15. CP Atakující obrazy, 2016

Zpráva o 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže Atakující obrazy, Zlín 2016

V metropoli jihovýchodní Moravy, unikátním funkcionalistickém městě Zlín, se od 14. do 31. října 2016 konala 15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže Atakující obrazy.
Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádal NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci se statutárním městem Zlínem, Kovárnou VIVA a.s., Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro vzdělávání, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

Splnění odborného účelu akce

celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže byla za laskavé podpory ředitele Kovárny VIVA a.s. Ing. Čestmíra Vančury realizována v autentických industriálních prostorách baťovského areálu v 74. budově ve Zlíně, Vavrečkova 5333.
Na přehlídce bylo vystaveno 75 zaslaných projektů všech věkových kategorií do 19 let. Přehlídky se účastnilo 53 výtvarných pedagogů ze 48 školních a mimoškolních zařízení z celé České republiky.
Jak název Atakující obrazy napovídá, přehlídka svým tématem reagovala na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Proces tvorby včetně jeho výsledků byl v projektech prezentován formou:

  • individuální interakce (objekty, knihy, katalogy), různé formy ICT prezentace,
  • komunikace s širším publikem v kontextech s vývojem současné vizuální tvorby včetně různých forem intervence do veřejného prostoru,
  • dokumentace záznamů aktivit včetně jejich prezentace.

Kromě instalovaných projektů ve fyzické podobě mohli návštěvníci sledovat na čtyřech obrazovkách a v jedné velkoformátové projekci zaslané projekty v audiovizuální podobě.

U příležitosti 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže Atakující obrazy se ve Zlíně od pátku 14. října do neděle 16. října 2016 konal rozborový seminář.
V pátek 14. října byl program rozborového semináře zahájen na Zlínském zámku. Ředitel pro strategický rozvoj Ing. Čestmír Vančura zde představil přední českou průmyslovou Kovárnu VIVA a.s. a Zlínský filmový festival. Program večera pak pokračoval prohlídkou putovní interaktivní expozice ORBIS PICTUS PLAY a prohlídkou sbírky hudebních nástrojů s hudebním zážitkem, který obstaral Mgr. Miroslav Černý, pedagog, hudebník a výtvarník.

V sobotu 15. října byla v prostorách výstavy, ve správní budově Kovárny Viva a.s., přehlídka slavnostně otevřena vernisáží za přítomnosti PhDr. Zuzany Malcové, ředitelky Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury, primátora statutárního města Zlína. MUDr. Miroslava Adámka, vedoucí odboru kultury a památkové péče Mgr. Kateřiny Pešatové a dalších spolupracujících institucí. Celkem bylo přítomno 62 účastníků-výtvarných pedagogů a více jak 60 dalších osob včetně organizátorů, lektorů, kurátorů, umělců a hostů z řad široké veřejnosti.
V úvodu vernisáže Mgr. Jakub Hulák informoval o základním poslání NIPOS a jeho útvaru ARTAMA. Poté Mgr. Jana Randáková, organizátorka přehlídky, poděkovala zástupcům Ministerstva kultury a statutárního města Zlína za finanční podporu a zástupcům Národního ústavu pro vzdělávání, Národního institutu pro další vzdělávání, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně za cenné aktivní partnerství.

Tým kurátorů, složený z teoretiků a didaktiků výtvarného oboru a aktivních výtvarných umělců, posuzoval všech 75 zaslaných projektů a z toho ocenil 23 pedagogů. Třem pedagogům kurátoři udělili cenu za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru. Dvěma pedagogům byla udělena cena za přístup k tématu v souboru projektů. Třináct výtvarných pedagogů získalo cenu kurátorů. Deset pedagogů získalo čestné uznání, z toho jeden za soubor projektů a jeden za vedení pedagogické praxe.

Kurátoři 15. celostátní přehlídky:
PaedDr. Markéta Pastorová, hlavní kurátor 15. CP
PaedDr. Jan Svoboda, autor koncepce instalace
Mgr. Jana Randáková, hlavní organizátor 15. CP
Mgr. Miroslav Černý
Epos 257
Mgr. Jiří Hanuš
doc. Vladimír Havlík
Mgr. Jiří Raiterman

Další významnou součástí vernisáže bylo udělení ceny Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti dětských estetických aktivit. Cenu za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy prostřednictvím aktuálních metodických postupů a za dlouholetou činnost ve výtvarném oboru slavnostně předala panu PaedDr. Janu Svobodovi zástupkyně Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová.

Hlavním cílem a obsahem rozborového semináře byla prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol. Zde byl poskytnut velký prostor ke konfrontaci názorů na téma atakujících obrazů a výměně zkušeností výtvarných pedagogů se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi a mládeží v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Praktickou součástí prezentací projektů byly inspirativní workshopy oceněných projektů realizované formou performativních a konceptuálních akcí a projekce projektů zaslaných v audiovizuální formě.
Nedělní program víkendového rozborového semináře byl tradičně věnován poznávání zlínské architektury, zvláště obnově památníku Tomáše Bati, baťovskému bydlení a prohlídkám expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Propagační materiály a tiskoviny

K přehlídce byly vytvořeny propagační materiály podle návrhu PaedDr. Jana Svobody: pozvánky A5 v elektronické a tištěné podobě, obrazy do vitrín citylight ve Zlíně, bannery, plakáty B2, plakátky A4, katalogy barevné, samolepky. K přehlídce byl vydán též katalog/pracovní manuál a návštěvní kniha.
Propagace přehlídky byla zajištěna pozvánkami, plakáty a tiskovými zprávami na webu NIPOS, v médiích spolupracujících institucí (statutární město Zlín, Zlínský kraj, Národní ústav pro vzdělávání, Národní institut pro vzdělávání) a v odborném recenzovaném on-line periodiku Kultura, umění a výchova.
V průběhu trvání výstavy byla o přehlídce zpravena veřejnost tiskovou zprávou společností ZLÍN FILM FESTIVAL (Kateřina Markytánová) a informací ve Zprávičkách ČT: D (Petr Kopecký, dětská stanice České televize pro děti od 4 do 12 let).

Ve dnech 17. 10. a 31. 10. byla přehlídka doplněna nabídkou dvou komentovaných prohlídek pro výtvarné pedagogy školních a mimoškolních zařízení města Zlína a Zlínského kraje. Této nabídky, díky propagaci vedoucí odboru kultury a památkové péče Mgr. Kateřiny Pešatové, využilo více jak 20 zlínských výtvarných pedagogů včetně návštěv školních tříd.

Organizace přehlídky

Příprava přehlídky

K 15. celostátní přehlídce byly organizovány dva přípravné semináře akreditované MŠMT, kde měli účastníci možnost reflektovat názory předních odborníků na téma atakujících obrazů, diskutovat a vyměňovat si zkušenosti z praxe.
První přípravný seminář Atakující obrazy I, který proběhl 24. – 26. dubna 2015 v Alternativě a Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se zabýval vzdělávacími obsahy výtvarné výchovy se zaměřením na postupy a metody, které do výuky přinášejí nové technologie a síťové propojení.
Vzdělávací program druhého přípravného semináře Atakující obrazy II Protiútok!, který se uskutečnil 19. – 20. března 2016 v Centru současného umění DOX v Praze, poskytl účastníkům možnost si uvědomit a skrze vlastní výtvarnou činnost dospět k tomu, že výtvarná výchova významně přispívá k porozumění soudobé obrazové komunikaci a k zamýšlení se nad možnostmi učitele i žáka, jak se do těchto systémů uvědoměle zapojit a zachovat si při tom svobodu a individualitu.

Časový rozpis přípravy a realizace přehlídky:

24. 06. – 11. 07. 2016Přijímání a evidence zasílaných výtvarných projektů
17. 07. – 19. 07. 2016Rozbalování a kontrola evidence projektů
26. 08. – 28. 08. 2016Zasedání týmu kurátorů
2. 10. – 8. 10. 2016Instalace výstavy
15. 10. – 31. 10. 2016Otevření výstavy pro veřejnost
14. 10. – 16. 10. 2016Rozborový seminář
15. 10. 2016Vernisáž
17. 10. 2016Komentovaná prohlídka výstavy
31. 10. 2016Komentovaná prohlídka výstavy
31. 10. – 03. 11. 2016Deinstalace výstavy

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže byla za laskavé podpory ředitele Kovárny VIVA a.s. Ing. Čestmíra Vančury realizována v autentických industriálních prostorách baťovského areálu v 74. budově ve Zlíně, Vavrečkova 5333. Účastníci a hosté tak měli možnost obdivovat unikátní architekturu bývalého průmyslového areálu firmy Baťa a expozicí přehlídky, kterou architekt instalace výstavy PaedDr. Jan Svoboda v souladu s industriálním prostředím originálně navrhl a realizoval za pomocí dřevěných palet, sloužících k distribuci výrobků firmy Kovárna VIVA a.s. Spolupráce s ředitelem pro strategický rozvoj Ing. Čestmírem Vančurou a personálem Kovárny byla více než skvělá. Pan ředitel projevil zájem o spolupráci na další přehlídce a řekl: „Je pro nás společně povzbuzením, že máme na čem stavět a co a koho podporovat. Pro mne to bylo hodně inspirující po stránce výtvarné i lidské.“

Závěr

Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže Atakující obrazy svým tématem reagovala na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Výtvarní pedagogové ve svých projektech, zaslaných na přehlídku, hledali a nalézali strategie, jak nové obrazy přijímat, jak jim čelit, ale také jak je umět využít pro aktivní komunikaci a poznávání při výtvarných činnostech s dětmi a mládeží.
Vystaveny byly všechny přihlášené výtvarné projekty bez výběru, aby tak byla dána možnost srovnání výsledků práce jednotlivých pedagogů, aniž by byl kdokoliv vyřazován. Přehlídka neskončila termínem výstavy, ale pokračuje jako významný metodický materiál, přístupný všem zájemcům na doméně vytvarneprehlidky.cz.
Přehlídka, která jedinečným způsobem propaguje výtvarný obor, se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti nejen při vernisáži a následných workshopech, ale také po dobu jejího trvání, protože byla doplněna komentovanými prohlídkami pro výtvarné pedagogy školních a mimoškolních zařízení statutárního města Zlína a Zlínského kraje.