NIPOS > Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj


Financování kultury z veřejných rozpočtů 2001 – 2010

členění textových a tabulkových příloh 2010 Tabulková část 2001-2010

Author: nipos, publikováno: 10.8.2010


Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v ČR po roce 1993 (výňatek z návrhové části)

  Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury (zaměření na oblast místní a regionální kultury) Identifikační kód projektu : DA04P01OUK001 ISBN 80-7086-200-0 Anotace Analýza vývoje právního prostředí ovlivňujícího oblast kultury po roce 1993 a postupu decentralizace rozhodování v této oblasti. Rozbor vlivu reformy veřejné správy na alokaci prostředků veřejných rozpočtů v oblasti místní a regionální kultury. Studie transformace subjektů…

Author: nipos, publikováno: 18.3.2008


Úvodní text Analýzy – stručná historie a současnost

Ke stažení nabízíme tručný výpis úvodní části naší výzkumné práce "Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993". Publikováno v roce 2006 - ISBN 80-7086-200-0

Author: nipos, publikováno: 7.9.2007


Kulturní dimenze života seniorů

V těchto dnech dokončuje NIPOS první interpretaci výsledků dvouletého šetření Kulturní dimenze života seniorů v ČR. Byla provedena na základě matematicko-statistické analýzy dotazníků, které standardizovaným rozhovorem zkoumaly, jaké kulturní záliby má vybraný vzorek 500 seniorů ve věku nad 60 let. Respondenti pocházejí ze všech krajů a žijí ve 43 městech různé velikosti (od měst do 1 tis. po hlavní město Praha). Rovnoměrně byli zastoupeni muži a ženy. Další proměnnou veličinou byl sociální status. Třetina dotazovaných žije v zařízení pro seniory,…

Author: nipos, publikováno: 2.3.2007


Závěrečná zpráva o projektu výzkumu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře …

V uplynulých dvou letech jsme pracovali na výzkumném projektu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury (zaměření na oblast místní a regionální kultury). Identifikační kód projektu : DA04P01OUK001 Závěrečnou zprávu ve třech svazcích jsme publikovali pod ISBN 80-7086-200-0. Se stručným zněním závěrů, ke kterým jsme v průběhu prací dospěli se můžete seznámit v následujícím dokumentu: Stručná informace k výsledkům…

Author: nipos, publikováno: 29.11.2006


Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky

Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky a dětský scénický tanec. Kolektivní zájmová umělecká činnost zejména hudební, ale i taneční, divadelní a výtvarná existuje na území českého státu v rozmanitých podobách již několik století. V moderní době nabývá na novém významu pro svou schopnost probouzet, podporovat a rozvíjet ty stránky člověka, které civilizační procesy a negativní společenské jevy potlačují. Přestože jak rodiči, tak vzdělanci byly tyto činnosti obecně uznávány jako prospěšné a pro dítě…

Author: nipos, publikováno: 14.11.2006