Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity >> Přehlídky a festivaly >> Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE ORGANIZOVANÉ NIPOS-ARTAMA

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže se konají z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury.
Jsou organizovány Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) – útvarem ARTAMA.
Přehlídky mají dlouholetou tradici ve výtvarném oboru, konají se od roku 1975 a jsou koncipovány jako trienále.
Přehlídky nemají charakter soutěže, ale akcentují koncepční a dlouhodobou práci učitele (výtvarných pedagogů školních
a mimoškolních zařízení včetně muzejních edukátorů), kdy tvůrčí výstupy žáků jsou jejím přirozeným výsledkem.
Jejich cílem je nalézat a propagovat takové metody práce s dětmi a mládeží, které rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. To se netýká pouze inovace prostředků vizuální tvorby, ale zejména pozornosti k současným tématům a jejich vizuálního uchopení v kontextu s vývojem současného umění.
Vzhledem k pečlivě voleným tématům jednotlivých ročníků přináší přehlídky to, co lze pro výtvarný obor a jeho další směřování považovat za podstatné a inspirující.
Tím, že koncepce jednotlivých ročníků je od roku 2002 připravována v návaznosti na pojetí výtvarného oboru v kurikulárních dokumentech, stávají se pedagogické projekty zdrojem metodických postupů, způsobů uvažování nad tématy a experimentů s uplatňováním rozmanitých postupů a prostředků.
Přehlídek se zúčastňují školní a mimoškolní zařízení z celé české republiky: od mateřských a základních po speciální školy, základní umělecké školy, gymnázia, výtvarná studia, domy dětí a mládeže, domovy dětí, centra volného času, soukromé ateliéry apod.

V roce 2007 byly zřízeny webové stránky www.vytvarneprehlidky.cz, které spravuje NIPOS-ARTAMA. Specializovaný webový portál slouží jako unikátní prostor pro zveřejnění projektů, publikování didaktických materiálů propozic a informací k přípravným seminářům a vlastním přehlídkám. Soustřeďuje katalogy, výtvarné projekty a informace o 12., 13., 14. a 15. celostátní přehlídce. 

Deset prvních ročníků přehlídek se konalo v galerii Vysočina v Jihlavě. Jedenáctá v Mincovně Státního hradu a zámku Český Krumlov v roce 2005. Dvanáctá se uskutečnila ve Státním zámku Litomyšl v roce 2007, třináctá ve Sladovně v Písku v roce 2010 a čtrnáctá v gotickém hradu v Litoměřicích v roce 2013. Poslední patnáctá celostátní přehlídka byla v říjnu 2016 realizována v industriální 74. budově baťovského areálu ve Zlíně (v majetku kovárny VIVA a.s.). 

Celostátní přehlídky v Českém Krumlově (2005) a následně v Litomyšli (2007) se zabývaly tématem Komunikace a s ní spojenými pojmy: obrazová komunikace, interpretace obrazu, síť, virtualita, interaktivita. Téma se snažilo reagovat na situaci, kterou přinesl vpád nových informačních a komunikačních technologií. Přehlídky ukázaly, že je třeba se ve vzdělávání vyrovnávat s touto zásadní změnou a poskytly příležitost se zamýšlet nad tím, jak ji může reflektovat výtvarná výchova.
Třináctá celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže v Písku (2010) se věnovala prohloubenému tématu – Komunikaci mezi výtvarnou výchovou a výtvarným uměním. Komunikační prostředky současného výtvarného umění se radikálně změnily – umělec přestává být nedostižitelnou výjimečnou osobností, výsledky jeho umělecké činnosti stále častěji počítají s aktivitou  diváka. Tím se metody a výsledky umělecké tvorby sbližují s metodami výtvarného oboru, který má příležitost se více propojovat se světem výtvarného umění. 

Čtrnáctá přehlídka v Litoměřicích (2013) se zaměřila na tři momenty tvůrčího procesu: Impulzy – Tvorba – Prezentace. Záměrně nebylo zvoleno téma, neboť jím byl samotný tvůrčí proces. Impulzy, ze kterých tvorba vycházela, byly nechány  zcela na výběru pedagogů. Důraz se kladl na to, aby proces Tvorby, včetně jeho výsledků, byl výstižně dokumentován a prezentován tak, aby co nejvíce podtrhoval inovativní a osobité přístupy k tématu či problematice, kterou se jednotlivé projekty zabývaly

Patnáctá celostátní přehlídka ve Zlíně Atakující obrazy (2016) reagovala na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Cílem přehlídky bylo téma zkoumat, rozvíjet a prezentovat vizuálními prostředky. To vyžadovalo hledat a nalézat strategie, jak obrazy vznikají, jak lze pracovat s jejich komunikačním obsahem, se stále častěji užívanou interaktivní formou. Vnímat je ve veřejném prostoru – uvědomovat si jejich „atak“ a současně možnosti „protiútoku“. Vytvářet prostor,  ve kterém si sami můžeme určovat míru jejich působení. Uvědomovat si, jak obrazům čelit i jak je umět využít pro aktivní komunikaci a poznávání.

Aktuální informace k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže SDÍLENÁ IMAGINACE: ZDE.

Vloženo 10. 01. 2012 v 15:49 do kategorie Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, Dětské výtvarné aktivity, Informace.

Zhlédnuto 706 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS