po dohodě zaslána oceněná skladba ze skladatelské soutěže k interpretačnímu nastudování.
Sborům přihlášeným do soutěžní části budou sděleny propozice soutěže a časový harmonogram (viz příloha). O přijetí sboru k účasti rozhodne Festivalový výbor v průběhu února 2010 a výsledek oznámí do 15. března 2010 všem přijatým i nepřijatým sborům. Vybrané sbory budou následně vyrozuměny festivalovým výborem o dalších podrobnostech. Sborům též bude zaslána určená skladba k předběžnému nastudování do ATELIÉRU, jehož výsledná podoba bude prezentována na závěrečném nedělním matiné.
Řízením příprav 53. ročníku FSU Jihlava je pověřen festivalový výbor složený ze zástupců pořadatelů, programové rady a nezávislých osobností oboru. Výše účastnického poplatku činí 250 Kč za osobu.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Festival je financován na základě vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky MK, kraje Vysočina a města Jihlavy. V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen nebo může být i odvolán.


PŘÍLOHA:
PROPOZICE SBOROVÉ SOUTĚŽE FSU JIHLAVA 2010
Termín: 25.- 27. června 2010

Pořadatel: NIPOS-ARTAMA Praha, Společnost pro FSU, o. s. Jihlava
Přípravný výbor: Festivalový výbor FSU Jihlava 2009
Soutěžní řád:
• Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu 8-24 členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.
• Přihlásit se mohou komorní sbory smíšené, ženské (dívčí) i mužské.
• Konečný výběr soutěžících sborů provede Festivalový výbor FSU Jihlava 2010.
• Organizátor si vyhrazuje právo upřesnit definitivní verzi soutěžících sborů až podle stavu došlých přihlášek.
• Časový limit soutěžního programu je 15-17 minut čistého času. Pořadí skladeb je libovolné.
• Soutěž je veřejná.

Soutěžní program:
1. skladba českého autora vzniklá po roce 1950 (a cappella);
2. skladba zahraničního autora vzniklá po roce 1950 (a cappella);
3. skladba ze skladatelské soutěže FSU (viz nabídkový katalog) nebo skladba (příp. věnovaná sboru), která nebyla dosud provedena;
4. volný výběr skladeb do časového limitu a cappella nebo s doprovodem
1-2 hudebních nástrojů.

Jednou ze soutěžních povinností zúčastněných sborů bude příprava a nastudování určené skladby do Ateliéru ještě před příjezdem na festival, kde bude prováděno již jen společné sezpívání sborů, nikoliv samotný nácvik! Skladba určená festivalovým výborem bude vybraným sborům zaslána v dostatečném časovém předstihu.
     Sbory vybrané do soutěžní části festivalu se zúčastní sobotního soutěžního klání (26. 6. 2010) a nedělního dopoledního vyhodnocení (27. 6.) s následnou prezentací Ateliéru.

Kritéria hodnocení:
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;
c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti.

Porota
Pětičlenná porota je složena z českých, případně i zahraničních odborníků.

Ceny
Podle výsledku soutěžního výkonu může porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Podle uvážení může udělit i Zvláštní ceny. Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení na koncertě některého z významných mezinárodních domácích sborových festivalů, anebo u příležitosti některé ze zahraničních kulturních akcí, pořádaných MK.

Přihlášky
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 15. února 2010.

Přihláška musí obsahovat: jméno dirigenta nebo uměleckého vedoucího, název sboru (počet mužů a žen) a návrh programu vystoupení s úplnými jmény autorů, přesnými názvy skladeb a jejich duratou. O přijetí sboru k účasti v soutěži rozhodne Festivalový výbor v průběhu února 2010 a výsledek bude oznámen do 15. března 2010 všem přijatým i nepřijatým sborům.

Zpracovala Iva Daňková
NIPOS-ARTAMA, říjen 2009