Vysokoškolské studium dramatické výchovy

Vysokoškolské studium dramatické výchovy

Katedra výchovné dramatiky DAMU otevírá v roce 2011 kombinované magisterské studium (tříleté), určené absolventům vysokých škol pedagogického nebo uměleckého směru – bakalářům nebo magistrům.

Cíl studia:
Dramatická výchova je nejkomplexnějším oborem estetické výchovy, který využívá prostředků a postupů dramatického umění. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, mládeže, příp. též dospělých, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti a prosociálního chování. Podstatou dramatické výchovy je proces učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, zejména ve hře v roli. Vede k celkové kultivaci svěřence, k rozvíjení jeho tvořivosti a empatie, k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině, k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem. Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a základními dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru a využívat dramatickou výchovu ve své práci s dětmi a mládeží ve vyučování i v zařízeních zaměřených na volný čas.

Charakter výuky:
Ve studiu jsou vyvážena obě směřování oboru – jak orientace na divadelní disciplíny a jejich aplikaci na divadlo hrané dětmi a mládeží a dětský přednes, tak orientace na interní (školní) dramatickou výchovu včetně jejích různých směrů a aplikací. Z hlediska metod a forem charakterizuje studium propojení přednášek, seminářů, aktivizujících teoretické myšlení, cvičení rozvíjejících specifické dovednosti a různých typů praktik a dílen, založených na prakticko-teoretické syntéze osvojovaného učiva v podobě konkrétních divadelních a dramatickovýchovných aktivit.
Přímá výuka probíhá o víkendech (jeden víkend do měsíce) v každém akademickém roce od září do června, výuka v prvním a druhém ročníku zahrnuje rovněž týdenní soustředění v druhé polovině srpna.
Studium je ukončeno obhajobou diplomové magisterské práce a státní magisterskou zkouškou. Součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je rovněž obhajoba samostatného tvůrčího projektu.

Přijímací zkoušky do řádného studia:
Nároky na uchazeče: Uchazeč musí prokázat motivaci ke studiu a k práci ve zvolené oblasti, talent pro pedagogické působení v uměleckém oboru, osobní kreativní schopnosti a základní orientaci v dramatické výchově. Přednost budou mít ti zájemci, kteří už mají alespoň dílčí osobní zkušenosti s prací s dětmi a mládeží.
Přijímací zkoušky jsou dvoukolové. Na základě výsledků v 1. kole budou zájemci o studium přizváni do 2. kola.

První kolo (termín konání: 28.-29. ledna 2011):

  • Přednes předem připravené básně nebo prózy, případně divadelního monologu v rozsahu do pěti minut a jeho variace.
  • Písemná práce týkající se problematiky dramatické výchovy, jejíž téma bude zadáno na místě.

Druhé kolo (termín konání: 20.-21. května 2011):

  • Vypracování domácí písemné práce, v níž má uchazeč prokázat schopnost analyzovat a interpretovat umělecký text a schopnost uvažovat o něm jako o zdroji pro divadelní a interní dramatickovýchovnou práci. (Konkrétní zadání bude zasláno každému uchazeči ihned po úspěšném absolvování 1. kola.)
  • Praktická talentová zkouška zaměřená na zjišťování předpokladů pro divadelně kreativní a pedagogickou práci v dramatických hrách zadávaných a vedených zkoušejícími a na pohybově hudební dovednosti.
  • Pohovor zaměřený na zjištění motivace, zkušeností a předběžné informovanosti či orientovanosti uchazeče v problematice dramatické výchovy, divadla, krásné literatury (s důrazem na literaturu pro děti a mládež) a v pedagogicko-psychologických otázkách vztahujících se k dramatické výchově. Uchazeči k pohovoru přinesou seznam v poslední době přečtené krásné literatury (se zřetelem k literatuře pro děti a mládež) a literatury odborné (viz oblasti výše uvedené).

Termín podání přihlášek: do 17. prosince 2010.

Konzultace k přijímacím zkouškám: pátek 19. listopadu 2010 od 13 do 18 hodin
(katedra výchovné dramatiky DAMU, Karlova 26, Praha 1).