Mezinárodní seminář pro sbormistry a pracovníky s mládeží Over the Horizon

EU flag-Erasmus+

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) prostřednictvím svého útvaru ARTAMA uspořádalo v rámci každoročního cyklu akreditovaných seminářů pro sbormistry mimořádný československý vzdělávací seminář Over the Horizon určený sbormistrům a pracovníkům s mládeží. Seminář byl podpořen grantem z evropského programu Erasmus+, Mládež jako vzdělávací mobilita jednotlivců, a pořádal ho NIPOS se zahraničním partnerem, Národným osvetovým centrem. Místem konání byl, pro pořadatele již tradiční, zámek v jihočeské Štěkni, kde se v termínu 23. 10. – 1. 11. 2015 sešlo 48 účastníků a lektorů z České republiky a ze Slovenska.  

Evropský program Erasmus+ podporuje neformální vzdělávání mládeže a pracovníků s mládeží. Jedním z cílů semináře tak bylo obohatit přístup zúčastněných k cílové skupině o oblast neformálního vzdělávání a klíčových kompetencí. Seminaristé si ujasnili rozdíly mezi formálním, neformálním a informální učením, vyzkoušeli si sebehodnocení podle Evropského portfolia pro vedoucí mládeže a pracovníky s mládeží a zamysleli se nad tím, v jakém vztahu je klíčová kompetence pro celoživotní učení Kulturní povědomí a vyjádření k jejich práci. Paralelně k posilování odborných kompetencí potřebných pro kvalitní sbormistrovskou činnost byl seminář koncipován tak, aby účastníci také posílili a reflektovali kompetence pro práci s mládeží. Témata byla vybrána jako základ profilu pracovníka s mládeží, zároveň představovala opět teoreticky i prakticky exkurz do světa neformálního vzdělávání včetně konkrétních metod a jejich demonstrace např. formou modelových situací (her).  

Z mimohudebních aktivit byla významná pozornost věnována psychologii cílové skupiny, aktivizujícím způsobům, jak s kolektivem pracovat vzhledem k potřebám a motivaci jeho členů. Seminaristé se dozvěděli, jak preventivně působit proti některým negativním jevům (šikana) a jak v krajním případě reagovat na krizovou situaci a požadavek pomoci ze strany dětí a mladých lidí. K potřebným znalostem, dovednostem a postojům, které jsou nezbytné pro dlouhodobou práci s mládeží, patřily také základy první pomoci, kterým byl věnován samostatný blok.

Mezi lektory byli odborníci s dlouholetými zkušenostmi, kteří se mj. podíleli na realizaci vzdělávacích programů v nejvýznamnějším projektu MŠMT k tomuto tématu Klíče pro život – rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Jako jeden příklad za všechny můžeme uvést Evu Vaníčkovou, přední odbornici na násilí na dětech a členku Rady vlády pro práva dítěte. 

V programu semináře bylo několik bloků, kde se sami účastníci stali přednášejícími a facilitátory. V rámci těchto bloků každý účastník představil svou organizaci nebo skupinu a nabídl ostatním možnosti, jak mohou spolupracovat v budoucnu, hovořilo se ve skupinách o příležitostech, překážkách a rizicích česko-slovenské spolupráce. Na semináři byly rovněž navázány kontakty a přátelství mezi Čechy a Slováky, jejichž výsledkem budou reciproční výměny a nové možnosti spolupráce mezi oběma zeměmi.   

Hudební témata reprezentovaly bloky o české a slovenské soudobé sborové literatuře, seminář byl věnován také přehledu českých a slovenských sborových festivalů a soutěží pro všechny typy sborů, přehledu dostupnosti notových materiálů v knihovnách i u vydavatelů, dramatizaci a choreografii sborových vystoupení. Seminaristé diskutovali o důležitých vlastnostech a dovednostech sbormistra, byly objasněny jazykové rozdíly, procvičena výslovnost obou jazyků v mluveném i zpívaném projevu ad. Dominantní složkou sbormistrovské práce byly individuální a kolektivní hodiny dirigování, metodiky práce s mládežnickým sborem a hlasová výchova. Tyto lekce vedli významní domácí i zahraniční sbormistři a sbormistryně, Jurij Galatenko (Ostrava), Marek Valášek (Praha), Štefan Sedlický (Žilina) a Viera Džoganová (Michalovce), kteří se frekventantům věnovali s velkým nasazením a osobním přístupem. Sborový repertoár předváděli na skladbách a úpravách významných českých a slovenských skladatelů (Z. Lukáš, O. Mácha, B. Martinů, J. Novák; V. Didi, I. Hrušovský, J. Iršai, P. Špilák ad.). Velmi zajímavý interaktivní příspěvek přednesl také sbormistr Českokrumlovského dětského sboru Lukáš Holec o volnočasových aktivitách a táborových hrách, které používá ve vlastním sboru.     

V rámci semináře se uskutečnila exkurze do Strakonic, kde si seminaristé prohlédli město, pivovar a vyslechli koncert Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice v Rytířském sále strakonického hradu pod vedením Marcely Mikové. 

 

Michaela Přílepková, Barbora Novotná

 

Malá fotogalerie ilustrující různé části programu (autoři Dominika Semaňáková, Jan Pirner a David Hanslian)

 Uveřejnění informací o projektu v tištěných oborových médiích

Cantus 2/2015

Cantus 4/2015