Festival sborového umění 2015

Propozice ve formátu pdf – FSU Jihlava 2015
Přihláška ve formátu doc – Soutěž pěveckých sborů 2015

 

5.–7. června 2015, Jihlava

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
FSU Jihlava je prestižní přehlídka sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.
58. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2015 je koncipován jako přehlídka pěveckých sborů doplněná o mezinárodní soutěž pěveckých sborů a odborný seminář – ateliér. Snahou pořadatele je uskutečnit tzv. „satelitní“ koncerty ve městech a obcích Kraje Vysočina a doprovodné festivalové koncerty v Jihlavě předcházející vlastnímu festivalu i následující po jeho skončení.
Součástí festivalu bude prezentace výsledků současného i předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů.
V rámci 58. ročníku proběhne vyhlášení a hodnocení skladeb zaslaných do 13. ročníku MSS Jihlava 2016.

II. ORGANIZACE A PRŮBĚH
58. ročník festivalu budou tvořit čtyři festivalové koncerty v Jihlavě, mezinárodní soutěž pěveckých sborů a odborný seminář – ateliér. V přehlídkové (nesoutěžní) části vystoupí zahraniční pěvecké sbory, ale též tuzemské sbory, které zvítězily v minulých soutěžních ročnících, případně další vynikající domácí sbory. Předpokládá se, že na některém z festivalových koncertů bude spoluúčinkovat Filharmonie Gustava Mahlera. Řízením příprav festivalu je pověřen festivalový výbor.
Česká veřejnost bude o festivalu informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), na webových stránkách Společnosti pro FSU, o. s., Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).
Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a v anglické ročence British and International Music Yearbook 2015.

a) PŘEHLÍDKOVÁ (NESOUTĚŽNÍ) ČÁST
Program přehlídkové části
pátek  5. června 2015, 19 hod., kostel Povýšení sv. Kříže – 1. festivalový koncert
sobota 6. června 2015, 15 hod., Masarykovo náměstí – 2. festivalový koncert
sobota 6. června 2015, 19 hod., Dům kultury (DKO) – 3. festivalový koncert
neděle 7. června 2015, 10 hod., park Gustava Mahlera – 4. festivalový koncert

b) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ FSU JIHLAVA 2015
Termín: 6. června 2015
Pořadatelé NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava vyhlašují tyto soutěžní kategorie:
kategorie 1A – Komorní sbory do 24 členů (mužské, ženské, smíšené) s povinnou skladbou – tj. novinkovou nebo ze skladatelské soutěže,
kategorie 2A – Velké smíšené sbory do 60 členů s povinnou skladbou (viz kategorie 1A),
kategorie 1B – Komorní sbory (mužské, ženské, smíšené) s volným programem (bez povinné skladby).
Vítězné sbory z kategorií A
vystoupí na závěrečném večerním koncertu.
Vítězné sbory z kategorie B vystoupí na některém z venkovních koncertů (vyhlášení výsledků proběhne až v sobotu večer či v neděli dopoledne).

III. PODMÍNKY ÚČASTI A PŘIHLÁŠKY:

a) Do přehlídkové části FSU se mohou přihlásit české i zahraniční pěvecké sbory, které dosáhly prokazatelných úspěchů v tuzemsku či zahraničí.
Dramaturgie programu českých přehlídkových sborů by měla mimo jiné přinést i skladby soudobých autorů či skladatelů 20. a 21. století. Program zahraničních pěveckých sborů by měl seznámit české publikum se sborovou tvorbou dané země i s jejími současnými skladatelskými trendy. Vystoupení jednotlivých sborů je omezeno časovým limitem 20 minut čistého zpívání (součet časů jednotlivých skladeb by neměl přesáhnout 20 minut).
Sbory vybrané do přehlídkové části vyberou a provedou (po vzájemné dohodě) některou z oceněných skladeb z Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava.
Sbory zašlou stručné informace (charakteristiku sboru, počet členů, adresu, kontakty, CV sbormistra, návrh programu s duchovní i světskou tematikou s časovými údaji o trvání jednotlivých skladeb), aktuální DVD nahrávku nebo odkaz na aktuální videozáznam na veřejně přístupné síti na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz. do 30. listopadu 2014.

b) Soutěže se mohou zúčastnit pěvecké sbory z České republiky i ze zahraničí. Každý sbor se může přihlásit pouze do jedné kategorie. Soutěž se řídí samostatným soutěžním řádem, jehož podmínky a kritéria jsou uvedena v samostatné kapitole níže (viz soutěžní řád pro kategorii 1A + 2A a soutěžní řád pro kategorii 1B).
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 31. ledna 2015. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.

IV. VÝBĚR A HODNOCENÍ
Festivalový výbor posoudí došlé přihlášky a provede výběr pěveckých sborů do přehlídkových koncertů. S výsledkem výběru budou seznámeny všechny přihlášené sbory. Vybrané sbory následně obdrží časový harmonogram a další podrobnosti do 20. prosince 2014 (přehlídkové sbory).
Soutěžním sborům
bude do 15. února 2015 potvrzena účast v soutěži. Všem přijatým sborům budou sděleny další podrobnosti.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Rozpočet festivalu je založen na vícezdrojovém financování. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky Ministerstva kultury, statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina.
Podmínky účasti sborů v přehlídkové části budou upřesněny v oficiálním pozvání.
V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen nebo může být i odvolán.


MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ FSU JIHLAVA 2015
(viz II. B, III. a)

Termín: 6. června 2015
Pořadatelé NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava vyhlašují tyto soutěžní kategorie:
kategorie 1A  – Komorní sbory do 24 členů (mužské, ženské, smíšené) s povinnou skladbou – tj. novinkovou nebo ze skladatelské soutěže,
kategorie 2A – Velké smíšené sbory do 60 členů s povinnou skladbou (viz kategorie 1A),
kategorie 1B – Komorní sbory (mužské, ženské, smíšené) s volným programem (bez povinné skladby).
Vítězné sbory z kategorií A
vystoupí na závěrečném večerním koncertu.
Vítězné sbory z kategorie B vystoupí na některém z venkovních koncertů (v sobotu odpoledne či v neděli dopoledne)

Soutěžní řád pro kategorii 1A + 2 A:

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 24 (60) členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.
 • Pořadatelé mohou z kapacitních a ekonomických důvodů omezit počet soutěžících sborů nebo zrušit některou z kategorií.
 • Celkový časový limit soutěžního programu je 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné.
 • Soutěž je veřejná.
 • Soutěžní klání proběhne v sobotu 6. června 2015, vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci následujícího večerního koncertu.
 • Rozborový seminář bude v neděli 7. června 2015 dopoledne.
 • Novinková skladba bude hodnocena jako anonymní (v programu bude uveden název skladby a číselný kód) a bude hodnocena samostatně.
 • Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli.

Skladba soutěžního programu:
1. Novinková skladba
– tímto pojmem se rozumí:

 • skladba českého skladatele na libovolný text a cappella nebo s doprovodem 1–2 nástrojů, dosud v ČR neprovedená (sbor si zajistí skladbu sám, např. oslovením vybraného hudebního skladatele, či doloží čestným prohlášením, že skladba nebyla dosud v ČR provedená),
 • nebo dosud neprovedená skladba ze skladatelské soutěže FSU, (náhledy vybraných skladeb ze skladatelské soutěže jsou zveřejněny na www.fsujihlava.com, v případě zájmu budou pořadatelem poskytnuty).

2. Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem akustických hudebních nástrojů do časového limitu (přednost mají skladby autorů 20. a 21. století).

Kritéria hodnocení:
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;
c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem,
d) celkový výsledný dojem z provedení novinkové skladby.

Porota:
Soutěžní vystoupení hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli, složená z českých, případně i zahraničních odborníků. Hodnotí bodově jednak celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a–c kritérií hodnocení) a zvlášť provedení novinkové skladby (dle bodu d kritérií hodnocení);

Ceny:
Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Samostatně budou oceněny nejúspěšnější novinkové skladby. Mohou být uděleny i zvláštní ceny.
Nejlepší sbor – sbor s nejvyšším počtem bodů ve zlatém pásmu – získá finanční cenu 10 000 Kč.
Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů v příštích letech.

Finanční podmínky:
Účastnický poplatek pro sbory z ČR: 100 Kč za člena.
Účastnický poplatek pro zahraniční sbory: 15 EUR za člena.
Snahou pořadatele je poskytnout příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu po ČR, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb. V případě ekonomických potíží bude některá z uvedených služeb omezena.

Přihlášky:
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 31. ledna 2015. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.
Do 15. února 2015:

 • bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži;
 • budou přijatým sborům sděleny další podrobnosti.


Soutěžní řád pro kategorii 1B:

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 24 členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.
 • Pořadatelé mohou z kapacitních a ekonomických důvodů omezit počet soutěžících sborů nebo zrušit některou z kategorií.
 • Celkový časový limit soutěžního programu je 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné.
 • Soutěž je veřejná.
 • Soutěžní klání proběhne v sobotu 6. června 2015, vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci následujícího koncertu.
 • Rozborový seminář bude v neděli 7. června 2015 dopoledne.
 • Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli.

Skladba soutěžního programu:
Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem akustických nástrojů do časového limitu.

Kritéria hodnocení:
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;
c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem.

Porota:
Soutěžní vystoupení hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli, složená z českých, případně i zahraničních odborníků. Hodnotí bodově celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a–c kritérií hodnocení).

Ceny:
Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Mohou být uděleny i zvláštní ceny.
Nejlepší sbor získá finanční cenu 5 000 Kč.
Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů v příštích letech.

Finanční podmínky:
Účastnický poplatek pro sbory z ČR: 100 Kč za člena.
Účastnický poplatek pro zahraniční sbory: 15 EUR za člena.
Snahou pořadatele je poskytnout příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu po ČR, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb. V případě ekonomických potíží bude některá z uvedených služeb omezena.

Přihlášky:
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz. do 31. ledna 2015. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.
Do 15. února 2015:

 • bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži;
 • budou přijatým sborům sděleny další podrobnosti.

 

Zpracovala Iva Daňková
NIPOS-ARTAMA, listopad 2014