AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE 2010

Propozice NSV AF 2010 ve formátu rtf ke stažení
Prihlaska NSV AF 2010


30. NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B). U příležitosti konání 30. ročníku soutěže založené v roce 1970 a dvoustého výročí narození básníka K. H. Máchy se vyhlašuje i mimořádná soutěžní kategorie na téma „Máj“ Karla Hynka Máchy.

Kategorie A:
A0 pro autory do 21 let
, jejichž fotografie (na stejné téma jako kategorie A1 a A2) byly oceněny na postupové fotografické soutěži Náchodská Prima sezona, nebo Junior SČF

A1 pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A2 pro autory bez rozdílu věku – téma experiment – fotografie jako fikce
(bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či
obou těchto technologií)

Kategorie B: kolektivy
Kategorie „Máj“ K. H. Máchy pro jednotlivce i kolektivy

4. Autor může soutěž i postupové soutěže obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotnou velikost fotografií. U postupových soutěží postupují do národní soutěže oceněné fotografie a porota postupové soutěže má právo vybrat i další fotografie.

5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.

6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii, nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

7. Soutěžní zásilka pro všechny kategorie musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 20 Kč za jednu fotografii. Poplatek zasílejte v poštovních známkách nízkých hodnot. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez známek nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.

8. Postup zasílaní fotografií do postupových soutěží řeší propozice (vycházející z těchto propozic) vydané pořadateli. Propozice včetně přihlášky jsou přílohou. (Úplné znění na www.artama.cz, nebo www.scf.cz). Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

9. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 5. – 7. nebudou do soutěže přijaty.

10. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2011.

11. Oceněné fotografie mohou být předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

12. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků Národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA vedená prof. Miroslavem Vojtěchovským. Hodnocení snímků zaslaných do postupových soutěží provedou poroty jmenované pořadateli po dohodě s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)
A0:
1. cena: v hodnotě 3.000 Kč
2. cena: v hodnotě 2.000 Kč
3. cena: v hodnotě 1.000 Kč

A1:
1. cena: v hodnotě 3.000 Kč
2. cena: v hodnotě 2.000 Kč
3. cena: v hodnotě 1.000 Kč

A2:
1. cena: v hodnotě 3.000 Kč
2. cena: v hodnotě 2.000 Kč
3. cena: v hodnotě 1.000 Kč

Kategorie B (kolektivy)
1. cena: v hodnotě 6.000 Kč
2. cena: v hodnotě 4.000 Kč
3. cena: v hodnotě 2.000 Kč

Soutěžní kategorie „Máj“ K. H. Máchy
1. věcná cena v hodnotě 5.000 Kč

Mimo tyto ceny jsou bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:
Cena senátora
Cena starosty města Svitavy
Cena ředitele SKS Svitavy
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii
Cena SČF
Cena SAK Impuls Hradec Králové
Cena časopisu FotoVideo
Porota má právo některou cenu neudělit, případně rozdělit a proporcionálně upravit ostatní ceny. Porota může doporučit udělení maximálně dvou čestných uznání v každé kategorii.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
• Jmenování poroty: do 1. března 2010
• Příjem fotografií: do 19. března 2010
• Zasedání poroty: do 10. dubna 2010
• Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 15. května 2010
• Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 15. 5. až 5. 6. 2010
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz.
Středisko kulturních služeb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220, e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz

Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009