NIPOS > Dotaz na hrazení cestovného a GDPR

Dotaz na hrazení cestovného a GDPR

KAM – poradnaKategorie dotazu: OstatníDotaz na hrazení cestovného a GDPR
Andrea Zborníková Personál zeptal se před 5 měsíců

Dobrý den.

Pracuji jako ošetřovatelka a aktivizační pracovnice a jezdím za klienty, zaměstnavatel je o.p.s. Zaměstnavatel nyní nově odmítá zaplatit jak cestovné, nebo čas na cestě a tvrdí, že si máme vykazovat jen čas, kdy jsme u klienta.  Jedná správně?

Dále mám dotaz ohledne GDPR. Jsme povinně testovaní a musím i odevzdat doklad o tom, že jsem test absolvovala. V tomto dokladu jsou uvedeny moje údaje včetně rodného čísla atd.

Může tyto údaje zaměstnavatel shromažďovat u sekretářky?

Děkuji.

Andrea Zborníková Personál odpovězeno před 5 měsíců

Vážená paní,
Ve Vašem případě by bylo třeba posoudit i znění Vaší pracovní smlouvy. Je třeba posoudit, jak je ve smlouvě vymezeno místo výkonu práce a pravidelné pracoviště. Podle § 34 a zák.262/2006 Sb., zákoník práce platí, že není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.
Podle vymezení místa výkonu práce a případně pravidelného pracoviště, se posuzuje nárok na cestovní náhrady.
Předpokládám pouze, že místem výkonu práce bude na adrese zaměstnavatele. Pokud Vás tento vysílá na práci mimo místo, kterémže uvedeno v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce příp. jako pravidelné pracoviště, je povinen proplatit cestovní výdaje dle § 152 zákoníku práce, pokud tyto vznikly. Dále je rozdělit cesty- cesta do zaměstnání(do toho místa výkonu práce nebo na pravidelné pracoviště dle pracovní smlouvy) se nepočítá do pracovní doby, není výkonem práce, pokud ale už během pracovní doby cestujete z toho místa které máte v pracovní smlouvě na místo pobytu klienta –lze dovozovat,že toto místo Vám bylo určeno jako dočasné místo výkonu práce, tak doba té cesty už se do pracovní doby obvykle počítá a zde Vám již náleží právo na mzdu, (záleží ale i na znění pracovní smlouvy),když Vám pak pracovní doba skončí- následná cesta z pracoviště domů již není pracovním časem, a proto za ni nenáleží mzda ani jakákoli náhrada mzdy- pokud jste se zaměstnavatelem nedohodla jinak .
Stran proplácení jízdenek (ev. obecně cestovného) – tady záleží na tom, co máte uvedeno v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce a na tom kam za klienty jezdíte.
Pokud máte místo výkonu práce sjednáno „Praha“ a jezdíte v rámci Prahy pak nárok na proplacení cest. výdajů nemáte ,ale přejezdy by měly být počítány do pracovní doby.
Pokud máte pochybnosti o jednání zaměstnavatele a máte třeba obavu z diskriminace,či porušování ZP lze se obrátit i sem : http://www.suip.cz
Ad GDPR a testování na pracovišti
Zaměstnavatel v souvislosti s testy na Covid zpracovává osobní kvůli právní povinnosti, která se na něj vztahuje dle obecného nařízení. Právním titulem je tedy plnění právní povinnosti a zaměstnavatel sice údaje zpracovávat a tedy i shromažďovat může ale i to má svoje meze, pokud dochází ke shromažďování osobních údajů přímo ze strany zaměstnavatele, dostává se ve smyslu obecného nařízení do role správce osobních údajů a v tomto případě jsou zpracovávány i zvláštní kategorie osobních údajů jde o údaje o zdravotním stavu. Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců je možné využívat pouze v přímé souvislosti s plněním povinností uložených mimořádným opatřením, záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19.
Zaměstnavatelé musejí zároveň zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány s co nejvyšší ochranou soukromí, tedy aby standardně nebyly zpřístupněny neomezenému počtu osob. Samotná evidence provedených testů zaměstnanců musí být náležitě zabezpečena a přístup k ní by měly mít pouze osoby pověřené plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření.

Zaměstnavatel je také povinen poskytnout zaměstnancům, nejen informace o druhu a povaze testů a o zvoleném způsobu testování, také konkrétní informace o zpracování osobních údajů za účelem testování, mimo jiné o právním základu tohoto zpracování, dále o tom kdo má k údajům přístup a na základě čeho, komu jsou případně údaje předávány, jak jsou zabezpečeny atp.
Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců za účelem testování jsou vedeny jako součásti záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 GDPR.
Pokud máte o bezpečí Vašich osobních údajů u zaměstnavatele obavy, kontaktujte osobu ,která je touto problematikou u Vás pověřena (nevím zda máte pověřence dle GDPR ,pokud ne řeší GDPR“osoba odpovědná za zpracování osobních údajů“-často někdo z personálního .
Dále se můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů http://www.uoou.cz
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Samostatné weby NIPOS