Propozice CP školních pěveckých sborů 2021

V nejbližší době zde budou zveřejněny aktuální propozice pro podzimní termíny přehlídek 2021.

 

30. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

19. – 21. listopadu 2021, Uničov

 

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské kulturní zařízení Uničov.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka bude mít výrazně pracovní charakter a bude koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR.

I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.

Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů budou předcházet postupové přehlídky krajské, popřípadě oblastní.

Součástí krajských a oblastních postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

  

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze tří kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:

I. kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku včetně

 

II. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební

výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku včetně

 

III. kategorie (nesoutěžní) – sbory ze ZŠ nebo gymnázií, ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM, CVČ, sbory s dětmi předškolního věku či sbory, které sdružují zpěváky v širším věkovém spektru. Sbory účastnící se této kategorie mohou získat zvláštní ocenění za to, čím na přehlídce nejvíce zaujaly, nemají však nárok na postup na celostátní přehlídku.

 

Pro sbory I. a II. kategorie platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut čistého času. V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.

Každý sbor se může zúčastnit pouze jedné postupové přehlídky, nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Účast na postupové přehlídce v jiném kraji je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Sbor, který se účastní postupové přehlídky v jiném kraji, může být hodnocen, nemá však nárok na postup do celostátní přehlídky.

Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.

Sbory, které byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních soutěžích či festivalech, se mohou účastnit krajských postupových přehlídek, mohou být hodnoceny, avšak bez nároku na postup na celostátní přehlídku, protože již prokázaly svou vysokou reprezentační úroveň (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení). Toto ustanovení ponecháváme v původním znění, přestože jsme si vědomi, že i pro tyto sbory současná situace není jednoduchá. Tradice i zkušenosti těchto sborů jsou však příslibem, že pro své děti dokáží najít další motivační příležitosti. 

Seznam oceněných sborů je zveřejněn na webových stránkách www.artama.cz.

Kromě přehlídkového programu mohou zúčastněné sbory nastudovat jednu píseň podle doporučení pořadatele, kterou si na závěr přehlídky společně zazpívají. Notový materiál zajistí pořadatel příslušné přehlídky. Tato společná skladba nemusí být součástí programu, s nímž se sbor uchází o postup do celostátní přehlídky.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce budou předcházet postupové přehlídky v krajích. Zájemci o účast vyplní jednotnou elektronickou přihlášku a přihlásí se na postupovou přehlídku do příslušného kraje. Sbormistr potvrdí svým podpisem, že splnil kritéria přihlášení v souladu s požadavky jednotlivých kategorií.

Pokud se v kraji uskuteční oblastní přehlídky, není počet účastníků delegovaných z oblastních přehlídek do krajských postupových přehlídek striktně stanoven a určuje jej pořadatel krajské postupové přehlídky ve spolupráci s pořadateli oblastních přehlídek. Krajské postupové přehlídky se uskuteční na podzim 2021.

Výsledky sdělí pořadatelé krajských přehlídek odborné pracovnici pro dětské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA na e-mailovou adresu: kralova@nipos.cz nebo NIPOS-ARTAMA, k rukám M. Králové, P. O. BOX 12 / Fűgnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, 778 702 491.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystoupení sborů hodnotí poroty sestavené pořadateli jednotlivých postupových přehlídek. Nejméně jedním členem těchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv. Na postupových přehlídkách mohou být sbory soutěžící v I. a II. kategorii oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně. Sbory ve III. (nesoutěžní) kategorii nemohou být zařazeny do pásem, mohou však získat zvláštní ocenění.

Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor na celostátní přehlídku. V odůvodněných případech může doporučit ještě druhý sbor z jiné kategorie (sbory účastnící se III. kategorie nemají nárok na postup). Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má pro účast v celostátní přehlídce přednost. V případě květnových/červnových termínů postupových přehlídek provede programová rada definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky do 15. července 2021. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvořena členy odborné rady pro dětský sborový zpěv.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Celostátní přehlídka i postupové přehlídky se uskuteční za dodržení všech aktuálně platných protiepidemických nařízení.

V případě ekonomických potíží nebo z důvodu epidemických opatření může být program přehlídek omezen, nebo mohou být odvolány.

Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

 

Kontakt: Michaela Králová, kralova@nipos.cz

 

Postupové přehlídky a kontakty na pořadatele

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.