JIRÁSKŮV HRONOV 2015 – NABÍDKA SEMINÁŘŮ

31. 7. – 9. 8. 2015, Hronov

DP jako DIVADLO POÉZIE / POÉZIA DIVADLA…

PETER JANKŮ

Ako preniesť dušu básnika a jeho poézie na javisko a zároveň ho povýšiť do autentickej autorskej výpovede? Je Divadlo poézie len nad/interpretáciou textu alebo môže byť javiskovým básnením ticha a pohybu? A čo je vlastne Divadlo poézie? Odpovede aj na tieto otázky sa pokúsi prostredníctvom tvorivého uvažovania hľadať seminár, zameraný na oblasť Divadla poézie. Východiskovým materiálom, smerujúcim k vytvoreniu krátkeho javiskového tvaru, budú básne (voľný i viazaný verš), ale aj iné formy písomných výstupov, ktoré nejakým spôsobom zaujali, inšpirovali či iritovali účastníkov semináru a ktorí si ich prinesú so sebou.

Peter Janků je scénograf, dramatik a režisér. Ako scénograf spolupracoval s divadlami na Slovensku i v zahraničí (Slovenské národné divadlo,  Nová scéna Bratislava, GunaGU Bratislava, Teatro Massimo v Palerme, Opera Academia di Verona, Národní divadlo Moravsko-Slezské Ostrava, Studio Rubín Praha a pod.) V roku 2010 sa stal laureátom súťaže Dráma 2010 ako aj ceny Slovenského rozhlasu za divadelnú hru „Kamene života“, ktorá bola zaradená medzi 120 najlepších európskych hier. Ako dramatik a režisér spolupracuje najmä so Slovenským rozhlasom v Bratislave. Pracoval aj ako umelecký šéf výpravy Štátnej opery v Banskej Bystrici a riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla v Bratislave.

 

H jako HERECKÝ SEMINÁŘ

MARTIN VOKOUN

Seminář je zaměřený na hereckou práci. Od pojmenování základů herectví přes cvičení na práci s tělem a existenci v prostoru po vznik a charakterizaci konkrétní herecké postavy. Frekventanti semináře by skrze dialog a aktivní práci ve skupině měli být po absolvování schopni uvažovat o postavě z divadelního textu a její srozumitelné a smysluplné veřejné prezentaci. V semináři se bude pracovat s improvizací i s konkrétními monology a dialogy z textů.

Martin Vokoun je absolventem oboru činoherní režie na pražské DAMU. Po čtyřletém angažmá v plzeňském Divadle J. K. Tyla je nyní na tzv. „volné noze“. Má na kontě více jak třicet profesionálních divadelních inscenací. Kromě divadelní režie se věnuje výuce herectví na pražské VOŠ herecké a vedení seminářů pro různé amatérské organizace.

 

HASIT jako HEREC A SITUACE

LUDĚK HORKÝ A JIŘÍ PANZNER

Dramatická situace je základním stavebním kamenem každé divadelní inscenace. Je to pojem, se kterým se často potkáte při rozborových seminářích na přehlídkách a festivalech. Přesto si pod ním inscenátoři často nedokážou představit něco konkrétního. Základem semináře HASIT bude spolupráce režiséra s hercem na tvorbě nosné dramatické situace. A na ohledávání prostoru, který taková situace oběma zmíněným dává pro práci na herecko-režijní interpretaci jednotlivých postav a témat hry. Společně se pokusíme dramatickou situaci jednak pojmenovat a jednak realizovat v praxi „na jevišti“. Když se nám to podaří, můžeme v názvu semináře škrtnout dvě písmenka a pod zkratkou HIT se věnovat HERECKÉ INTERPRETACI TEXTU, která se o dramatické situace nutně opírá. Herecký slovní projev, jeho podtext, emocionální energie a smysl se nachází v přímé závislosti na výkladu okolností, cílů a poslání dramatického jednání postav v konkrétních dramatických situacích. Seminář je vhodný jak pro režiséry, tak pro herce.

Luděk Horký je absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v  Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režisérem Davidem Drábkem (např. inscenace Racek ve Slovenském Národním divadle, Richard III. v Klicperově divadle Hradec Králové a další). Od roku 1992 působí jako pedagog a režisér v pražském divadle Radar, kde v současnosti vede divadelní soubor Ty-já-tr/HORBESO (zaměřený na činoherní interpretační divadlo pro dospělé) a projektovou skupinu Bylo nebylo (zaměřenou na autorské divadlo pro děti).

Jiří Panzner je herec Klicperova divadla v Hradci Králové, absolvent herectví na Katedře činoherního divadla pražské DAMU. Kromě domovského divadla hraje zejména v Divadle D21, Divadelní společnosti Masopust, A studiu Rubín nebo v pražském Národním divadle. Aktivně spolupracuje jako herecký pedagog s pražským divadlem Radar. Touží si zahrát Jamese Bonda, ale není jisté, zda se mu sen splní.

 

I 45+ jako JEVIŠTNÍ IMPROHRY S PRAVIDLY 45+

JANA MACHALÍKOVÁ
Tento seminář si klade za cíl představit principy improvizačních her s pravidly a didaktiku práce se skupinou. Náplní semináře budou praktická impro cvičení vedoucí k přijetí nápadu druhého a společné tvorbě. Na krátkých improvizačních formátech, hrách a cvičeních budeme postupně sledovat práci na rozvoji schopnosti koncentrace, kooperace, kreativity a komunikace –

čtyř základních dovedností společních jak pro improvizaci, tak pro divadlo. Seminář je primárně určen zájemcům starším 45 let. Přijetí mladších seminaristů je nutné konzultovat.

Jana Machalíková je spoluzakladatelka České improvizační ligy, trenérka improvizačních týmů, improvizátorka, recitátorka, vypravěčka, herečka, VŠ pedagožka, lektorka výukových programů v Národní galerii a hlavně nadšená zdravotní klaunka.

 

J jako JEVIŠTNÍ ŘEČ aneb SLOVA, MYŠLENKY A SYMBOLY… FUNGUJÍ

EVA SPOUSTOVÁ-MÁLKOVÁ

Jak pra­cuje naše tělo: „Bio­la­bo­ra­toř“ = „Jací jsme bio­ro­boti a jak jsme vlastně zkon­stru­o­vaní“. Jak způ­sob našeho myš­lení ovliv­ňuje naši rea­litu, komu­ni­kaci, náš pocit jis­toty na jevišti i v životě. Sys­témy pře­svěd­čení a vzorce cho­vání ve vztahu k držení těla a k dechu. Strach a tréma jako zby­tečné osobní brzdy. Hard­wa­rové klouby pohy­bo­vého apa­rátu – ener­ge­tické bloky a stre­sové uzly v tělo­vém sys­tému. „Elas­tické“ tělové napětí. „Zvu­ková hla­vo­lo­gie“ = „Cesta za hla­sem, který je sly­šet“. Tvorba hlasu a arti­ku­lace. Nor­ma­tivní podoba hlá­sek. Samohlásky jako nosiče emocí, sou­hlásky jako nosná kostra mluvy. „Jazyk jako hudba a jazyk, kte­rým sdě­lu­jeme obsah“. Pro­po­jení pohybu těla a řeči. „Detek­tivní pát­rání po myš­len­kách a vzta­zích scho­va­ných v textu“. Cesta k výrazu – být „ve spo­jení“ s herec­kým part­ne­rem. Myš­lenka „před“ a „pod“ tex­tem. Jak se tex­tem tkají vztahy. „Hrát si s tex­tem“, „hrát text“, „hrát“, nebo „hrát si“…? A všechno další, na co při­jde řeč…

Eva Spoustová-Málková vystu­do­vala DAMU, hrála v diva­dle DRAK v Hradci Krá­lové, pod­stat­nou část života strá­vila před mik­ro­fo­nem – pře­vážně se věno­vala dabingu (jako herečka i jako tvůrce dia­logů a reži­sérka), učí na DAMU před­mět Jevištní mluva. Herec­kou práci vnímá pře­de­vším jako práci s ener­gií. Zvlád­nutí opti­mální tech­niky řeči vnímá jako nutný základní řeme­slný před­po­klad herce. Za nej­pod­stat­nější pro jeho tvůrčí cestu pova­žuje cit­livé pozná­vání vlast­ního osob­ního pro­storu vnitřní svo­body a har­mo­nie. Cestu k nim vnímá jako jednu z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­dob­ro­druž­něj­ších výzev, kte­rou nám život nabízí.

 

JL jako METODY JACQUES LECOQ

VENDULA BURGER

Dramatická cvičení podle metody Jacques Lecoq v přímém kontaktu se živou přírodou! Tělo jako strom! Uchopit dynamiku větru. Proniknout do vlnění a podstaty dalších a dalších elementů: vody, země, ohně. Stanete se badateli a hlavním předmětem ZKOUMÁNÍ se pro Vás stane PROSTOR! Máte-li zájem něco nového objevit a máte-li tvůrčí nutkání, vydejte se s námi na cestu. Na divadelních zkušenostech nezáleží! Uvnitř sebe už určitě víte, že divadlo – divadelní tvorbu hledáte a my vám ho můžeme skrze metodu Jacques Lecoq pomoci objevit a rozvíjet vaši vlastní autentickou tvorbu. Součástí soustředění je neutrální maska, dramatická akrobacie, analýza pohybu, akční mim a kolektivní tvorba. Metoda Jacques Lecoq stojí zásadně na dynamice pohybu. Zaměstnává tělo jako první element, který se ztotožňuje se vším, co se hýbe – v životě i v divadle. Výuka aplikuje základní zákony pohybu pro dramatickou tvorbu a hereckou interpretaci.

Vendula Burger je zakladatelkou a ředitelkou Budilovy divadelní školy. Absolvovala Mezinárodní divadelní školu v Paříži v letech 1993 – 95 ještě za mistrova života. Po absolutoriu získala angažmá jako herečka a tanečnice ve světoznámém divadelním souboru Philippa Gentyho. Na Novém Zélandu pracovala na Vysoké dramatické škole Toi Whakari a tvořila po boku novozélandských režisérů a režisérky londýnského divadla Globe. V letech 2003–2004 působila jako pedagog na katedře nonverbálního divadla pražské HAMU a připravovala cirkusový kabaret „Perpetum Magico“. Podílela se na dramaturgii Studia Rubín a je autorkou myšlenky festivalu Letní Letná, setkání nového cirkusu, vizuálního umění, divadla a tance.

 

KPR jako KURZ PRAKTICKÉ REŽIE

KATEŘINA FIXOVÁ A MILAN SCHEJBAL

Čtvrté sou­stře­dění poslu­chačů dlou­ho­do­bého vzdě­lá­va­cího pro­jektu, který byl zahá­jen v říjnu 2013 ve Volyni. Kurz je pro nové zájemce uzavřený.

Kurz pořádá DIVADLO (bez záruky) PRAHA za odborné spo­lu­práce NIPOS-ARTAMA Praha.

Kate­řina Fixová je herečka a dra­ma­tur­gyně Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami, lektorka a porotkyně.

Milan Schej­bal je absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Pra­cuje jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.

 

L jako LOUTKOVÝ SEMINÁŘ aneb LOUTKA, LOUTKY, LOUTEČKY

TOMÁŠ BĚHAL

Někdo se jich bojí a někdo je miluje! Seminář je zaměřený pro obě skupiny i pro ty, kteří se s loutkami nikdy nesetkali. Během týdne se z vás mistři nestanou, ale budeme pracovat na etudách s všemožnými typy loutek. Animovat je, tvořit a vymýšlet příběhy. Pomůžeme si náměty pohádek, ale i třeba filmů. Zkusíme také propojovat loutky se samotným hercem. Během tohoto hraní se vám může otevřít cesta nových obzorů. Seminář je vhodný pro hravé lidi.

Tomáš Běhal je zakladatel, loutkoherec, scénograf a režisér nezávislého loutkového divadla Toy Machine, herec na volné noze. Absolvent DAMU v oboru loutkového a alternativního divadla. Narozen v srpnu 1987 ve Dvoře Králové nad Labem. Divadlo Toy Machine se zaměřuje na loutkové a objektové divadlo. V představeních pracuje s tradičními loutkářskými principy, ale animuje i obyčejné předměty denní potřeby. Toy Machine se snaží navázat na dobu, kdy byla Česká republika velkou loutkovou velmocí. Snaží se objevovat formy loutkového divadla, které nemusí být výhradně jen pro děti.

 

MAD jako MOŽNOSTI AUTORSKÉHO DIVADLA

VLADIMÍR FEKAR

Seminář propojuje nutnost autorského i hereckého vkladu. Na začátku bude jen jedna základní situace. Jedna událost. Pokusíme se během týdne vytvořit postavy, které se k události vztahují. Pokusíme se zachytit to, co se nám podaří společnými silami vymyslet, na filmový pás. Tvorba jako dobrodružství s nejasným koncem. Jedna základní situace, postavy, monolog, dialog, konflikt. Co víc?

Vladimír Fekar, absolvent literární vědy (Slezská univerzita Opava) a divadelní dramaturgie (JAMU Brno), dramaturg (dříve Těšínské divadlo Český Těšín, nyní Městské divadlo ve Zlíně), příležitostný dramatik (Sestra, Dvojhlas, Tenkrát na zabíjačce, Jiné moře, Palubní deník Hanzelky a Zikmunda a další), pedagog (ZSVOŠU Zlín, příležitostně UP Olomouc)

 

N jako NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

DANIELA FISCHEROVÁ

Seminář posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci.

Daniela Fischerová je spisovatelka, dramatička, psycholožka a pedagožka nonverbální komunikace.

 

P jako PANTOMIMA

MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ

Na dílně se účastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie (technika pádů a soubojů, stojky a  salta) a jevištního pohybu vůbec. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Účastníci budou společně pracovat na realizaci neverbálního projektu. Za použití improvizace a etudování budou vytvářet krátké příběhy, které s pomocí humoru a nadsázky převedou do divadelní neverbální řeči. Závěrem se pokusí tyto fragmenty pospojovat a vytvořit představení, které zahrají ostatním účastníkům Jiráskova Hronova.

Michal Hecht je mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Hraje v divadle Image v Praze, učí na HAMU, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro AITA/IATA a spolupracuje na mnoha televizních projektech.

Od poloviny 90. let vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově.

 

PD jako PRAKTICKÁ DRAMATURGIE

KATEŘINA MENCLEROVÁ

V semináři se letmo pozastavíme u jednotlivých fází dramaturgické přípravy inscenace – možných kritérií při výběru textu (případně překladu), přípravy dramaturgicko-režijní koncepce, úpravy textu i dramaturgické práce při samotném zkoušení a propagaci inscenace. Těžištěm semináře však bude především práce s textem – jeho interpretace a možné cesty k úpravám. Účastníci semináře budou analyzovat konkrétní dramatické situace, jednání a motivace postav, rozkrývat tematickou a motivickou strukturu vybraných děl (či úryvků) a uvažovat nad možnostmi jejich interpretace ve vztahu k jednotlivým složkám inscenace i ve vztahu k divákovi. Cílem je především poukázat na interpretační možnosti a přístupy, uvažovat nad jejich vlivem na jevištní tvar a jeho vyznění, nikoliv uplatňovat všeplatně se tvářící poučky.

Předpokladem práce v semináři je obeznámenost s texty, na něž bude zaměřen. Účastníkům se také nabízí možnost předem zaslat texty, jimž by se chtěli věnovat. Nevznikne-li na jejich analýzu čas na semináři, nabízí lektorka individuální konzultace.

Kateřina Menclerová je dramaturgyně Městského divadla Zlín a redaktorka nakladatelství Host. Před studiem dramaturgie na JAMU studovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a bohemistiku na FF MU.

 

S jako SCÉNA, KOSTÝMY A REKVIZITY

MARKÉTA ŠAFÁRIKOVÁ

V tomto semináři se budeme zabývat tím, jak si v amatérských podmínkách v rámci možností poradit co nejlépe se scénografií, kostýmy a rekvizitami. Zaměříme se zejména na praktické dovednosti. Povíme si něco o materiálech a technologiích, které nám v tom mohou pomoci. Zahodíme zábrany, vyzkoušíme si patinování, kašírování, práci s barvami, kombinování materiálů… lítání nápadů a jejich třídění… Výsledky nejsou v tomto případě tak důležité jako proces samotný. Inspiraci budeme hledat v konkrétních tématem a textech, které včas obdržíte. (Přijít můžete i s vlastním připravovaným projektem, na který se můžeme společně nebo individuálně podívat).

A co dál? Nahlédneme také do našich hlav a otevřeme otázky týkající se celkové výtvarné koncepce, přístupu k tématu a hledání adekvátní formy… Obhájit svůj návrh, svoji vizi, umět ji předat… i to si vyzkoušíme, seminář je na to ideální platforma, kde se neznámkuje ani nenominuje.

Markéta Šafáriková (1975) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze. Věnuje se malbě, modelování, grafickému designu, úpravám interiérů, navrhování kostýmů pro televizi, film, divadlo. Skoro deset let byla aktivní členkou souboru Divadlo (bez záruky) Praha, se kterým i nadále latentně koketuje.

 

T jako TANEC JAKO PROSTŘEDEK KOMUNIKACE

LENKA JÍŠOVÁ

Zkoumání a ladění těla v jeho anatomické funkci (např. kosterní systém), vnímání citlivosti těla a dalších kvalit vedoucích k vědomému pohybu (principy BMC – Body Mind Centering).  Využívání kontaktní a strukturované improvizace, přirozenosti, tvořivosti, radosti z pohybu.  Práce s představou, vizualizací, ať už hudební, slovní, konkrétní, či abstraktní „tady a teď“. Pohyb, dech, vibrace, rytmus, dynamika… jako prostředek hledání a nalézání vztahů a rovnováhy mezi vnitřním a vnějším prostředím ve svém těle, u druhých,  i v prostoru kolem.

Motto: „Každý posun těla je cestou hledání a nalézání.“

Lenka Jíšová je taneční pedagožka (ZUŠ B. Smetany Plzeň), vedoucí taneční skupiny NoTa Plzeň, tanečně-pohybová performerka.  Příležitostně vede kurzy „kreativního tance“ pro „netanečníky“ dospělé.  Lektoruje na tanečních workshopech po celé republice, či některých kurzech tvořivé dramatiky, spolupracuje se sdružením Ledovec v rámci podpůrných skupin služby sociální rehabilitace. Pohyb, tanec je pro ni přirozeným projevem, který má obrovský tvořivý potenciál, neopakovatelnost zážitku a přesah do každodenního života. Je ovlivněna metodou BMC, Feldenkraisem, jogou, hlasem, poezií a dalšími trendy současného tance, zabývající se prožíváním vědomého těla.

 

VDP jako VYUŽITÍ DIVADELNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO PRÁCI SE SKUPINAMI

RENATA VORDOVÁ

Modelové situace, divadlo fórum, bálintovské skupiny, komunikace v náročných situacích…. to jsou oblasti, kde při práci se skupinami různého typu lze využívat divadelních prostředků jako je práce s mizanscénou, hra v roli, vciťování se do různorodých charakterů/postav. Seminář je určen pro ty, kteří pracují s jakýmikoli skupinami a chtějí si vyzkoušet sami na sobě práci v oblasti komunikace, práci s tématem, se vztahy, vedení rozhovoru… s využitím divadelních prostředků. Seminář je určen hlavně lidem, kteří nejsou zcela nakloněni „škatulkování“ a jsou ochotni se spolu s lektorskou vydat cestou eklektiků.

Renata Vordová je absolventka DAMU Praha, režisérka několika amatérských souborů, absolventka sebezkušenostního výcviku SUR, lektorka na volné noze, garantka a lektorka kurzů pro pomáhající profese, matka dospělého syna, denní i noční tvor, milovnice poezie nejen ve slovech…. Ve všech svých aktivitách s jakýmikoli skupinami využívá divadelní prostředky a naopak – při přípravě jakékoli inscenace s jakoukoli skupinou (studenti, senioři, dospělí, hendikepovaní) využívá znalosti a zkušenosti z oblasti terapie, práce s lidskými příběhy, motivy… 

 

DS jako DĚTSKÝ SEMINÁŘ

Seminář je určen dětem ve věku od 4 do 12 let. Jeho smyslem je umožnit rodičům návštěvu dílen a seminářů Jiráskova Hronova 2015 a jejich dětem poskytnout jedinečný zážitek ze společné tvorby. Seminář pro děti začne vždy o 15 minut dříve a skončí o 15 minut později než dílny pro jejich rodiče. Jeho cena je 1.200 Kč (za seminář) / 1.950 Kč (za seminář, obědy a večeře) / 2.450 Kč (za seminář, obědy, večeře a vstupenky).

 

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB

Ti zájemci o účast na JH, kteří se jej chtějí zúčastnit za zvýhodněných podmínek, a přitom nechtějí navštěvovat některý z výše uvedených tematických seminářů, se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Povinností kmenových posluchačů PC je návštěva představení základního programu JH, účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových

S příjezdem kmenových posluchačů PC se počítá v sobotu 1. 8. 2015.

 

ÍLEŽITOST PRO VŠECHNY

NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

PC – Pro­blé­mový club

Pro­blé­mový club (PC) je veřej­ným dis­kus­ním fórem. Bude rea­li­zo­ván for­mou roz­pravy – dispu­tace pěti­člen­ného lek­tor­ského týmu slo­že­ného z divadelních odbor­níků a účast­níků z pléna. Odra­zo­vým můst­kem pro PC jsou insce­nace uve­dené v hlav­ním, pří­padně v dopro­vod­ném pro­gramu JH. Jeho hlav­ním smys­lem a cílem je vytvo­řit pro­stor pro nahléd­nutí insce­nací z nej­růz­něj­ších úhlů pohledu, hle­dání smyslu ama­tér­ského diva­dla a jeho vyslo­vo­vání se k současnosti.

Lek­toři:

MgA. Alena Zeman­čí­ková, absol­ventka DAMU (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­tička, spi­so­va­telka, dra­ma­tur­gyně literárně-dramatického vysí­lání Českého roz­hlasu 3 – Vltava a lek­torka kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek

MgA. Mar­tina Schle­ge­lová, Ph.D., absol­ventka DAMU (obor režie a dra­ma­tur­gie), v letech 2003–2007 lek­torka diva­del­ního oddě­lení pro německy mlu­vící oblasti, Vel­kou Bri­tá­nii a USA (Dilia), kme­nová reži­sérka a dra­ma­tur­gyně Diva­dla Letí Praha a odborná asi­s­tentka katedry teo­rie a kri­tiky praž­ské DAMU

Mgr. Aleš Berg­man, Ph.D., diva­delní vědec, reži­sér a peda­gog – vedou­cí ate­li­éru čino­her­ního herec­tví na JAMU v Brně, režie a insce­nační tvorby na katedře výchovné dra­ma­tiky DAMU v Praze, Psy­cho­lo­gic­ký ústav Filo­zo­fické fakulty Masa­ry­kovy univerzity v Brně

Mgr. Petr Christov, Ph.D., překladatel, teatrolog, divadelní kritik; pedagog a vedoucí Katedry divadelní vědy FF UK v Praze

MgA. Jan Šotkovský, Ph.D., dramaturg BURANTEATRu a Městského divadla Brno, pedagog muzikálového herectví na Divadelní fakultě JAMU, příležitostný dramatik a překladatel

Pro­blé­mový club pro­běhne vždy v odpo­led­ních hodi­nách (14.00–16.00) od neděle 2. 8. 2015 do soboty 8. 8. 2015 včetně. Poslu­chači tema­tic­kých semi­nářů a dílen, kteří se budou chtít zúčast­ňo­vat Pro­blé­mo­vého clubu pra­vi­delně, vyznačí tento poža­da­vek na při­hláš­kách, aby jim mohla být návštěva umož­něna (para­lelně se totiž usku­teční některá před­sta­vení hlav­ního programu JH).

PODMÍNKY ÚČASTI

Věk: Semi­náře a dílny jsou určeny zájem­cům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hro­nova při­vézt písemný sou­hlas rodičů na for­mu­láři, který jim bude zaslán.

Cena: Popla­tek za dílnu je 2.900 Kč. Pla­tit je možné pouze bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem na účet Jirás­kova Hro­nova nej­poz­ději do 15. července 2015. Po vyplnění při­hlášky (elektronické registrace) Vám bude ozná­meno číslo účtu a pří­slušný vari­a­bilní symbol.

Kromě samotné dílny vám bude poskyt­nuto: hro­madné uby­to­vání ve spa­cáku v pro­sto­rách škol­ních tříd (od 31. 7. 2015 do 9. 8. 2015) či v tělo­cvičně, základní zázemí pro hygi­enu, stra­vo­vání ve školní jídelně (obědy a večeře) od 1. 8. 2015 do 8. 8. 2015 a vstu­penky na představení.

Ti, kdo mají zájem o kva­lit­nější uby­to­vání, si jej mohou objed­nat u Kul­tur­ního a infor­mač­ního stře­diska Hro­nov, nám ČSA 500, 549 31 Hro­nov, tel.: 491 483 314, e-mail: kis@mestohronov.cz. Pokud máte v plánu si s sebou do Hro­nova při­vést psa nebo jiného zví­ře­cího maz­líčka, objed­nejte si, pro­sím také samo­statné uby­to­vání. Spo­lečné uby­to­vání s ostat­ními semi­na­risty Vám v tako­vém pří­padě totiž nebude umožněno.

 Har­mo­no­gram:

– pří­jezd a pre­zen­tace v pátek 31. 7. 2015

– 09.00 – 13.00 semi­náře a dílny (1. – 8. 8. 2015)

– 14.00 – 16.00 Pro­blé­mový club (2. – 8. 8. 2015)

– 14.00 – 23.30 před­sta­vení JH (1. – 8. 8. 2015)

Infor­mace: Budete-li mít jaké­koli dotazy, obraťte se na Simonu Bez­ouš­ko­vou – pro­gra­mo­vou ředi­telku JH na tel.: 775  508 654 nebo 603 584 489 nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

Přihláška: Registrujte se prosím na http://registrace.nipos-mk.cz/Akce-jh2015-prihlaska