XXII. festival MUSICA ANGELICA 2014

přehlídka dětských a studentských sborů v oblasti duchovní hudby

8. 6. 2014 – Bazilika sv. Václava, Stará Boleslav

15. 6. 2014 – Chrám Nanebevzetí Panny Marie, Stará Boleslav

Program ke stažení:  MUSICA ANGELICA – PROGRAM

 

I. koncert duchovní hudby

bazilika sv. Václava

ve Staré Boleslavi

neděle 8. VI. 2014 v 17 hodin

 

KANTILÉNA

pěvecký sbor při ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

klavír: Alexander Khristianov

sbormistryně: Kristýna Vadassová

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (c. 1525–1594): Adoramus Te (upr. Russell Robinson)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Laudate Dominum (K. 339, upr. Lionel Lethbridge)

César Franck (1822–1890): Panis Angelicus (upr. Henry Geehl)

Nino Rota (1911–1979): Canto di Gloria 

Pěvecké sbory GAUDEAMUS a SONG,

Masarykovo gymnázium Vsetín

sbormistryně: Helena Kaločová

 

Lounský graduál (16. stol.): A na zemi upokojení

Pablo Sosa (* 1933): Jak je to vzácné (text Jiří Pejla, upr. Ladislav Moravetz)

Ó hory, kopce a roviny („Moravské národní písně“ Františka Sušila, klavírní doprovod Ladislav Moravetz)

Už na lože lihamy („Moravské národní písně“ Františka Sušila, klavírní doprovod Ladislav Moravetz)

Johannes Petzold (1912–1985): Pane, jak důstojné je jméno tvé! (překlad Miloslav Hájek)

Zdeněk Lukáš (1928–2007): Sanctus (Missa brevis)

Lars Jansson (* 1951): To the Mothers in Brazil — Salve Regina (upr. Gunar Eriksson)

Jim Papoulis, Francisco J. Núñez: Give Us Hope

Keith Hampton: Praise His Holy Name 

*

ZVONKY a ABBELLIMENTO, Praha

klavírní doprovod: Adéla Donovalová

sbormistryně: Jarmila Novenková

 

Jan Novák (1921–1984): Gloria

Antonín Dvořák (1841–1904): Ave Maria

Xabier Sarasola (* 1960): Pater noster

Petr Eben (1929–2007): Gigue

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847): Veni, Domine

Tomás Luis de Victoria (1548–1611): Domine, non sum dignus

Jan Hanuš (1915–2004): Magnificat

Petr Eben: De angelis

Ilja Hurník (1922–2013): Sanctus–Benedictus — Deo gratis 

 

II. koncert duchovní hudby

chrám Nanebevzetí Panny Marie

ve Staré Boleslavi

neděle 15. VI. 2014 v 17 hodin 

 

SLŮŇATA, Brandýs nad Labem

sbormistryně: Ludmila Bajerová

Petr Eben (1929–2007): Truvérská mše

(Vstup – Obětování)

Petr Eben: Liturgické zpěvy (výběr)

Antonín Dvořák (1841–1904): Hymnus ad laudes in festo SS. Trinitatis 

*

Pěvecký sbor DIVERTIMENTO,

Gymnázium Botičská, Praha

sbormistr: Tomáš Klima

Zdeněk Lukáš (1928–2007): Sanctus (Requiem)

Jacob Handl-Gallus (1550–1591): Natus est nobis

Otto Albert Tichý (1890–1973): Haec Dies, quam fecit Dominus

Otto Albert Tichý: De profundis

Thomas Tallis (c. 1505–1585): If Ye Love Me

Franz Xaver Biebl (1906–2001): Ave Maria

Vitautas Miškinis (* 1954): Cantate Domino 

MOTÝLI Šumperk

klavír: Jana Todeková

sbormistři: Helena Stojaníková a Tomáš Motýl

Xabier Sarasola (* 1960): Jubilate Deo

Jan Novák (1921–1984): Ave Maria

Miloš Bok (* 1968): Missa brevis in Es

Kyrie (Tranquillo)

Gloria (Allegro, Andante risoluto, Meno mosso)

Sanctus (Andante)

Benedictus (Grave)

Agnus Dei (Tranquillo)

Xabier Sarasola: Pater noster 

 

Pěvecký sbor Kantiléna byl založen v roce 1972 Václavem Kopejskem. V té době působil pod 3. ZŠ Brandýs nad Labem, od roku 1993 patří pod ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Václav Kopejsko vedl Kantilénu více než 40 let. Repertoár sboru je široký, zahrnuje duchovní i světské skladby od renesanční hudby přes lidové písně mnoha zemí až po moderní kompozice. Za svou existenci sbor nastudoval např. Pergolesiho Stabat Mater, Otvírání studánek od Martinů či Vivaldiho Gloria. Spolupracuje i se skladatelem Josefem Klazarem. Kantiléna reprezentovala brandýskou ZUŠ na stovkách koncertů, ze zahraničních jmenujme vystoupení v Itálii, Německu, Rakousku, Rusku, Bělorusku, Chorvatsku, Dánsku či Holandsku. Sbor účinkoval i v Českém rozhlase, v roce 2001 vzniklo profilové CD. Mnoho let spolupracoval s orchestrem Far musica, v současnosti koncertuje s Komorním orchestrem zdejší ZUŠ. Od roku 2013 vede Kantilénu Kristýna Vadassová, žákyně Václava Kopejska.

 

Pěvecké sbory Gaudeamus a Song působí na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně už 19 let. Gaudeamus sdružuje mladší zpěváky od 11 do 15 let, kteří se učí zpívat, slyšet harmonii a pěstují svůj hlasový potenciál. Smíšený pěvecký sbor pravidelně koncertuje po celé naší republice, uskutečnil již řadu zahraničních zájezdů (Itálie, Německo, Chorvatsko, Řecko, Slovensko, Rakousko) a účastnil se i mezinárodních soutěží v Bosně a Hercegovině a v Makedonii. Pěvecký sbor Song má na svém kontě řadu umístění na předních místech ze soutěží Chrám i tvrz, Opava cantat, Svátky písní Olomouc, Gymnasia Cantant Brno, účast na prestižním FSU v Jihlavě a na česko-německém hudebním týdnu v Coburgu. Pěvecké sbory Masarykova gymnázia natočily a vydaly celkem 9 CD a natočily tři pořady pro rozhlasové stanice Český rozhlas a Proglas. Dirigentkou obou sborů je od jejich založení PaedDr. Helena Kaločová.

Sborové studio Zvoneček vzniklo v září roku 1996 v Hudební škole hlavního města Prahy. Většina dětí má jako hlavní obor hru na hudební nástroj a zpívání má přispět k rozvoji jejich celkové hudebnosti. Nejtalentovanější děti tak při svých prvních krůčcích získávají další průpravu, která jim může pomoci zlepšit intonaci, zpřístupnit složitější rytmy apod. Těm dětem, které nemíří ke dráze profesionálních hudebníků, sborové studio umožňuje seznamovat se s hudbou a poznat krásná díla našich i světových autorů. Všechny děti se ve sboru učí – a to již od těch nejmenších – systematické práci a podmínkám kolektivní činnosti. Původní sbor Zvoneček sev průběhu let stal skutečným sborovým studiem s vlastní bohatou činností, která se stále rozvíjí. Dnes ve třech odděleních – koncertním (Zvonky) a dvou přípravných (Zvonítka a Zvonečky) – zpívá kolem 210 dětí a mladých lidí ve věku 4–25 let. Z nejstarších členek koncertního sboru se v roce 2006 vyčlenil samostatný dívčí komorní sbor a přijal jméno Abbellimento (= ozdoba). Repertoár sboru je vybírán s ohledem na věk dětí, ale snaží se o stylovou pestrost. Proto máme na programu kromě dětských a lidových písní i duchovní skladby s klavírním i var-hanním doprovodem – od středověkého chorálu až po současnou tvorbu zejména českých autorů.

 

Dětský pěvecký sbor Slůňata z Brandýsa nad Labem byl založen v roce 2006. Chodí do něj děti ze 2.–5. tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy. Sbor vystupu-je na školních akcích a pravidelně koncertuje v našem městě, pořádá sborová soustředění i koncertní zájezdy. Každoročně se Slůňata účastní Krajské přehlídky DPS, kde v roce 2012 získala zlaté pásmo. Slůňata se ve sboru učí sledovat dirigenta, zpívat podle not, naladit své hlásky pěkně dohromady a postupně i dvojhlasému zpívání. Učíme se ale také tomu, že zpívat znamená rozdávat radost lidem kolem sebe. A o to se chceme snažit i dnes.

Pěvecký sbor Divertimento má na Gymnáziu Boti čská dlouholetou tradici, o jeho současné podobě ale hovoříme až od konce roku 2011, kdy se sboru ujímá nový sbormistr Tomáš Klima (zvaný meteo-mistr). Sbor je tvořen přibližně 25 sboristy (tzv. meteo-risty), z většiny současnými studenty gymnázia. Na zkouškách je sice hodně dřiny a tvr- dé práce, ale za odměnu následuje oblíbená meteo-pauza, kdy si pokaždé jiný sborista připraví meteo-dezert. A věřte, že není lepšího způsobu tmelení kolekti vu, než skrze hudbu a jídlo… Kromě pravidelných koncertů nejen v Praze se účastníme i celostátních soutěží – Opava cantat, Gymnasia Cantant a Jirkovský Písňovar. Zatí m jsme sklidili, coby benjamínci na podobných akcích, hned troje stříbrná ocenění (2013). Krom zpěvu se družíme i jinak (letní voda, organizujeme si sportovní odpoledne, dny deskových her apod.). Zpěv nás baví a vedle ambic poměřovat se s těmi nejlepšími je to pro nás ta nejlepší moti vace do další práce.

Dětský pěvecký sbor Motýli byl založen na podzim roku 1962 učitelem hudební školy v Šumperku Aloisem Motýlem. Nevelký začínající sbor si v krátké době našel své místo mezi významnými pěveckými tělesy své země a v průběhu více než padesáti let činnosti se rozvinul do podoby sborové školy se dvěma stovkami zpěváků. V řadách sboru v průběhu let stanuly více než dva ti síce zpěváků, kteří s ním procestovali většinu evropských zemí. Nechyběla spolupráce s rozhlasem i televizí, stejně jako vydávání zvukových nosičů. Pozvání ke společnému účinkování přijala plejáda významných osobností profesionální hudební scény. Těleso působí jako regionální metodické centrum a v rámci této činnosti každoročně pořádá festi val Zlatá lyra věnovaný dětským pěveckým sborům Šumperka i jeho okolí. Koncertní sbor Motýli Šumperk je pak pravidelným úspěšným účastníkem významných domácích i za- hraničních festi valů a soutěží (Praha, Brati slava, Celje, Halle, Neerpelt, Nantes, Montreux, Llangollen, Tolosa). Spolupracuje s mnoha dětským sbory, které s potěšením přijímá v Šumperku a navštěvuje v místech jejich působení. Sbor je součástí Střediska volného času Doris Šumperk. V současnosti sbor vede Helena Stojaníková spolu se synem zakladatele Tomášem Motýlem. Již více než padesát let je vedle zpívání rovnocenným způsobem kladen důraz na vlídné prostředí sboru a vztahy mezi dětmi i dospělými. Soudržnost, pevná přátelství i společný cíl sborových dětí se stále více projevují na způsobu jejich pěveckého projevu. Podmanivá atmosféra vystoupení a koncertů dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk o tom srozumitelně vypovídá. 

 

 

XXII. festival

Musica Angelica

8. a 15. 6. 2014

Pořádá Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

dramaturgie festivalových koncertů: MgA. et Mgr. Stanislav Předota

průvodní slovo: Mgr. Nina Nováková

přípravný festivalový výbor: Mgr. Nina Nováková MgA. et Mgr. Stanislav Předota PhDr. Milan Novák

produkce a propagace: Odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav