13. celostátní přehlídka výtvarných prací, Písek 2010

13. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
16. dubna – 16. května 2010, Písek

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s o.p.s. Sladovna Písek, STD, VÚP Praha a AVP.

Proti minulým ročníkům čekají 13. přehlídku tyto změny:
●     bude se konat v Písku 16. dubna – 16. května 2010
●     vedle zaslání vlastních prací dětí bude těžištěm prezentace jejich digitální podoba
●     přesné informace a organizační pokyny přinesou bulletin Kormidlo a www stránky: www.nipos-mk.cz/artama/dětské výtvarné aktivity, www.eduart.cz  a  a www.vytvarneprehlidky.cz

I. POSLÁNÍ CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY PÍSEK 2010

  • podporovat pedagogické přístupy, které vědomě rozvíjejí tvořivost dítěte, a to jako tvůrce, vnímatele i interpreta
  • podporovat systematickou práci umožňující prostřednictvím projektů vzájemnou výměnu vizualizovaných zkušeností jednotlivců i komunit
  • vytvářet vztah k umění a kultuře; chápat umění jako proces specifického poznání a komunikace, v němž informace o provázanosti vnějšího a vnitřního světa nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky, zejména prostředky výtvarného umění
  • užívat jazyka umění, především současného výtvarného umění, jako prostředku k vyjadřování osobních prožitků a svého přístupu k realitě
  • vytvářet osobní postoj k výtvarnému umění současnosti i minulosti na základě hledání dostupných pramenů, materiálů a dokumentace včetně návštěv výstav
  • probouzet odvahu a chuť experimentovat s prostředky výtvarného umění a ostatních druhů umění k vyjádření vlastních myšlenek a tvůrčích záměrů
  • podporovat, aby se autor (žák) aktivně podílel na podobě prezentace vlastních výsledků k dokumentaci a prezentaci projektů

II. TÉMA PŘEHLÍDKY
KOMUNIKACE MEZI VÝTVARNOU VÝCHOVOU A VÝTVARNÝM UMĚNÍM
13. ročník rozvíjí opět téma Komunikace, avšak na rozdíl od předcházejících ročníků, kdy bylo téma široce otevřené, je nyní pozornost zaostřena na tvůrčí proces hledající různé podoby komunikace se světem výtvarného umění a vizuální kultury.
Komunikační strategie současného výtvarného umění se oproti minulosti radikálně změnily. Umělec přestal být výjimečným talentem, jeho výsledky směřují k univerzalizaci a jeho zapojení do society se stává konkrétním setkáním s individualizovanou zkušeností ostatních. Jeho výsledky jsou také konkrétněji směřovány k aktivitě diváků. Tím se metody a výsledky umělecké tvorby sbližují s metodami, které uplatňuje výtvarný obor a které jsou vyjádřeny v rámcových vzdělávacích programech. Pro výtvarnou pedagogiku je to příležitost, jak hlouběji kooperovat s výtvarnými umělci a emancipovaně se napojit na svět výtvarného umění.
Do popředí by měla vystoupit reflektovaná (vizuálně či slovně) zkušenost dětí s vnímáním výtvarného díla i běžné vizuální produkce v proměnách prostoru a času (osobního i společenského). Je možné hledat cesty, jak vytvářet kolem vlastní zkušenosti s vizuálním dílem ohniska pozornosti pro další komunikaci (nejbližší okolí, různé sociální skupiny). Uvědomovat si, jaké možnosti zde nabízejí nové informační a komunikační technologie a do jaké míry vlastní podobu komunikace určují a v čem naopak spočívá náš tvůrčí počin.
Komunikace je proces, ve kterém společně zpřesňujeme tušené. Komunikace není konstatování názoru. Komunikace, včetně komunikace s výtvarným uměním, je navazování a pěstování vztahů.
Vhodné je opět se zabývat a zkoumat pojmy obrazová komunikace, interpretace obrazu, virtualita, interaktivita, které postihují současný svět.
Důležité je, aby se téma komunikace s výtvarným uměním neredukovalo na vnější napodobování výtvarných děl, (děti se oblečou jako postavy na obraze a pak se vyfotografují), ale aby se stalo vyjádřením smyslu uplatněného uměleckého díla, směru, stylu na základě zkušenosti dětského tvůrce.

 

III. PRINCIPY ÚČASTI
Přehlídka je přehlídkou práce učitelů, nikoli schopností dětí. Znamená to, že v přijímání a výběru děl pro přehlídku nehraje primární roli estetická účinnost dětských prací, ale kvality, jakých v realizaci projektu dosáhl přihlášený vyučující.
Vyzýváme k účasti výtvarné pedagogy všech typů škol, zájmových kroužků a útvarů i lektorská oddělení galerií a muzeí s výstupy jejich programů pro děti a mládež do 19 let.
Obsahem přehlídky je najít a propagovat metody tvůrčí práce s dětmi, rozšiřující či objevně přetvářející její dosavadní možnosti. To se netýká pouze inovace užitých prostředků, ale zejména pozornosti k hodnotám, které se v současné době aktuálně uplatňují a k jejichž chápání je třeba dítě vést tak, aby na ně dokázalo samostatně a tvořivě reagovat.

 

IV. ORGANIZAČNÍ POKYNY
Ke 13. celostátní přehlídce proběhnou dva přípravné semináře – jarní seminář v Kopřivnici 15. – 17. května 2009 a podzimní seminář v Písku 6. – 8. listopadu 2009. Při příležitosti vernisáže 13. přehlídky se uskuteční rozborový seminář, který se bude konat 16. – 18. dubna 2010. Semináře mají akreditaci MŠMT a jsou určeny všem výtvarným pedagogům, kteří mají zájem. Slavnostní vernisáž bude ve Sladovně v Písku na Velkém náměstí v sobotu 17. dubna 2010 dopoledne.
Výtvarné práce na 13. přehlídku posílejte od 22. února do 19. března 2010 na adresu: Sladovna, Velké nám. 113/1, 397 01 Písek – s dodatkem 13. celostátní přehlídka výtvarných prací. Nezapomeňte do zásilky vložit přihlášku s adresou.
Zároveň s odesláním prací ve fyzické podobě Vás prosíme, máte-li tu možnost, o vyplnění dotazníku v elektronické podobě pro kurátory přehlídky. Dotazník najdete na adrese: www.artama.cz.

 

Zpracovala Zdena Synecká
NIPOS-ARTAMA, říjen 2008, prosinec 2009

PŘIHLÁŠKA A EVIDENČNÍ LIST Písek 2010