KAM > OECD: Země by měly pokračovat v podpoře uměleckého vzdělávání ve škole

OECD: Země by měly pokračovat v podpoře uměleckého vzdělávání ve škole

Vedle vědců a podnikatelů jsou to umělci, kteří jsou v naší společnosti nejvíce spojováni s pojmem inovace. Není tedy překvapením, že mnozí vnímají umělecké vzdělávání jako prostředek k rozvoji právě těch dovedností, které jsou v otázce inovací považovány za rozhodující.

Má umělecké vzdělávání skutečně pozitivní vliv na kritické a kreativní myšlení, motivaci, sebevědomí a schopnost efektivní komunikace a spolupráce? Navíc, jak toto vzdělávání přispívá k dovednostem v neuměleckých předmětech, jako matematika, přírodní vědy, čtení a psaní? To jsou některé z otázek, které si klade nově vydaná kniha OECD  “Umění pro umění? Dopad uměleckého vzdělávání”. Publikace shrnuje nejnovější vědecké poznatky k tomuto tématu;  jsou tady zajímavá zjištění týkající se hudby, divadla, výtvarného umění a taneční výchovy.

Hudební výchova posiluje IQ (inteligenční kvocient), studijní výsledky, rozpoznávání slov, schopnost naslouchat řeči v hlučném prostředí (tj. fonologické povědomí). Z předběžného šetření také vyplývá, že hudební výchova může usnadnit studium cizího jazyka. Na druhou stranu, často přijímané tvrzení, že hudební výchova posiluje matematické dovednosti, prozatím dokázáno nebylo.

Přesvědčivé důkazy ukazují, že dramatická výchova ve formě hraných příběhů posiluje verbální dovednosti (čtení, psaní, rozumění textu etc.). Bohužel, v mnoha zemích OECD se nezdá být dramatická výchova ve třídách zrovna převládající součástí školní praxe.

Učení se vnímavému pozorování děl výtvarného umění zlepšuje pozorovací schopnosti obrazců v přírodních vědách – typický příklad přenosu získaných dovedností. Studenti výtvarného umění jsou též zdatnější v řešení geometrických úloh (ovšem příčinná souvislost zatím nebyla jasně stanovena).

Několik studií dokládá, že taneční výchova zlepšuje schopnosti prostorového vidění a vnímání.

Řekne-li se “umění”, každému se vybaví pojem “kreativita”. Některé studie spojují vyšší míru kreativity s oblastí dramatické a taneční výchovy, a však nevelký počet těchto studií, tudíž i jejich nízká statistická validita, nám nedovolí tyto závěry zevšeobecňovat. Učitelé oborů výtvarného umění se rovněž snaží podporovat reflexi, pochopení vlastních myšlenkových procesů stejně jako dalších návyků mysli, z nichž se rodí kreativita. Vyučovací metody v umění tak mohou být skutečnou inspirací pro posilování těchto dispozic v jiných disciplínách.

Výsledky prvotních průzkumů ve vzdělávání v oborech divadelního umění se zdají být nejslibnější pro oblast lidského chování a sociálních dovedností. Některé studie ukazují, že hodiny dramatické výchovy zvyšují schopnost empatie, nahlížet na věc z různých perspektiv a a zvládání emocí.

Jako závěr tedy můžeme říci, že existují důkazy nasvědčující tomu, že umělecké vzdělávání má význam pro posilování určitých dovedností, jež jsou podstatné pro inovativní přístup. Absolventi uměleckých oborů se také poměrně často podílí na inovacích produktů.

Nicméně, dopad uměleckého vzdělávání na neumělecké dovednosti a na schopnost inovativního myšlení využitelného v rámci pracovního trhu by neměl být primárním odůvodněním pro zařazení uměleckého vzdělávání do současného školního kurikula. Studenti, kteří dosáhnou vysoké úrovně v nějaké z forem umění, mohou objevit jejich budoucí kariéru či životní vášeň. Všem dětem umění umožňuje jiný způsob porozumění, než řekněme vědní disciplíny. Umělecké vzdělávání studentům dovoluje svobodně vyjádřit sebe samé, objevovat, zkoumat a experimentovat; poskytuje bezpečné místo k průzkumu vlastního já a nalézání vlastního pohledu.

Shrnující zpráva byla napsána za finanční podpory Mercator Stiftung (Německo), Ministerstva školství (Francie) a OECD – Secretary General’s Central Priority Fund.

V případě komentářů nebo potřeby dalších informací se mohou média obracet na Stephana Vincent-Lancrina (OECD’s Directorate for Education and Skills). Na vyžádání je novinářům umožněno pořídit si kopii zprávy.

 

Zdroj: tisková zpráva OECD (neautorizovaný překlad)

 

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.