CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

NIPOS – útvar Centrum informací a statistik kultury (CIK) z pověření Ministerstva kultury České republiky (MK) zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem statistiky kultury je zjišťování údajů o činnosti kulturních zařízení zřizovaných ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, občanskými sdruženími dle zákona 83/90 Sb., obecně prospěšnými společnostmi, církví, podnikatelskými subjekty aj. Jsou šetřeny následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hudební soubory, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, činnost kulturních domů a středisek, vydavatelé neperiodických publikací a periodického tisku, vč. jimi vydávané produkce, výstavní činnost v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury a provozovatelé festivalů a výkony orgánů veřejné správy v oblasti státní památkové péče.

Statistické výkazy jsou rozesílány na jednotlivé zpravodajské jednotky (ZJ), které mají na základě každoročně vyhlášeného Programu statistických zjišťování zpravodajskou povinnost. Seznam oslovovaných ZJ je aktualizován, a to kvůli nově vzniklým anebo i zaniklým subjektům.

Výkazy o neperiodických publikacích a o periodickém tisku zpracovává Národní knihovna na základě povinných výtisků. Výsledky z rezortního statistického šetření jsou určeny pro MK, Český statistický úřad, UNESCO a Eurostat. Dále jsou využívány pro různé mezinárodní programy a v neposlední řadě slouží odborné veřejnosti.

Při zveřejňování statistických údajů je zaručena ochrana důvěrnosti údajů ve smyslu zákona čís. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

NIPOS zveřejnil dne 30. května na svých webových stránkách Výsledky účtu kultury ČR za rok 2014. V časové řadě je to již šesté zpracování ekonomických dat o kultuře do podoby satelitního účtu.

Analýza výsledků účtu vychází z vymezení rozsahu sektoru kultury a jeho členění z pohledu rozdílných kulturních aktivit, z inventury využitelných disponibilních dat včetně posouzení stupně jejich věrohodnosti a uzavírá se charakteristikou ekonomických výsledků činnosti kulturních institucí.

V prvé řadě přináší informace o výši finančních zdrojů vstupujících do kultury. Jejich objem dosáhl téměř 226 mld. Kč a v porovnání s předcházejícím rokem se o 3 % zvýšil. Dlouhodobý strukturální pohled ukazuje, že od r. 2010 se na financování kulturních aktivit stále více podílejí domácnosti a také veřejné výdaje, a to na úkor podnikové sféry a neziskových institucí. Každý z uvedených zdrojů zaujímá ve financování kultury své místo. Zatímco veřejné výdaje směřují především do oblasti kulturního dědictví, interpretačního umění a uměleckého vzdělávání, tak výdaje domácností a zejména podnikové sféry do tisku, audiovize, reklamy a architektury.

S počínajícím návratem ekonomického růstu v roce 2014 souvisí i výrazně lepší hospodářské výsledky kulturních institucí (objem jejich zisku se v porovnání s předcházejícím rokem zvýšil zhruba o 70 %). Naopak výrazně poklesl podíl těch, jejichž ekonomické výsledky končily ztrátou. V makroekonomických ukazatelích došlo v porovnání s rokem 2013 také ke zlepšení. Při mírném zvýšení produkce klesla výrazněji mezispotřeba (o 1,5 %) a hrubá přidaná hodnota tak vzrostla o 2,6 %. Podíl kultury na hrubém domácím produktu vytvořeném v celé ekonomice se meziročně zvýšil zhruba z 1,34 % na 1,40 %. Známky oživení potvrzují v neposlední řadě i naturální data o návštěvnosti kulturních institucí, ta se celkově v porovnání s předcházejícím rokem zvýšila bezmála o 6 %.

Více na http://www.nipos-mk.cz/?p=8776

Kontakt:

PhDr. Jana Radová, NIPOS, vedoucí Centra informací a statistik kultury, email: radova@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 920

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS