Výběrové řízení na místo konání a spolupořadatele celostátní přehlídky Dětská scéna

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha a jeho útvar ARTAMA, jenž z pověření Ministerstva kultury přehlídku pořádá, vyhlašuje výběrové řízení na místo konání a spolupořadatele celostátní přehlídky Dětská scéna. Přehlídka sestává ze dvou částí, Celostátní přehlídky dětského divadla a Celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů.

Po odborné stránce zajišťuje akci NIPOS-ARTAMA. Základní program přehlídky (představení, semináře, dílny, diskuse, lektorský sbor atd.) je hrazen z grantu Ministerstva kultury, jehož nositelem je Sdružení pro tvořivou dramatiku. Od spolupořadatele přehlídky se očekává poskytnutí potřebných prostor, organizační a technické zabezpečení přehlídky v místě konání a zajištění finanční podpory příslušného kraje a města, popřípadě sponzorů. Celková výše finančního podílu spolupořadatele musí být ve výši minimálně 30% celkového rozpočtu přehlídky.

Zájemci o spolupořadatelství této přehlídky se mohou písemně přihlásit na adrese NIPOS-ARTAMA, do rukou Jakuba Huláka, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2 do 31. prosince 2010. Bližší informace o koncepci a programu přehlídky, počtu účastníků, vzdělávacích aktivitách a rámcovém rozpočtu  apod. může podat Jakub Hulák, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA. Kontakt: hulak@nipos-mk.cz, 221 507 974, 605 948 056.

V přihlášce je zapotřebí uvést:

  • jaké jsou v místě k dispozici hrací prostory (vč. rozměrů jeviště a kapacity hlediště);
  • jaké je technické vybavení těchto hracích prostor;
  • jaké jsou další prostory využitelné pro vzdělávací a doprovodné akce a organizační zázemí přehlídky (prostor pro semináře a dílny, pro lektorský sbor, diskusní kluby, redakci přehlídkového zpravodaje včetně technického vybavení);
  • jaké jsou v místě ubytovací kapacity a možnosti stravování (z hlediska kapacitního i finančního);
  • jaké personální zázemí může pořadatel pro organizaci přehlídky poskytnout (organizační tým, spolupráce dobrovolníků apod.);
  • v čem bude konkrétní podíl pořadatele z hlediska provozně-technického a finančního (možnosti bezplatného poskytnutí prostor a jejich obslužného personálu apod.);
  • sdělení (pokud možno písemně doložené), že uchazeč o přehlídku vedl jednání s městem a krajem k vyjasnění podmínek pro poskytnutí grantů z veřejných prostředků;
  • stručný přehled dosavadních zkušeností uchazeče s pořádáním podobných akcí, informace o kontaktech v oboru (soubory, volnočasová zařízení, vysoké školy apod.)

Výběr spolupořadatele a místa pro pořádání celostátní přehlídky provede do 1. února 2011 výběrová komise, kterou pro tyto účely jmenuje ředitelka NIPOS. Členové výběrové komise všechna přihlášená místa splňující výše uvedená kritéria navštíví a projednají na předem domluvených jednáních podmínky spolupráce se zástupci přihlášeného spolupořadatele, příslušného kraje a města.

Mgr. Lenka Lázňovská
ředitelka NIPOS