Dětské pěvecké sbory 2012

Pro­po­zice ve for­mátu pdf – CP_DPS_2012

 

22. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
25. – 27. května 2012, Uničov

 

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské kulturní zařízení Uničov.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka bude mít výrazně pracovní charakter a bude koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR.
I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.
Součástí krajských a oblastních postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.
Stejně jako v minulých letech budou celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházet postupové přehlídky krajské, popřípadě oblastní.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze dvou kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:

I. kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo z jednoho gymnázia:
A – složené z dětí do 5. třídy včetně
B – složené z dětí do 9. třídy včetně a odpovídajících ročníků gymnázia

II. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební
výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně
B – složené z dětí do 9. třídy včetně a odpovídajících ročníků gymnázia

Celkově se mohou přehlídky zúčastnit děti do 15 let včetně, tj. děti, které se narodily po 25. květnu 1996. U kategorie A s možností 25 % žáků 6. třídy a u kategorie B s možností 25 % stálých členů sboru narozených po 25. květnu 1994.
Dodržení stanovených věkových kritérií je závazné pro všechny členy sboru.
Pro sbory všech kategorií platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská), která musí být provedena a cappella buď jako jednohlas, nebo v libovolné vícehlasé úpravě bez doprovodu. Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut zpívaného času. V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.
Každý sbor se může zúčastnit pouze jedné postupové přehlídky, nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Účast v jiné postupové přehlídce je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.
Účastník delegovaný do celostátní přehlídky v předchozím roce se krajské postupové přehlídky účastní bez nároku na postup, může být ale ve své kategorii hodnocen. Celostátní přehlídka není určena sborům, které byly oceněny zlatým pásmem v posledních dvou ročnících Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení), případně byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních festivalech a soutěžích, protože tyto sbory již prokázaly svou vysokou reprezentační úroveň.
Výše uvedené sbory se krajské postupové přehlídky účastnit mohou, včetně hodnocení, ale bez nároku na postup.
Seznam oceněných sborů je zveřejněn na webových stránkách www.artama.cz.
Kromě přehlídkového programu mohou zúčastněné sbory nastudovat jednu píseň podle doporučení pořadatele, kterou si na závěr přehlídky společně zazpívají. Notový materiál zajistí pořadatel příslušné přehlídky. Tato společná skladba nemusí být součástí programu, s nímž se sbor uchází o postup do celostátní přehlídky.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí postupové přehlídky v krajích. Zájemci o účast zašlou přihlášku s přiloženým repertoárem pořadateli v příslušném kraji. Aby pořadatel mohl zkontrolovat zařazení sboru do správné kategorie, je sbormistr povinen přiložit jmenný seznam dětí s daty narození, jehož správnost potvrdí svým podpisem.
Pokud se v kraji uskuteční oblastní přehlídky, není počet účastníků delegovaných z oblastních přehlídek do krajských postupových přehlídek striktně stanoven a určuje jej pořadatel krajské postupové přehlídky ve spolupráci s pořadateli oblastních přehlídek. Krajské postupové přehlídky se uskuteční v březnu a v dubnu 2011 (nejzazší termín uspořádání krajského kola je 24. dubna 2012). Výsledky sdělí pořadatelé krajských přehlídek odborné pracovnici pro dětské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 27. dubna 2012 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám M. Vítkové, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 977, vitkova@nipos-mk.cz.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Vystoupení sborů hodnotí poroty sestavené pořadateli jednotlivých postupových přehlídek. Nejméně jedním členem těchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.
Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor na celostátní přehlídku. V odůvodněných případech může doporučit ještě druhý sbor z jiné kategorie. Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má pro účast v celostátní přehlídce přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada do 16. května 2012. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvořena členy odborné rady pro dětský sborový zpěv.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

 

Zpracovala Miloslava Fousková-Vítková,
NIPOS-ARTAMA, říjen 2011