16. CP – přípravné semináře

SDÍLENÁ IMAGINACE – Druhý přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce, duben 2018

Datum: 20.–22. dubna 2018
Místo: MeetFactory Praha 5 a DOX Praha 7
Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: MeetFactory, Centrum současného umění DOX, Česká sekce INSEA, Národní ústav pro vzdělávání
Lektoři: Stanislav Abrahám, Jiří Hanuš, Michal Kučerák, Richard Loskot, Pavel Novotný, Markéta Pastorová, Petra Pětiletá, Jiří Raiterman, František Skála, Simona Svatošová, Jan Svoboda, Petra Šobáňová, Jaroslav Vančát, Zora Velková
Počet účastníků: 86 výtvarných pedagogů, 21 studentů pedagogického modulu VŠUP

Druhý přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem „Sdílená imaginace“ se uskutečnil ve dnech 20.–22. dubna 2018 v inspirujících prostorách MeetFactory, Praha 5 (pá, so) a DOX Praha 7 (ne).
Zúčastnilo se ho 86 výtvarných pedagogů všech typů škol a mimoškolních zařízení ze všech krajů České republiky a 21 studentů pedagogického modulu, předmět didaktika na VŠUP.
Seminář pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s MeetFactory, DOX, Českou sekcí INSEA a NÚV. Pro uspořádání větší části semináře bylo zvoleno opět unikátní místo – v tomto případě neziskové mezinárodní centrum současného umění MeetFactory (Prostor pro živé umění, zal. 2001) sídlící v bývalé průmyslové budově v pražské čtvrti Smíchov, ve specifickém prostoru mezi dálnicí a aktivní železniční tratí.

V úvodu semináře doc. Jaroslav Vančát seznámil účastníky s obsahem a cíli 16. celostátní přehlídky. Vysvětlil pojem Sdílená imaginace a nastínil, jak možnost obrazové komunikace, která se v posledních letech naskytla každému, učinit pro žáka uvědomělou a smysluplnou.
„Imaginace je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy, či obrazy. Vždy byla významným pramenem poznání a zdrojem vědecké i umělecké inspirace. Je neodmyslitelnou součástí života člověka neboť zahrnuje představy, vzpomínky, denní snění, fantazii a sny, umocňuje zážitky. Imaginace je však také i prvním příjemcem našich bezprostředních pozorování světa, jenž nás obklopuje – to, co chápeme jako otisk skutečnosti, získává svou konstituci právě z lidské imaginace. Obrazy jsou proto tak důležité, že k zakládání a utváření této imaginace přispívají zásadním způsobem. Nejsou totiž vyjádřením skutečnosti, ale projevem a formováním našich imaginativních představ, pocházejících z našich interakcí se světem. Protože tyto interakce jsou u každého z nás v každém případě jedinečné a nezastupitelné, obrazy tak pomáhají i v kooperaci a koordinaci našich představ s představami ostatních. V době, kdy se velká část komunikace začíná odehrávat v obrazové formě, je zásadně nezbytné, aby každý z nás ovládal takové způsoby obrazové tvorby, jimiž by své obrazné představy dokázal mezi ostatními uplatnit.“

Cílem přednášky doc. Petry Šobáňové „Sdílená imaginace ve věku síťových médií“ byla kritická reflexe síťových médií, která jsou pro žáky přirozeným prostorem pro vzájemnou interakci a komunikaci, ale i pro sebeprezentaci, poznání, sdílení idejí. Reflektován byl boom rychlé obrazové komunikace v podobě memů, gifů a videí.

Velmi očekávané všemi účastníky bylo páteční večerní setkání s významným českým sochařem, malířem, ilustrátorem dětských knih, hudebníkem a tanečníkem Františkem Skálou, „mistrem druhého života věcí v umění, instalací, obřadů a her, umělcem nostalgie věcí, které mizí, věcí, které stárnou, a přírody, která inspiruje umění“. Ve své prezentaci poodhalil zdroje své tvorby a představil neuvěřitelně citlivou schopnost objevovat nevšední přírodní objekty a skrytou poetiku umělých hmot, zvláště světelné, barevné, tvarové a materiálové kvality nalezených věcí a jejich nečekaných kombinací. Na příkladech upozornil, jak důležitá je pro něj přesnost výtvarného jazyka a důslednost uměleckého výrazu jak po stránce obsahové, tak řemeslné.

Sobotní program byl věnován praktickým dílnám. Ve dvou zkušebnách probíhaly vždy dva workshopy, poté se skupiny vystřídaly.
Obsahem tvůrčí dílny „Mezi hudbou a hlukem, mezi záměrem a chybou“ Stanislava Abraháma, zvukového umělce a audiovizuálního performera, byla přednáška a poslech ukázek o vlivu hudebních technologií na přístup k práci se zvukovým materiálem v hudební tvorbě posledních 70 let (magnetofon, počítače, rekordéry). Účastníci si udělali představu o přesazích mezi hudbou, výtvarným uměním a zvukovým designem. Následovalo praktické cvičení v podobě výroby improvizované zvukové kompozice přímo v záznamovém zařízení (rekordéru).
Program „Intermediální postupy při práci s poezií“ Pavla Novotného, básníka, germanisty, radiofonického tvůrce a překladatele, se zaměřil na interpretaci básnického textu (J. W. Goethe: Ein Gleiches) prostřednictvím kresby, na práci s fonematickou rovinou textu, na barvu hlásek a slov.
Workshop Richarda Loskota, pedagoga a umělce, se zabýval tím, jak se dají nová média (počítačové aplikace) jednoduchým způsobem užít pro tvorbu video koláží (tzv. klíčování) a aplikovat je hravě do výtvarné výuky. Pomocí webkamery a notebooku si účastníci vytvářeli interaktivní prostorové instalace. Následně se učili pracovat v programu Open Broadcaster Studio, které je volně k dispozici na internetu.
V dílně nazvané „Simulace a identita/You too“ Petry Pětileté, Zory Velkové a Jaroslava Vančáta účastníci zkoumali, jak ovlivňují současné technologie naši komunikaci a vnímání sociálního prostoru, o co se sociální sítě snaží, jak fungují a jak skutečnost simulují a kompenzují. Jedna skupina se zabývala fenoménem YouTube, druhá zkoumala fenomén FB.
Sobotní večerní program byl věnován fenoménu celostátních přehlídek, organizovaných NIPOS-ARTAMA. Účastníci semináře se rozdělili do dvou skupin podle toho, zda se již přehlídek zúčastnili, či nikoli. Markéta Pastorová a Jan Svoboda pak ve svých skupinách vysvětlili, v čem spočívá unikátnost přehlídek, a zdůraznili, že nedílnou součástí instalace je forma prezentace jednotlivých projektů.

Nedělní program proběhl díky laskavosti Jiřího Raitermana v Centru současného umění DOX. Výtvarní pedagogové si mohli vybrat jeden ze tří vzdělávacích programů. Jiří Raiterman, pedagog a galerijní edukátor DOX provedl program „Bourání stereotypů“ k výstavě multimediálního umělce Daniela Pešty „DeTermination“ Výstava představuje výběr děl dotýkajících se otázky genetické, rasové a sociální determinace člověka. Ať už v úvodní prostorové akci, při prohlídce výstavy nebo v závěrečné debatě bylo cílem vynášet na světlo vlastní stereotypy. A některé i bourat.
Program „S kůží na trh“ k téže výstavě provedla Simona Svatošová. Vzdělávací program poskytl prostor vyjadřovat se k neobvyklým tématům skrze zkoumání umělce a jeho tvorby; motivace, fascinace i frustrace. Byl hledán význam slov jako „svoboda“, „odvaha“ nebo „člověk“. Při prohlídce výstavy byl sbírán materiál k vlastnímu uměleckému vyjádření.
Program „Datový stín“ k výstavě #DATAMAZE–Datové bludiště provedl Michal Kučerák. Program se zabýval otázkami jako např. Jak vzniká můj digitální obsah? Co všechno je možné s ním dělat? Kdo má k němu přístup? Žijeme v době remixu, postprodukce, otevřeného vesmíru síťového připojení – data jsou všudypřítomná a lehce použitelná, ale i zneužitelná. Na to, abychom lépe porozuměli této zneužitelnosti, musíme se vydat o krok dále – musíme přejít od porozumění datům k porozumění tomu, co jsou to metadata.
Seminář sklidil velký úspěch, účastníci mají o čem přemýšlet…

SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK – První přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce, květen 2017

Datum: 19.–21. května 2017
Místo: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem
Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: Fakulta umění a designu UJEP, veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, Národní ústav pro vzdělávání, Česká sekce INSEA, Asociace výtvarných pedagogů
Lektoři: prof. Rudolf Adler, prof. Jiří Barta, Lukáš Dejl, Magdalena Gurská, Ivan Látal, Richard Loskot, Tomáš Lumpe, Pavel Mrkus, Markéta Pastorová, František Pecháček, Vlas Presnetsov, Jan Svoboda, Jaroslav Vančát
Počet účastníků: 79

První přípravný seminář k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK se uskutečnil ve dnech 19.–21. května 2017 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a ve víceúčelovém veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Zúčastnilo se ho 79 výtvarných pedagogů všech typů škol a mimoškolních zařízení ze všech koutů České republiky. Pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP, veřejným sálem Hraničář v Ústí nad Labem, Národním ústavem pro vzdělávání, Českou sekcí INSEA a AVP.

Seminář se zabýval stále častěji diskutovanými otázkami – jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah výtvarné výchovy? Již svým názvem seminář odkazoval na mezioborové přesahy, bez kterých se vnímání, tvorba a interpretace obrazů jen stěží obejde.
Díky laskavé podpoře děkana doc. Mgr.A. Pavla Mrkuse proběhl páteční program v ateliérech a dílnách Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Účastníci si mohli vybrat dva z nabídky šesti inspirativních workshopů zabývajících se možnostmi nových médií, které provedli odborní učitelé fakulty:
Doc. Mgr.A. Pavel Mrkus, děkan fakulty, pedagog v ateliéru Time based media a umělec  se v lekci nazvané „Interakce zvuk obraz“ zabýval možnostmi propojení pohyblivého obrazu a zvuku a jejich instalací pro výstavní prostory. MgA. Richard Loskot, pedagog a umělec, který ve své tvorbě používá různorodá nová média, z nichž vytváří prostorové instalace, se ve své lekci zaměřil na „Světlo“ a jak se používá v současném umění.  BcA. Magdalena Gurská, grafická designérka a autorka krátkých animací účastníkům prakticky ukázala, jak tvořit gify – populární, krátké animace. MgA. František Pecháček, pedagog, scénograf a umělec předvedl, co znamená pojem videomapping, kde se používá, jak s ním pracuje ve vlastní tvorbě a co je potřeba vědět, abychom mohli vytvořit svůj, třeba jen malý videomapping.  Vlas Presnetsov, hudebník a umělec v profesionálním audio studiu ukázal, jak se zvukem/hudbou pracují současní umělci a co je to interaktivita zvuku nebo prostorový zvuk. MgA. Tomáš Lumpe, profesionální fotograf a umělec seznámil účastníky se svou tvorbou a předvedl možnosti digitální fotografie a krátkých videí.
Večerní program byl vyhrazen představení publikace a doprovodných materiálů „Ko-text: Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák“ autory doc. K. Dytrtovou a doc. M. Raudenským. Publikace byla výtvarnou porotou soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015 oceněna 2. místem v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky. Kniha Ko-text, adjustovaná v krabici společně s autorsky výtvarně pojatým souborem edukačních pomůcek, zkoumá přístupy dynamicky pojaté výtvarné pedagogiky a strategie současného výtvarného umění v interakci s dětskou tvorbou.
Na závěr večera doc. M. Raudenský účastníky ohromil perfektně vybavenými grafickými dílnami FUD UJEP.

Sobotní a nedělní program se díky laskavé podpoře vedoucího galerie MgA. Richarda Loskota odehrával v prostředí víceúčelového veřejného sálu Hraničář.
Prof. Jiří Barta, doma i v zahraničí oceňovaný tvůrce animovaného filmu („Zaniklý svět rukavic“, „Krysař“, „Na půdě“ – Český lev 2009 za nejlepší výtvarný počin a další významná světová ocenění) promluvil o historii a specifikách autorské animované tvorby a na ukázkách představil svou celoživotní tvorbu.
Prof. Rudolf Adler režisér, scénárista, dramaturg („Majstr“„Hrom do kapelníka“), pedagog a tvůrce koncepce filmové/audiovizuální výchovy pohovořil o výrazových prostředcích kinematografie ve světle historického vývoje. Svou přednášku doplnil francouzským filmem o tvorbě bratří Lumièrů.
Ivan Látal, autor, režisér edukativních programů pro děti („Kostičky“„Moudronos“ –  Ceny Literárního fondu, Ekofilmu) a učitel na ZUŠ (obor Foto) na příkladech prezentoval svou „školu vidění“, kde se děti učí vnímavému pozorování a čtení obrazů.
Organizátor Utubering festivalu Ing. Lukáš Dejl formou přehledné prezentace seznámil účastníky s jedním ze současných fenoménů zvukově-obrazových komunikačních systémů – s tzv. „youtuberingem“. Výtvarným pedagogům byly na příkladech vysvětleny typy YT a pojmy jako např. Blogger/Vlogger, Pranksters, Music, Gaming, Entertainment, Fashion apod. Svou perfektně připravenou přednášku zakončil informacemi o Utubering festivalu a společnou úvahou nad generační problematikou.

V bohatém programu byl dán též prostor pro prezentace institucí, které se na přípravě a propagaci semináře spolupodílely. Mgr. Jana Randáková představila poslání a formy expozic předcházejících přehlídek výtvarných prací dětí a mládeže. PaedDr. Markéta Pastorová, PaedDr. Jan Svoboda a Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D. formou týmových brainstormingů podnítili generování kreativních nápadů účastníků, které budou tematicky využity při plánování programu druhého přípravného semináře, který se bude konat v roce 2018.
I přes připomínky několika účastníků, že v programu na FUD UJEP nebylo více času pro naplnění termínu „workshop“ se třídenní seminář setkal s výrazně nadšeným hodnocením. Výtvarní pedagogové, ale i kolegové z jiných uměleckých oborů ocenili, že měli ojedinělou příležitost se setkat s významnými uměleckými a pedagogickými osobnostmi filmové a audiovizuální tvorby a že získali nové podněty v přemýšlení nad současnou mezigenerační problematikou a novými obsahy výtvarné výchovy.