Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Film - video

Kontakty:
Film-video Magdalena Mikešová
telefon: 221 507 953 • mobil: 778 702 391 • e-mail: mikesova@nipos.cz
Filmová výchova MgA. Jiří Forejt
telefon: 221 507 958 • mobil: 778 702 498 • e-mail: forejt@nipos.cz
ARTAMA >> Film a foto >> Film-video >> Přehlídky a festivaly >> ČESKÝ VIDEOSALON

Český videosalon 2018 – propozice

ČESKÝ VIDEOSALON 2019
66. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
14 .– 15. června 2019, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí a Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanční podpory Pardubického kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Do celostátní soutěže postupují filmy z krajských soutěží. Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a) snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma,
b) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících celostátní a krajské soutěže,
c) přihlásí všechny snímky do libovolné, ale pouze jedné krajské soutěže,
d) přihlásí film do krajské soutěže přes portál FILMDAT nebo zašle snímek v odpovídající kvalitě, fyzicky nebo elektronicky, do termínu uzávěrky krajské soutěže přímo jeho pořadateli,
e) autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,
f) souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže.
g) Přihlášením filmu do soutěže dává autor výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce do nadnárodní databáze FILMDAT.

Přihlásit soutěžní snímek přímo do celostátní soutěže není možné, s výjimkou soutěže minuta-filmů.

Z krajských soutěží mohou postoupit do celostátní soutěže autoři starší 15 let. 

Soutěžní kategorie:
a) dokumenty,
b) reportáže a publicistika,
c) hrané snímky,
d) animované snímky,
e) experimentální snímky,
f) videoklipy,
g) snímky filmových škol.

Doporučená délka soutěžního snímku je do 20 minut.

Soutěž pro diváky – Minuta-film:
Minuta-filmy – snímky do 60 vteřin – mohou autoři přihlásit přímo do celostátní soutěže.
Přihlášky jsou k dispozici na webu NIPOS a Filmdatu..
Minuta-filmy mohou přihlásit i autoři z filmových škol. Do soutěže Minuta-filmu mohou pořadatelé po dohodě s autory zařadit i snímky ze soutěžních kategorií Českého videosalonu a Zlatého slunce.
Promítané snímky hodnotí diváci formou tajného hlasování.
Pořadatelé celostátní soutěže mají právo provést předvýběr.
Adresa pro zasílání filmů a přihlášky: videosalon-minutafilm@seznam.cz 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH 

Krajské soutěže
Propozice krajských soutěží a organizační a ekonomické zabezpečení včetně případných cen pro oceněné autory vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních pravidel soutěže.
V den uzávěrky krajské soutěže je pořadatel povinen zkontrolovat registraci všech přihlášených filmů včetně průvodních listů na portále FILMDAT. 

Pořadatelé krajských soutěží jsou povinni po ukončení soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály: 
a) protokol krajské soutěže s podpisy členů poroty na jednotném formuláři,
b) ostatní filmy, které nebyly zaslány přímo přes portál FILMDAT.
Adresy pro elektronické zaslání filmů do krajských kol jsou uvedeny v příloze propozic u jednotlivých krajských kol.
Pořadatel krajské soutěže má právo provést předvýběr.
Pořadatelé krajských soutěží jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmějí upravovat znění celostátních propozic – kromě uzávěrky krajské soutěže a technických podmínek pro nosiče.
Posledním termínem, kdy mohou být krajské přehlídky uskutečněny, je 5. 5. 2019.

Celostátní soutěž
66. ročník CSNFT Český Videosalon se koná 14.–15. 6. 2019 v Ústí nad Orlicí. Celostátní soutěž umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 450 minut.
Porota CSNFT zhlédne snímky postupující do předvýběru prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT. Porotci soutěže stanoví bodovou nominaci snímků do 15. 5. 2019, následně porota zasedne 20. 5. 2019 a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně nebo prostřednictvím informačního e-mailu Filmdatu do 29. 5. 2019.

Ekonomické zajištění
Krajské soutěže jsou finančně zajištěny pořadatelem podle místních podmínek.

Celostátní soutěž je zabezpečena příspěvky z veřejných zdrojů, účastnickými poplatky a dalšími zdroji. Jeden člen autorského týmu, který postoupí do předvýběru, bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži na základě závazné přihlášky odeslané do 9. 6. 2019. Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na celostátní soutěž. Na částečné krytí nákladů soutěže bude stanoven účastnický poplatek.

IV. HODNOCENÍ
Porotu krajské soutěže jmenuje jeho pořadatel. Krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že alespoň jeden člen by měl být odborník znalý problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže.
Porotu celostátní soutěže jmenuje NIPOS-ARTAMA. Pořadatelům obou kol soutěží (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku. V porotě žádné soutěže nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.
Pořadatelé CSNFT na návrh odborné poroty mohou udělit hlavní cenu a v každé kategorii 3 ceny a čestná uznání.
Udělené ceny na CSNFT ČV se nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně v NIPOS Praha.

V. MOŽNOSTI PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

1) Portál FILMDAT
Všechny filmy aspirující na účast v krajské či celostátní soutěži musí být přihlášeny prostřednictvím portálu FILMDAT. Za tuto registraci primárně odpovídá autor filmu. Autor (pokud tak již neučinil v minulosti) film a svou osobu pečlivě a úplně zaregistruje a poté prostřednictvím přihlašovacího dialogu přihlásí film do soutěže. U filmů přihlašovaných a zasílaných přímo do krajských soutěží musí tuto registraci za autora provést pořadatel po předchozí dohodě s autorem.

2) Vyplnění elektronické verze průvodního listu
Tato varianta je určena pro autory, kteří delegují registraci filmu na pořadatele a svůj film budou posílat elektronicky. Autor vyplní buď přímo formulář ve Wordu, nebo naskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle elektronickou cestou. Elektronické adresy pro jednotlivé krajské soutěže jsou uvedeny v příloze propozic

 3) Papírová forma průvodního listu
Tato varianta je určena pro autory, kteří delegují registraci filmu na pořadatele a svůj film budou posílat na nosiči poštou. Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně ho vyplní a zašle spolu s nosičem poštou nebo zásilkovou službou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem. VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Fyzické nosiče
Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2019 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray disk a flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora.

Video formáty
Pro nosiče DVD bude akceptován formát DVD Video a pro Blu-ray formát BD Video. 

Počítačové formáty
Pro počítačové zasílání filmů budou v roce 2019 akceptovány níže uvedené formáty. Všechny filmy musí být v barevné normě PAL s frekvencí 25 fps (25p nebo 50i).

Formáty videí: MP4, MPG2, AVI – minimální rozlišení 720 x 576, maximální 1920 x 1080

Filmy zaslané v jiných formátech nemají garanci přijetí do soutěže.

Technické podmínky je nutné respektovat i u minuta-filmů.

Pokud krajský pořadatel zajistí projekci jiných formátů, do postupu filmu do celostátního kola musí film předat v některém z výše uvedených formátů.

 Způsob distribuce

Fyzické nosiče
Fyzické nosiče je možné zasílat poštou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem. V případě, že autor film nepřihlásí elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné do obálky s filmem přiložit i řádně vyplněný průvodní list.

Počítačové formáty
Filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na e-mailovou adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.

V případě, že film nebude přihlášen elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné k souboru filmu přiložit i elektronickou verzi průvodního listu (formát WORD nebo scan průvodního listu).

U elektronicky zasílaných formátů používejte prosím níže uvedenou názvovou syntaxi, a to jak u filmů, tak u přihlášek:
Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, s velkým písmenem na začátku (ostatní malá) a místo mezery použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu

Filmy umístěné na serverech YouTube, Stream, Vimeo a podobných nebudou pořadateli stahovány a akceptovány.

Bližší informace:
FILMDAT, Jaroslav Šika, 602 458 782, info@filmdat.cz
JBS STUDIO, Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz

Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.
Výměny nosičů v době mezi krajskou soutěží a celostátním finále jsou nepřípustné!
Snímky, které nebudou splňovat stanovené technické zásady, budou ze soutěže vyřazeny.

VII. Závěrečné ustanovení
V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen.

Propozice, přihlášky (příklady přihlašování filmů na www.filmdat.cz) a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz a

www.nipos.cz

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Magdalena Mikešová P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 958, e-mail: film@nipos.cz

Zpracovala Magdalena Mikešová
NIPOS-ARTAMA, prosinec 2018

 

Příloha

Seznam krajských soutěží neprofesionální filmové tvorby v České republice 2019

Uvedené elektronické adresy pro zasílání filmů platí pouze pro autory, kteří delegují registraci filmu na pořadatele krajské soutěže a svůj film budou posílat elektronicky – viz bod V/2 propozic

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Tachov
6. 4. 2019 – Kino Mže

Uzávěrka krajské soutěže: 19. března 2019
Kontakt: Městské kulturní středisko Jaroslava Wanková Náměstí Republiky 85, 347 01 Tachov,tel.: 374 723 081, 774 744 817 e-mail: wankova@mkstc.cz www.mks.tachov.cz
adresa pro zasílání filmů: videosalon-tachov@seznam.cz

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha
6.4. 2019 Kasárna Karlín Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8 Karlín

Uzávěrka krajské soutěže: 27. 3. 2019

Kontakt: Jan Touš, Kasárna Karlín Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8 Karlín

Tel: 608 545 890, e-mail jantous@email.cz
adresa pro zasílání filmů: videosalon-praha@seznam.cz

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Červený Kostelec
13. 4. 2019 – Kino Luník, ul. Manželů Burdychových 367

Uzavěrka krajské soutěže: 31. března 2019
Kontakt: IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit
Ondřej Krejcar, Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 773 133 744, e-mail: film@impulshk.cz, www.impulshk.cz
adresa pro zasílání filmů: videosalon-hradec@seznam.cz

 

PARDUBICKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ
Svitavy
26. 4. 2019 – Kino Vesmír, Purkyňova 17

Uzavěrka krajské soutěže: 17. dubna 2019
Kontakt: Martin Mohr, SKS města Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
tel.: 739 172 312, e-mail: martin.mohr@kultura-svitavy.cz .cz www.fabrikasvitavy.eu, www.kultura-svitavy.cz

ZLÍNSKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ A JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kroměříž
27. 4. 2019 – Dům kultury, Tovačovského 2828

Uzávěrka krajské soutěže: 17. dubna
Kontakt: Petr Chmela, Dvořákova 9, 750 02 Přerov
tel.: 774 196 376, e-mail: csfv@seznam.cz
adresa pro zasílání filmů: videosalon-kromeriz@seznam.cz

 

STŘEDOČESKÝ, VYSOČINA A JIHOČESKÝ KRAJ
Zruč nad Sázavou

Uzávěrka krajské soutěže 23. dubna 2019
26.–27. 4. 2018 – Spolkový dům, 5. května 510

Kontakt; Karel Tvrdík, Poštovní 642, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel.: 602 256 863, e-mail: paprsek.zruc@centrum.cz

adresa pro zasílání filmů: videosalon-zruc@seznam.cz

 

Ústecký a Liberecký kraj

krajská soutěž se nekoná, autoři se mohou hlásit na jiné krajské soutěže

 

Příloha

Informace z Filmdatu

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) jsme nuceni přijmout některá opatření pro fungování projektu FILMDAT. Projekt FILMDAT je databází autorů, filmů, spolků a soutěží zahrnující oblast neprofesionálního a nezávislého filmového umění. Tato činnost je v mnoha ohledech podmíněna evidencí osobních údajů, k jejichž evidenci potřebujeme nově souhlas dotčených.

U autorů, kteří sebe a své filmy na portál FILMDAT zaregistrovali sami, je považována tato registrace za souhlas s evidencí osobních údajů v rozsahu uvedeném uživatelem. Uživatel má v registraci možnost zadat rozsah svých osobních údajů dle svého uvážení. Taktéž je možné nastavit, které údaje budou veřejně dostupné a které budou sloužit pouze pro interní potřebu portálu.

Na portále FILMDAT vznikají též neautorizované záznamy, které vyplývají z účasti na některé akci, která je na FILMDATu prezentována. Nově tyto záznamy bez souhlasu nemůžeme pořizovat, což našemu projektu ubírá na vypovídací hodnotě. Databázové informace tak nyní nebudou kompletní.

Opatření:

Od roku 2019 nebudeme zveřejňovat neautorizované záznamy z akcí, které nebudou mít ve svých propozicích a na přihlášce do soutěže odstavec, ve kterém podmiňují souhlas se zavedením osobních údajů do portálu FILMDAT, v rozsahu potřebném pro realizaci soutěže.

U soutěží, které tuto podmínku nesplní, bude prezentace realizována pouze jako informace o soutěži, bez jmen autorů. Autoři autorizovaně registrovaní, kteří se takové soutěže zúčastní, budou mít informace o sobě a svém filmu evidované, jako by byla výše uvedená podmínka splněna.

Autorům, kteří nejsou doposud autorizovaně registrovaní a chtějí FILMDAT nadále používat jako archiv svých děl, účastí a úspěchů na soutěžích, doporučujeme se zaregistrovat. V opačném případě evidence nebude nadále prováděna.

Text v propozicích soutěže a na přihlášce nutný pro plnohodnotnou prezentaci na portále FILMDAT

„Přihlášením filmu do soutěže autor dává výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce do nadnárodní databáze FILMDAT.“

Vloženo 07. 02. 2018 v 14:23 do kategorie ČESKÝ VIDEOSALON, Propozice.

Zhlédnuto 437 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS