Propozice CP školních pěveckých sborů 2021

Vážené sbormistryně, vážení sbormistři,

velice se těšíme, až vás po dlouhé době uslyšíme, ať už na postupových přehlídkách, či přímo v celostátním kole v Uničově. Letos budou přehlídky nesoutěžní – naším záměrem je vytvoření radosti ze společného setkání a zpívání po tak dlouhé sborové odmlce. Chtěli bychom tedy tímto podpořit všechny sbory, které ještě váhají, zda se na přehlídku přihlásit (přehled míst, kde se postupové přehlídky konají, najdete zde).

Zejména kvůli sborům, které se z důvodu dlouhého přerušení činnosti nemohou zúčastnit prezenčně, jsme se rozhodli uskutečnit také distanční (online) formu přehlídky (bližší informace najdete níže). Možnost distanční účasti je však otevřená všem dětským sborům. Prezenční a distanční účast na přehlídce se navzájem nevylučují (budou však upřednostněny sbory, které nevystoupí v celostátním kole v Uničově 19. – 21. 11.).

—————————————————————————————————

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů letos proběhne nesoutěžně a sbory se jí budou moci zúčastnit:

  • prezenčně – sbory se zúčastní postupových přehlídek v říjnu 2021, vybrané sbory pak vystoupí v rámci Celostátní přehlídky v Uničově (19. – 21. 11. 2021). Sbory, v jejichž kraji působení se přehlídka neuskuteční, se mohou po předchozí domluvě plnohodnotně zúčastnit přehlídky v jiném kraji. Přihlášku na postupové přehlídky můžete vyplnit ZDE

  • distančně (online) – sbory zašlou krátké video (upřednostňujeme záznam z koncertu či vystoupení / video ze zkušebny apod., kde děti zpívají společně, a který vznikl nejdříve v květnu 2021, či ho pro tuto příležitost vytvoří a zašlou společně s přihláškou do 19. 11. 2021 (video zasílejte přes www.uschovna.cz na e-mail kralova@nipos.cz). Doporučená délka videa: 2-4 minuty. Video může obsahovat pozdrav či krátké sdělení ostatním sborům/posluchačům. Zasílejte prosím videa natočená na šířku, minimálně v rozlišení Full HD (1920×1080 px)při natáčení doporučujeme zajistit dobré osvětlení a použít stativ či stabilizátor obrazu. Společný záznam bude vysílán online v neděli 19. 12. 2021 ve večerních hodinách (čas a bližší informace ohledně vysílání budou upřesněny). V případě překročení možné časové kapacity pro online vysílání si pořadatel vyhrazuje právo výběru videí.

Možnost distanční účasti je otevřená všem dětským sborům. Prezenční a distanční účast na přehlídce se navzájem nevylučují (budou však upřednostněny sbory, které nevystoupí v celostátním kole v Uničově 19. – 21. 11.).

———————————————————-

PROPOZICE (prezenční účast)

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů , 19. – 21. listopadu 2021, Uničov

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské kulturní zařízení Uničov.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka i krajská postupová kola budou letos nesoutěžní, měly by být povzbuzením a motivační příležitostí pro sbory i sbormistry.

Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů budou předcházet postupové přehlídky krajské. Celostátní přehlídka tedy bude koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR.

I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, CVČ, přípravných oddělení koncertních sborů, sborů předškolních dětí, apod.

Součástí krajských postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se mohou jakékoliv dětské sbory (ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, CVČ, i sbory sdružující děti z vícero těchto institucí, přípravná oddělení koncertních dětských sborů apod.). Účastnit se mohou také sbory s dětmi předškolního věku.

Přehlídka je určená dětem do 9. třídy (či 4. ročníku nižšího gymnázia) včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 19 let věku včetně.

Sbory, které byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních soutěžích či festivalech, se mohou účastnit krajských postupových přehlídek, avšak bez nároku na postup na celostátní přehlídku, protože již prokázaly svou vysokou reprezentační úroveň (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení). Toto ustanovení ponecháváme v původním znění, přestože jsme si vědomi, že i pro tyto sbory současná situace není jednoduchá. Tradice i zkušenosti těchto sborů jsou však příslibem, že pro své děti dokáží najít další motivační příležitosti. 

Součástí přehlídkového programu je alespoň jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská).

Přehlídkový program by neměl překročit 12 minut čistého času, spodní časový limit určen není.

Každý sbor se může zúčastnit pouze jedné postupové přehlídky, nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Účast na postupové přehlídce v jiném kraji je možná po dohodě s jejím pořadatelem. Sbor, který se účastní postupové přehlídky v jiném kraji, může být navržen na postup do celostátní přehlídky pouze v případě, pokud se v kraji jeho působení nebude moci přehlídka konat.

Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.

Kromě přehlídkového programu mohou zúčastněné sbory nastudovat jednu píseň podle doporučení pořadatele, kterou si na závěr přehlídky společně zazpívají. Notový materiál zajistí pořadatel příslušné přehlídky.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce budou předcházet postupové přehlídky v krajích. Zájemci o účast vyplní jednotnou elektronickou přihlášku a přihlásí se na postupovou přehlídku do příslušného kraje.

Pokud se v kraji uskuteční oblastní přehlídky, není počet účastníků delegovaných z oblastních přehlídek do krajských postupových přehlídek striktně stanoven a určuje jej pořadatel krajské postupové přehlídky ve spolupráci s pořadateli oblastních přehlídek.

Krajské postupové přehlídky se uskuteční v říjnu 2021 (nejzazší termín pro uspořádání přehlídky je 26. října).

Informace o postupujících sborech sdělí pořadatelé krajských přehlídek nejpozději do 26. října odborné pracovnici pro dětské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA na e-mailovou adresu: kralova@nipos.cz.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystoupení sborů hodnotí poroty sestavené pořadateli jednotlivých postupových přehlídek. Nejméně jedním členem těchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv.

Krajské postupové přehlídky i přehlídka celostátní jsou letos nesoutěžní, sbory však mohou získat zvláštní ocenění za to, čím v rámci svého programu nejvíce zaujaly. Z každé krajské přehlídky bude k postupu na Celostátní přehlídku v Uničově vybrán jeden sbor (pokud se v některých krajích přehlídky neuskuteční, mohou být z jiných krajských přehlídek navrženy sbory dva). Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má pro účast v celostátní přehlídce přednost.

Programová rada provede definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky nejpozději do 31. října 2021. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvořena členy odborné rady pro dětský sborový zpěv.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Postupové přehlídky se uskuteční za dodržení všech aktuálně platných protiepidemických nařízení.

V případě ekonomických potíží či nepříznivé epidemické situace může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.