Fotografická soutěž NPS 2012 – propozice

Pro­po­zice FS NPS ve for­mátu pdf – VAF_NPS_2012
Přihláška FS NPS ve formátu rtf – VAF_NPS_2012_prihlaska

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ V RÁMCI FESTIVALU NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 2012
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají o. s. Náchodská Prima sezóna, město Náchod ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA v rámci festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna postupovou fotografickou soutěž jako předkolo 32. národní soutěže amatérské fotografie 2012.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže je konfrontace tvorby mladých fotografů do 21 let, středoškoláků, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. V průběhu roku se koná velký počet fotografických soutěží, přehlídek či mapových okruhů, které však mají ve své většině pouze regionální dosah. Tato soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo v mládežnické kategorii na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

 

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. Zúčastnit se může každý středoškolák, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za fotografa amatéra a není mu více než 21 let.
 2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované a nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.
 3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce a kolektivy.
  Kategorie A:

  A0-1 pro autory do 21 let – fotografie na téma – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
  A0-2 pro autory do 21 let – Experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito analogové, digitální, nebo obou těchto technologií).
  Kategorie B: kolektivy
  Mimořádná soutěžní kategorie pro rok 2012:
  „100 let Junáka“ – pro jednotlivce i kolektivy.
  Aby autoři měli více času na zpracování fotografií Mimořádné soutěžní kategorie, pro rok 2013 vyhlašujeme téma již s předstihem. Pro rok 2013 je to téma „Média“
 4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotné velikosti fotografií. Do národní soutěže postupují oceněné fotografie a porota soutěže má právo vybrat i další fotografie.
 5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.
 6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, rokem narození, rokem vzniku snímku, u kolektivů plným názvem školy či skupiny. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, může autor přiložit CD se soutěžními fotografiemi.
  Soutěžní zásilka pro kategorie A0-1, A0-2 a B musí obsahovat přihlášku. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebudou do soutěže přijaty a nebudou vráceny. Škola nebo jednotlivec zašle nebo jinak doručí fotografie na adresu: Náchodská Prima sezóna, Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod. Na obálce bude uvedeno „foto sekce“.
 7. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.
 8. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 5.-7. nebudou do soutěže přijaty.
 9. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných, které postupují do 32. národní soutěže ve Svitavách, ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni.10. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.

 

III. HODNOCENÍ / OCENĚNÍ
Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná pořadatelem ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)
A0-1:
1. cena v hodnotě 600 Kč
2. cena v hodnotě 400 Kč
3. cena v hodnotě 250 Kč

A0-2:
1. cena v hodnotě 600 Kč
2. cena v hodnotě 400 Kč
3. cena v hodnotě 250 Kč

Kategorie B (kolektivy)
1. cena v hodnotě 700 Kč

Soutěžní kategorie „100 let Junáka“ – věcná cena.
Mimo tyto ceny, bez ohledu na kategorie, může porota udělit čestná uznání nebo další ocenění.

 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Jmenování poroty: do 1. března 2012
Příjem fotografií: do 17. března 2012
Zasedání poroty: do 3. dubna 2012
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 1. května 2012
Vyhodnocení 32. národní soutěže amatérské fotografie: 12. května 2012
Výstava oceněných fotografií Národní soutěže ve Svitavách: 12. května až 9. června 2012
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Za vyhlašovatele Hana Kopecká, výkonná ředitelka

Kontaktní adresy:
Náchodská Prima sezóna, Roman Unger, tel. 775 187 120, e-mail: roman.unger@tiscali.cz
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos