Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Experimentující divadlo
Kontakt: Alena Crhová • telefon: 221 507 968 • mobil: 604 569 781 • crhova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Experimentující divadlo >> Přehlídky a festivaly >> Šrámkův Písek

Šrámkův Písek 2018 – propozice

57. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
25.–27. května 2018, Písek

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Společností Amatérské divadlo a svět, z. s., Divadlem Pod čarou a Centrem kultury města Písek. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a experimentální tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Posláním přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech.
Vzdělávací část přehlídky je realizována samostatně jako Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku (S.M.A.D. – více na www.artama.cz v rubrice experimentující divadlo).


II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let. Soubory se v daném roce mohou zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky s postupem na celostátní přehlídku Šrámkův Písek.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky (dále postupové přehlídky). Organizací postupových přehlídek jsou po dohodě s NIPOS-ARTAMA pověřeny zpravidla kulturní a školské instituce či spolky, které se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích. Postupová přehlídka musí být uvedena v seznamu přehlídek, který je přílohou těchto propozic. Postupové přehlídky probíhají do 15. dubna 2018.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Přehlídková představení posuzují minimálně tři lektoři, žádný z nich nesmí být tvůrcem nebo spolutvůrcem inscenace zařazené do programu této postupové přehlídky. Jeden ze členů tohoto lektorského sboru (odborné poroty) zastává funkci odborného garanta, který dobře zná kontext oboru a příslušné celostátní přehlídky. Výběr této osoby je konzultován s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro experimentující divadlo. Za znalost propozic pro daný rok zodpovídá pořadatel přehlídky.
Postupová přehlídka může doporučit do programu Šrámkova Písku libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlašováno. Programová rada ŠP může k navrženému pořadí přihlédnout.

Ihned po skončení krajské postupové přehlídky doručí její pořadatel na adresu NIPOS-ARTAMA:

Uvedené materiály doručí pořadatel ihned po skončení krajské přehlídky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Alena Crhová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 968, e-mail: crhova@nipos-mk.cz. Uzávěrka pro dodání materiálů pro přehlídky konané 13.–15. dubna je pondělí 16. dubna 2018.

Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA. Je složena ze zástupců pořadatelů, lektorských sborů postupových přehlídek a z dalších odborníků. V souladu s propozicemi stanoví program Šrámkova Písku ze všech doporučení vzešlých z krajských postupových přehlídek. Ve výjimečných případech může programová rada na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci z postupové přehlídky směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.
Pořadatel ŠP má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci nebo pokud soubor nemá vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle tzv. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění.
Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na přehlídce. Členům hrajících souborů bude umožněn vstup zdarma na všechna ostatní divadelní představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude postupová přehlídka pro ŠP spojena s postupovou přehlídkou s výběrem pro jinou celostátní přehlídku, nejčastěji Celostátní přehlídkou studentských divadelních souborů, řídí se tato část samostatnými propozicemi.
Nejméně jedna inscenace ze Šrámkova Písku je zpravidla doporučena jako inspirativní představení na Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Zpracovala Alena Crhová,
NIPOS-ARTAMA, říjen 2017

 

 

Vloženo 18. 12. 2017 v 16:29 do kategorie Propozice, Šrámkův Písek, Uncategorized.

Zhlédnuto 905 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS