XXVII. OTEVŘENO

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla
24.–26. června 2022, Kolín

I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně. Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO.

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a souborům vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících
i neslyšících mimů a herců. Má za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a nonverbálního divadla.

III. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je organizována dvoukolově. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a nonverbální divadlo. Přihlášení z oboru scénického tance berou na vědomí, že jejich výkon bude posuzován kritérii divadla, nikoli tance. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou poštou nebo e-mailem na adresu: ecpn@ecpn.cz nejpozději do 15. 4. 2022 přihlášku společně s povinnými přílohami. Poroty mezikrajových kol (v Hradci Králové, Brně, Plzni, a Jablonci n. N. ) doporučí účastníky/vystoupení k výběru do celostátního kola v Kolíně. Konečný výběr provede (a oznámí přihlášeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni nejpozději do týdne po skončení mezikrajové přehlídky.

IV. MEZIKRAJOVÁ KOLA

Hradec Králové
sobota 23. dubna 2022 – Divadlo Drak (Labyrint), Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové

Brno
neděle 24. dubna 2022
– Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno

Jablonec nad Nisou
sobota 21. května 2022 –  Městské divadlo, Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou

Plzeň
neděle 22. května 2022
– Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň

V. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA OTEVŘENO 2022
24.–26. června 2022, Kolín – Městské divadlo, Smetanova 557, 280 00 Kolín

VI. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ
Cestovní náklady a stravné na mezikrajová kola si hradí účastníci sami. Na celostátní přehlídce hradí pořadatel ubytování účastníků po dobu přehlídky. Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník má volný vstup na všechny akce přehlídky včetně inspirativních představení a Galaprogramu. Platby mohou být upraveny podle aktuálního rozpočtu.

VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout 30 minut. O případné výjimce rozhoduje na základě žádosti pořadatel. Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno předem domluvit (nejlépe) písemně s pořadatelem přehlídky, a poté s příslušným pracovníkem místního pořadatele (divadla).

VIII. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, nonverbálním divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou po skončení kola rozborový seminář a diskusi o předvedených vystoupeních.

IX. RŮZNÉ
Uzávěrka přihlášek je do 15. dubna 2022. Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům zaslány detailní informace (mj. upřesnění místa a času mezikrajové přehlídky).

Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:
ECPN Brno, Vodova 35, 612 00 Brno, mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389, e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

Informace na adrese:
NIPOS-ARTAMA, Karel Tomas, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2,
tel: 221 507 932, e-mail: tomas@nipos-mk.cz

Pracovní dílny, diskuse a hodnocení celostání přehlídky jsou tlumočeny do znakového jazyka.