Propozice

Postupové přehlídky

Přihláška

 

32. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

26.–28. května 2023, Holešov

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské kulturní středisko Holešov. 

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Přehlídka by měla být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Je koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR.

I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, SVČ, přípravných oddělení koncertních sborů apod.

Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházejí krajské, popřípadě oblastní postupové přehlídky.

Součástí krajských a oblastních postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze tří kategorií (I. a II. kategorie je soutěžní a dělí se na dvě věkové skupiny, III. kategorie je nesoutěžní).

I. kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku včetně 

 

II. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební

výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku včetně

 

III. kategorie (nesoutěžní) – sbory ze ZŠ nebo gymnázií, ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM, SVČ, sbory s dětmi předškolního věku či sbory, které sdružují zpěváky v širším věkovém spektru. Sbory, které se účastní této kategorie, mohou získat zvláštní ocenění za to, čím na přehlídce nejvíce zaujaly.

Pro sbory I. a II. kategorie platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut čistého hudebního času. V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.

 

Dle uvážení sbormistra lze do soutěžního programu zařadit některou/některé z níže uvedených vítězných skladeb skladatelské soutěže Opus ignotum (ročník 2019 a 2021). Zařazení/nezařazení těchto skladeb do programu nebude mít vliv na hodnocení soutěžního vystoupení.

V případě zájmu o tyto skladby vyplňte své kontaktní údaje zde: https://forms.gle/8PjsDs2iBzznHiWV6 

Kategorie A1 – děti do 10 let

Vlčí mák, pomněnka a cvrček (Jan Bernátek) – lze poslat poštou

Ovečky (František Fiala) – lze poslat e-mailem

Kategorie A2 – děti do 15 let

Aprílová škola (František Fiala) – lze poslat e-mailem

Co nevíte o vesmíru (Vojtěch Podroužek) – lze poslat e-mailem

Kategorie A3 – děti do 18 let

O jubilate Domino (Martin Neill, UK) – lze poslat poštou

Musica artium optima est (Doris Claudia Mandel, Německo) – lze poslat e-mailem

 

Seznam dalších oceněných skladeb najdete zde: www.nipos.cz/archiv-vysledku

Veškeré notové materiály ze skladatelské soutěže jsou k dispozici v knihovně NIPOS: www.nipos.cz/knihovna-o-knihovne

 

Každý sbor se může zúčastnit pouze jedné postupové přehlídky, nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Účast na postupové přehlídce v jiném kraji je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Sbor, který se účastní postupové přehlídky v jiném kraji, může být hodnocen, nemá však nárok na postup do celostátní přehlídky. Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.

Účastník delegovaný do celostátní přehlídky v předchozím roce se krajské postupové přehlídky účastní bez nároku na postup, může být ale ve své kategorii hodnocen. Sbory, které byly oceněny zlatým pásmem v Celostátní soutěži dětských pěveckých sborů Porta Musicae 2022 v Liberci, případně byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních festivalech a soutěžích (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení), mohou být na krajské přehlídce hodnoceny, avšak bez nároku na postup do celostátního kola, protože tyto sbory již prokázaly svou vysokou reprezentační úroveň.

Seznam oceněných sborů je zveřejněn na webových stránkách www.nipos.cz.

Kromě přehlídkového programu mohou zúčastněné sbory nastudovat jednu píseň podle doporučení pořadatele, kterou si na závěr přehlídky společně zazpívají. Notový materiál zajistí pořadatel příslušné přehlídky. Tato společná skladba nemusí být součástí programu, s nímž se sbor uchází o postup do celostátní přehlídky.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí postupové přehlídky v krajích. Zájemci o účast vyplní jednotnou elektronickou přihlášku a přihlásí se na postupovou přehlídku do příslušného kraje. Sbormistr pořadateli prokáže, že věk členů sboru odpovídá zařazení do příslušné kategorie. 

Pokud se v kraji uskuteční oblastní přehlídky, není počet účastníků delegovaných z oblastních přehlídek do krajských postupových přehlídek striktně stanoven a určuje jej pořadatel krajské postupové přehlídky ve spolupráci s pořadateli oblastních přehlídek. Krajské postupové přehlídky se uskuteční v březnu a v dubnu 2023 (nejzazší termín uspořádání krajského kola je 30. dubna 2023). Výsledky sdělí pořadatelé krajských přehlídek odborné pracovnici pro dětské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA nejpozději do 1. května 2023 na e-mailovou adresu: kralova@nipos.cz.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystoupení sborů hodnotí poroty sestavené pořadateli jednotlivých postupových přehlídek. Nejméně jedním členem těchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor na celostátní přehlídku. V odůvodněných případech může doporučit ještě druhý sbor z jiné kategorie. Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má pro účast v celostátní přehlídce přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada do 1. května 2023. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvořena členy odborné rady pro dětský sborový zpěv.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Feedback