Propozice 72. loutkářské Chrudimi 2023

72. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM / Celostátní přehlídka amatérského loutkářství

Termín konání: 30. června – 6. července 2023, Chrudim

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim
prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a Spolek pro vydávání časopisu Loutkář.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

72. loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.
Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla.
Soubory se mohou se stejnou inscenací v daném roce ucházet o postup na LCH pouze na jedné loutkářské postupové přehlídce.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

O konkrétní podobě programu LCH rozhoduje programová rada, a to na základě nominací
a doporučení porot z krajských loutkářských postupových přehlídek a doporučení porot z ostatních (neloutkářských) přehlídek.
Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA z členů odborné rady pro loutkové divadlo, zástupců pořadatelů LCH, případně i zástupců přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.
Krajská přehlídka může být postupovou pro LCH, pokud budou splněny tyto podmínky:
• pořadatel musí do konce listopadu 2022 informovat odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA o konání a datu postupové přehlídky směřující k LCH;
• všechny inscenace, které se ucházejí o postup na LCH, posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo nebo člen odborné poroty LCH apod.);
• postupové přehlídky se zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace, které se ucházejí o postup na LCH;
• členy odborných porot nesmějí být spolutvůrci posuzovaných inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní;
• navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) informují na závěr přehlídky vybrané soubory o jejich nominaci nebo doporučení na LCH.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací.
Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale mohou v odůvodněných případech doporučit do hlavního programu libovolný počet inscenací, které splňují podmínky účasti na LCH.

Návrhy nominovaných a doporučených představení budou k jednání programové rady přijaty pouze v tom případě, že pořadatel dodá k termínu uzávěrky 72. loutkářské Chrudimi 27. dubna 2023.
na adresu: NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: drtina@nipos-mk.cz tyto požadované podklady:

1. úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI;
2. textovou předlohu inscenace;
3. zvláštní zprávu obsahující:
a. název přehlídky, která inscenaci doporučila;
b. informaci o tom, zda jde o nominaci nebo doporučení inscenace, hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod., zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH, toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH;
c. doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější;
d. jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

Pořadatel má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci, anebo pokud nemá soubor vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění, které musí soubor doložit kopií licenční smlouvy k provozování díla (Postup k získání licence najdou soubory například zde: www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/8392-jak-ziskat-licenci).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud bude krajská postupová loutkářská přehlídka spojena s jinou postupovou přehlídkou, řídí se každá část přehlídky vlastními propozicemi.

Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních
a finančních možností přehlídky.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA, říjen 2022