VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE V DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •     VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •     VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    

28. celostátní přehlídka – propozice

28. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
9.–11. června 2023, Jihlava

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro dětskou
taneční tvořivost, z. s., Praha, ve spolupráci s DKO, s. r. o., Jihlava.
Krajské (regionální) výběrové postupové přehlídky pořádají regionální sdružení FoS ČR a další kulturní
subjekty ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Smyslem přehlídky je nesoutěžní formou přehlídkových vystoupení prezentovat různé formy a způsoby
výchovné a umělecké práce dětských folklorních souborů a skupin Čech, Moravy a Slezska, vytvořit prostor pro předávání zkušeností, vzájemnou inspiraci a kontakty dětí i vedoucích, a tím přispět k uchovávání tradic lidové kultury s ohledem k lokální příslušnosti dětí i plnění usnesení vlády ČR č. 843 ze dne 27. 9. 2021 k Plánu péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na léta 2023–2030.
Systém postupových přehlídek je nastaven s přihlédnutím k aktuálnímu stavu oboru tak, že ve folklorním
regionu Čechy spojuje jednotlivé kraje, zatímco na Moravě a ve Slezsku respektuje jednotlivé folklorní
regiony.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídek dětských folklorních souborů se mohou zúčastnit všechny dětské folklorní soubory a skupiny
z České republiky, jejichž členové nepřesáhnou průměrný věk 15 let. Vystoupit mohou i děti předškolního
věku. Na přehlídkách se neurčují věkové kategorie. Soubory mohou přihlásit i více (věkově rozlišených)
skupin svého kolektivu. Dětský hudební doprovod je vítán. Při vystoupeních je možno použít také doprovod dospělých hudebníků, případně netradiční hudební doprovod (kytara, klavír, ozvučné předměty atd.), eventuálně playback.
Počet dětí a doprovodu z řad dospělých u souboru doporučeného na celostátní přehlídku nesmí přesáhnout 30 osob. Doprovází-li kolektiv dětská muzika, je možné po dohodě s pořadateli celostátní přehlídky zvýšit počet členů souboru až na 35 osob. Časový limit jednotlivých vystoupení je 10 minut. Vystoupení nesmí být kratší než 3 minuty. Soubor může vystupovat s programem, s nímž se už v minulosti účastnil celostátní přehlídky, až po uplynutí 5 let.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Pořadatelé krajských (regionálních) postupových přehlídek jsou dle místních podmínek regionální FoS ČR
a další kulturní subjekty ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.
V roce konání celostátní přehlídky se budou konat krajské (regionální) postupové přehlídky v průběhu
měsíce března v Čechách a v dubnu na Moravě a ve Slezsku tak, aby jejich pořadatelé mohli včas dodat
návrhy programové radě celostátní přehlídky na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Kateřiny Černíčkové, P.
O. BOX 12 / Fűgnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, e-mail: cernickova@nipos.cz.
Funkci programové rady v daném případě plní odborná rada pro folklor, jmenovaná ředitelem NIPOS, která je složená z předních odborníků oboru v daných regionech a zástupců NIPOS, NÚLK a regionálních
sdružení FoS.
Doporučujeme, aby krajským (regionálním) postupovým přehlídkám při větším počtu přihlášených souborů předcházely přehlídky oblastní. Všechny přehlídky (oblastní, krajské – regionální) se budou konat tak, aby mohly navazovat od nižšího stupně k vyššímu.
Lektorský sbor krajské postupové přehlídky, jmenovaný pořadatelem příslušné přehlídky, v němž budou
pracovat jeden až dva zástupci odborné rady pro folklor, jmenované ředitelem NIPOS, hodnotí vystoupení
jednotlivých souborů a bez udání pořadí vybere soubory pro postup do vyššího stupně přehlídky. Maximální počet souborů účinkujících ve vyšším stupni přehlídky stanoví pořadatel dané přehlídky podle svých aktuálních podmínek.
Lektorský sbor krajské (regionální) postupové přehlídky dále navrhuje jedno vystoupení k přímému postupu na celostátní přehlídku a doporučuje v pořadí další dva soubory programové radě celostátní přehlídky do širšího výběru a na další vrcholové akce oboru. Programová rada má možnost dle aktuálních výsledků krajských (regionálních) přehlídek a vzhledem k celkovému dramaturgickému plánu celostátní přehlídky doporučit ještě další jeden až dva soubory k postupu. V krajním případě má lektorský sbor krajské postupové přehlídky právo nedoporučit žádný soubor k postupu do celostátní přehlídky.

Součástí každé přehlídky je rozborový seminář s vedoucími souborů, vedený lektorským sborem. Jeho
smyslem je formou veřejné diskuse (besedy) seznámit vedoucí souborů s klady i problémy vystoupení
s cílem kvalifikovaně a citlivě poradit a inspirovat.

IV. HODNOCENÍ A JEHO KRITÉRIA
Lektorský sbor bude provádět svá rozhodnutí v lichém počtu členů na základě těchto kritérií:
 výběr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.), k věku dětí a k regionální
příslušnosti v souvislosti s užitým materiálem, krojovému vybavení, nářečí apod.
 pohybová připravenost dětí: tanečnost, hudebnost, zpěvnost, zvládnutí taneční techniky;
 provedení: estetický a přirozený projev dětí;
 zdůraznění pohybové složky vystoupení;
 scénické zpracování;
Pokud má soubor vlastní dětskou hudbu, je třeba ji hodnotit na základě těchto kritérií a zvlášť ji ocenit;
obdobně u zpěváků.
V rámci celostátní přehlídky budou zvláště oceněny inspirativní momenty vystoupení.
Organizátor příslušné krajské přehlídky zašle vyplněné návrhové listy společně se zápisem z postupové
přehlídky dětských folklorních souborů programové radě na výše uvedenou adresu po ukončení přehlídky.
Dále zašle kompletní seznam zúčastněných souborů a DVD záznam přehlídky.
Návrhové listy a další přílohy obdrží pořadatelé přehlídky od odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána.

Návrh zpracovala Kateřina Černíčková
NIPOS-ARTAMA, září 2022