Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský scénický tanec

Kontakt: Mgr. Jiří Lössl • telefon: 221 507 966 • mobil: 778 702 492 • lossl@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský scénický tanec >> Přehlídky a festivaly >> Kutná Hora

KUTNÁ HORA 2019 – propozice

36. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
17.–19. května 2019, Kutná Hora

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance je setkáním dětí a jejich pedagogů, které přináší každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti dětské taneční výchovy a tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky.

Posláním přehlídky je zejména:

PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit dětské skupiny (věkový průměr účinkujících dětí by neměl přesáhnout věk základní školní docházky) z celé ČR, které rozvíjejí formy scénického tance. Dětské skupiny předškolního věku se mohou podle možností organizátora zúčastnit postupové přehlídky bez nároku na postup do celostátní přehlídky.
Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím, předtančením společenského tance ani dětským folklorním vystoupením. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky. Organizací krajských postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a spolky. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.
Průběh těchto přehlídek je organizován v měsíci březnu a dubnu tak, aby návrhy do celostátní přehlídky byly předány nejpozději do 5. dubna 2019. Programová rada přehlídky bude zasedat 9. dubna 2019. 

Organizační pokyny pro krajské postupové přehlídky:

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Krajské postupové přehlídky
Vystoupení hodnotí pětičlenná odborná porota (v závislosti na rozsahu krajské přehlídky). Odborná porota je sestavena ze tří členů z oblasti tanečního umění a dalších dvou členů z oblasti spřízněných oborů, jako jsou například divadlo, hudba, výtvarno… Alespoň jeden člen odborné poroty je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský scénický tanec.
Bezprostředně po ukončení přehlídky je skupinám a souborům předán pamětní list (podle možností organizátora i s drobnou upomínkou pro děti).
Hodnocení formou diskuse se provádí na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
Není určováno pořadí ani věková kategorie, pouze 2 nominace na celostátní přehlídku. Za kvalitu nominací odpovídá předseda odborné poroty postupové přehlídky, za dodržení počtu nominací je odpovědný organizátor postupové přehlídky. Dodržení propozic přehlídky garantuje porotce, který je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA. Pokud postupová přehlídka překročí stanovený limit 2 nominací, bude počet nominací mechanicky krácen.
Nominována je choreografie, která je vyvážená podle všech hodnotících kritérií. Nominace se vyhlašují a předávají interně pedagogům skupin na rozborovém semináři.
Organizátor postupové přehlídky zajistí podmínky pro to, aby zúčastněné skupiny mohly v případě mimořádných uměleckých výkonů získat i zvláštní diplom se specifikací ocenění odbornou porotou (například: za choreografii, za jevištní ztvárnění námětu, za interpretaci, za kostým a tak dále), který se předává rovněž interně při rozborovém semináři.
V případě, že je přehlídka oficiálně organizována pro více krajů, celkový počet nominací nepřesahuje stanovený limit 2 choreografií. Hostující skupiny jsou hodnoceny v rámci přehlídky, které se účastní, a nejsou pro ně žádné další nominace navíc.
V případě sloučení dvou oborových přehlídek (tedy krajské přehlídky dětských skupin scénického tance a krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých) je porota pětičlenná a alespoň dva členové musí mít zkušenost v oblasti dětského scénického tance.
Předseda odborné poroty krajské postupové přehlídky vyplní evidenční listy s písemným zdůvodněním výběru nominací. Organizátor přehlídky zajistí jejich včasné odevzdání společně s DVD záznamem a tištěným programem přehlídky, a to nejpozději do 5. dubna 2019, osobně nebo poštou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P. O. Box 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, mob.: 778 702 492, e-mail: lossl@nipos.cz.

Celostátní přehlídka
NIPOS-ARTAMA na návrh odborné rady pro dětský scénický tanec jmenuje programovou radu, která připraví z navržených nominací krajských přehlídek podle dramaturgických a časových možností celostátní přehlídky její dramaturgii a program.
NIPOS-ARTAMA na doporučení programové rady jmenuje pěti- až sedmičlenný lektorský sbor.
Hodnocení se provádí formou diskuse na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
Účastníci (pedagogové) získávají pamětní listy, které jsou ohodnocením jejich celoroční pedagogické i tvůrčí práce s dětmi. Pro děti je odměnou připravený doprovodný program přehlídky.

Kritéria hodnocení

  1. jevištní zpracování námětu a hudby (choreografie, kostým, rekvizita, světlo, originalita, estetika),
  2. pohybová připravenost (držení těla, vedení pohybu, orientace v prostoru),
  3. provedení dětským interpretem (přirozenost, tanečnost, hudebnost),
  4. výběr hudební předlohy a námětu (přiměřenost).

Při výběru hudební předlohy, především v mladším školním věku, je upřednostňován živý hudební doprovod; ve starším školním věku pak aktivní, popř. i autorská hudebně-pohybová práce.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Celostátní přehlídka a krajské postupové přehlídky mohou být z ekonomických důvodů proti uvažovanému záměru podstatně kráceny, popřípadě odvolány.

Zpracoval Jiří Lössl
NIPOS-ARTAMA, červen 2018

Vloženo 09. 01. 2019 v 14:33 do kategorie Aktuálně, Kutná Hora, Propozice.

Zhlédnuto 419 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS