Propozice CP školních pěveckých sborů 2021

30. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

listopad 2021, Uničov (termín bude upřesněn v lednu)

 

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské kulturní zařízení Uničov.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka bude mít výrazně pracovní charakter a bude koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR.

I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.

Stejně jako v minulých letech budou celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházet postupové přehlídky krajské, popřípadě oblastní.

Součástí krajských a oblastních postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

 

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze tří kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:

I. kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku včetně

 

II. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební

výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku včetně

 

 

III. kategorie (nesoutěžní) sbory ze ZŠ nebo gymnázií, ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM, CVČ, sbory s dětmi předškolního věku či sbory, které sdružují zpěváky v širším věkovém spektru. Sbory účastnící se této kategorie mohou získat zvláštní ocenění za to, čím na přehlídce nejvíce zaujaly, nemají však nárok na postup na celostátní přehlídku.

 

Pro sbory I. a II. kategorie platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut čistého času. V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.

Každý sbor se může zúčastnit pouze jedné postupové přehlídky, nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Účast na postupové přehlídce v jiném kraji je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Sbor, který se účastní postupové přehlídky v jiném kraji, může být hodnocen, nemá však nárok na postup do celostátní přehlídky.

Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.

Sbory, které byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních soutěžích či festivalech, se mohou účastnit krajských postupových přehlídek, mohou být hodnoceny, avšak bez nároku na postup na celostátní přehlídku, protože již prokázaly svou vysokou reprezentační úroveň (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení). Toto ustanovení ponecháváme v původním znění, přestože jsme si vědomi, že i pro tyto sbory současná situace není jednoduchá. Tradice i zkušenosti těchto sborů jsou však příslibem, že pro své děti dokáží najít další motivační příležitosti. 

Seznam oceněných sborů je zveřejněn na webových stránkách www.artama.cz.

Kromě přehlídkového programu mohou zúčastněné sbory nastudovat jednu píseň podle doporučení pořadatele, kterou si na závěr přehlídky společně zazpívají. Notový materiál zajistí pořadatel příslušné přehlídky. Tato společná skladba nemusí být součástí programu, s nímž se sbor uchází o postup do celostátní přehlídky.

 

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí postupové přehlídky v krajích. Zájemci o účast vyplní jednotnou elektronickou přihlášku a přihlásí se na postupovou přehlídku do příslušného kraje. Sbormistr pořadateli prokáže, že věk členů sboru odpovídá zařazení do příslušné kategorie. 

Pokud se v kraji uskuteční oblastní přehlídky, není počet účastníků delegovaných z oblastních přehlídek do krajských postupových přehlídek striktně stanoven a určuje jej pořadatel krajské postupové přehlídky ve spolupráci s pořadateli oblastních přehlídek. Krajské postupové přehlídky se uskuteční na konci května a v červnu 2021 (nejzazší termín pro uspořádání přehlídky je 29. června). Výsledky sdělí pořadatelé krajských přehlídek odborné pracovnici pro dětské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 30. června 2021 na e-mailovou adresu: kralova@nipos.cz nebo NIPOS-ARTAMA, k rukám M. Králové, P. O. BOX 12 / Fűgnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, 778 702 491.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystoupení sborů hodnotí poroty sestavené pořadateli jednotlivých postupových přehlídek. Nejméně jedním členem těchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv. Na postupových přehlídkách mohou být sbory soutěžící v I. a II. kategorii oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně. Sbory ve III. (nesoutěžní) kategorii nemohou být zařazeny do pásem, mohou však získat zvláštní ocenění.

Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor na celostátní přehlídku. V odůvodněných případech může doporučit ještě druhý sbor z jiné kategorie (sbory účastnící se III. kategorie nemají nárok na postup). Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má pro účast v celostátní přehlídce přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada do 15. července 2021. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvořena členy odborné rady pro dětský sborový zpěv.

 

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Postupové přehlídky se uskuteční za dodržení všech aktuálně platných protiepidemiologických nařízení.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

 

Termíny postupových přehlídek a kontakty na pořadatele

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.