Nabídka seminářů – Jičín 2019

Dramatická výchova ve škole 2019
24. celostátní dílna dramatické výchovy
19.–25. září 2019, Jičín

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín. Spolupráce: město Jičín, NIPOS-ARTAMA Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. v ZUŠ, ve střediscích volného času/ domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin.

LETOŠNÍ DÍLNA NABÍZÍ TYTO TŘÍDY:

1 – DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dílna je koncipována jako dva na sebe navazující bloky, které povede vždy jedna z lektorek. Půjde o setkání se dvěma předními osobnostmi dramatické výchovy, které se soustavně věnují dramatické výchově určené nejmladším dětem.
Hana Švejdová: „Nemluv o tom, udělej to!“ – aneb odkud začít a jak směřovat s předškolními dětmi k sebevyjádření a elementární hře v roli.
Vlasta Gregorová: Dramatická výchova jako jedinečná (zajímavá?) možnost, jak rozvíjet, prohlubovat a obohacovat poznání dětí předškolního věku prostřednictvím esteticko-tvůrčích aktivit.
Lektorky: HANA ŠVEJDOVÁ, 40 let učitelka MŠ, 10 let LDO ZUŠ, současně lektorka seminářů dramatické výchovy a předškolního vzdělávání a VLASTA GREGOROVÁ, dlouholetá ředitelka a učitelka MŠ, lektorka dramatické výchovy celostátních přehlídek a dílen, porotkyně dětského přednesu


2 – HUDBA NA KAŽDÝ DEN
V semináři si zájemci prakticky vyzkoušejí rozmanité možnosti použití hudby v dramatické výchově. Každý den semináře bude hudba figurovat v trochu jiné funkci: jednou se necháme vést její atmosférou a tvarem až k situaci či příběhu, jindy se zkusíme inspirovat jejím stavebním principem, hudbu použijeme jako doprovod či scénický prostředek, necháme se inspirovat písní k dramatické práci s příběhem a nejspíš dojde i na vlastní zvukové či hudební pokusy. Budeme otevření různým hudebním stylům – od staré i novodobé „klasické“ hudby až po alternativní rock či elektroniku.
Seminář předpokládá víceméně kladný vztah účastníků k hudbě, žádné muzikální dovednosti či znalosti ale nejsou podmínkou. Pro inspiraci může každý účastník přivézt nahrávku své oblíbené skladby.
Lektor: JAKUB HULÁK, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro dětské divadlo, přednes a dramatickou výchovu, absolvent PeF UK v Praze (český jazyk a hudební výchova) a rozšiřujícího studia na DAMU (dramatická výchova). Učil dramatickou výchovu na ZŠ a na PeF UK, působil jako vedoucí dětských a mladých divadelních souborů, je pořadatelem a vedoucím letních dětských táborů Umění-hra-divadlo.


3 – JÁ JE NĚKDO JINÝ (Tvůrčí psaní)
Třída zaměřená na tvorbu postavy. Chození v cizích botách, po Jičíně bos, vstup do příběhu pouze po přezutí. Půjde o praktický, zážitkový nácvik budování literární postavy, a to jak z hlediska řemeslného, tak skrze smyslová pozorování a rozvíjení empatie. Pozor, budeme psát! Zapisovat situace a mikropříběhy. Pozorovat. Potkávat se. Opisovat.
Dílna je otevřená komukoliv a průběžně si budeme ukazovat, jak lze používané postupy a nápady snadno aplikovat v práci se skupinou téměř libovolného věku.
Lektorka: JANA ŠRÁMKOVÁ, prozaička, autorka knih pro děti, filmová a komiksová scénáristka, knižní redaktorka a lektorka tvůrčího psaní


4 – VÝCHODISKO K PROCESUÁLNÍMU DRAMATU
Procesuální drama založené na pretextu je dynamická forma participativního divadla, která stimuluje porozumění prostřednictvím procesu, jenž zahrnuje improvizované skupinové hraní a organizovanou skupinovou reflexi.
Workshop poskytne úvod do vytváření východisek a vedení procesuálních dramat, a to ve spojení s vhledem do způsobu myšlení, které je informativně výtěžné pro praxi. Účastníci budou mít možnost vstoupit do několika procesuálních dramat, aby se prostřednictvím akce nově zamýšleli nad svou vlastní praxí. Toto zpřístupnění práce s procesuálním dramatem nabídne začínajícím i pokročilým účastníkům příležitost zapojit se do široké diskuse o praxi, a to právě a především prostřednictvím akce.
Dílna bude tlumočena do češtiny.
Lektor: ALLAN OWENS, jeden z nejvýznamnějších pedagogů dramatické výchovy ve Velké Británii, profesor na pedagogické fakultě a fakultě umění a médií na Univerzitě v Chesteru (Faculty of Education and Children‘s Services & Faculty of Arts and Media)


Součástí celostátní dílny v Jičíně je již tradičně přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 21. září 2019.

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:
• v hotelu / v penzionu / ve sportovní ubytovně (cenu ubytování řešíme individuálně),
• ve vlastním spacím pytli v K-klubu.

Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):
• kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 2300 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1800 Kč)
• kurzovné bez ubytování: 2000 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1500 Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Akce je akreditována MŠMT pod č. j. MSMT-7355/2018-1-348.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, vyplňte elektronickou přihlášku nebo kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mail: sittova@nipos.cz, telefon: 774 166 041.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.